PAN.2017.7.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 6 lipca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 27/2017
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 6 lipca 2017 r.
w sprawie reorganizacji Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311, 1933, 2260 i z 2017 r. poz. 624), uchwala się co następuje:
§  1.  Zarządza się reorganizację Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, zwanego dalej Instytutem, poprzez likwidację komórki organizacyjnej Instytutu o nazwie: Pracownia Historii Niemiec i Stosunków Polsko-Niemieckich.
§  2.  Reorganizacja, o której mowa w § 1, wymaga zmiany statutu Instytutu w trybie określonym w art. 51 ust. 1 ustawy o Polskiej Akademii Nauk i nastąpi z dniem zatwierdzenia zmiany statutu Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk przez Prezesa PAN.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Rada Naukowa Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w dniu 29 września 2016 r. podjęła uchwalę Nr 4a/5/2016 w sprawie likwidacji Pracowni Historii Niemiec i Stosunków Polsko-Niemieckich.

Pismem z dnia 23 listopada 2016 r. Dyrektor Instytutu zwrócił się do Prezesa PAN o zatwierdzenie zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu zgodnie z ww. uchwałą Rady Naukowej. Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN uchwałą z dnia 20 kwietnia 2017 r. wyraził pozytywną opinię w tej sprawie.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego pismem z dnia 19 maja 2017 r. uznał wniosek Prezesa PAN do Prezydium PAN o podjęcie uchwały w sprawie reorganizacji Instytutu za uzgodniony.