Rekrutacja na studia laureatów olimpiad i konkursów.

Akty korporacyjne

KRASP.2008.1.18

Akt nieoceniany
Wersja od: 18 stycznia 2008 r.

STANOWISKO PREZYDIUM KRASP
KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH
z dnia 18 stycznia 2008 r.
w sprawie rekrutacji na studia laureatów olimpiad i konkursów

Dokument nr 61/IV

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) uważa za uzasadnioną modyfikację regulacji prawnych dotyczących przyjmowania na studia w uczelni publicznej laureatów olimpiad (Prawo o Szkolnictwie Wyższym, art. 169, ust. 6), tak aby umożliwić uczelniom przyjmowanie na studia, zgodnie z zasadami ustalonymi przez senat, także laureatów konkursów i ew. innych form współzawodnictwa, wymagających wykazania wiedzy i umiejętności istotnych z punktu widzenia kształcenia na poziomie wyższym.

Przyjmowane poza procedurą klasyfikacyjną lub uznawanie maksymalnej liczby punktów za przedmiot laureatom i finalistom konkursów, które nie mają w nazwie słowa "olimpiada" - zarówno ogólnopolskich, np. Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej, Turniej Młodych Fizyków, Turniej Młodych Mistrzów Techniki, jak i lokalnych, których poziom jest uznany przez władze uczelni za wystarczający - zwiększyłoby zainteresowanie udziałem w tego typu konkursach, odgrywających ważną rolę w samokształceniu przyszłych kandydatów na studia.