Rewid.2017.8.1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 1 sierpnia 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr 473/29/2017
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie rekomendowania Pani Marii Rzepnikowskiej do Zarządu Accountancy Europe

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089), w związku z § 13 ust. 1 statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (zmienionego uchwałą nr 46 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniającą statut Krajowej Izby Biegłych Rewidentów), postanawia się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów rekomenduje Panią Marię Rzepnikowską do Zarządu Accountancy Europe.
§  2.  Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.