Rekomendowanie kandydatów na członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk.

Akty korporacyjne

PAN.2019.11.19

Akt nieoceniany
Wersja od: 19 listopada 2019 r.

UCHWAŁA Nr 66/2019
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 19 listopada 2019 r.
w sprawie rekomendowania kandydatów na członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk

Na podstawie § 10 ust. 6 Regulaminu wyboru członków Akademii, trybu utraty członkostwa, pozbawienia statusu członka oraz rezygnacji z członkostwa Akademii, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 5/2018 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 21 czerwca 2018 r., zmienionej uchwałą Nr 9/2018 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 6 grudnia 2018 r., Prezydium Polskiej Akademii Nauk uchwala, co następuje:
§  1. 
1. 
Prezydium Akademii rekomenduje kandydatów na członków korespondentów PAN zgodnie z liczbą i podziałem miejsc na poszczególne wydziały uchwalonym przez Prezydium Akademii.
2. 
Skład oraz kolejność na listach rankingowych nominowanych kandydatów na członków korespondentów Akademii zaakceptowanych przez poszczególne wydziały stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

1)
Joanna TOKARSKA BAKIR
2)
Ewa DOMAŃSKA
3)
Marek MEJOR
4)
Antoni SUŁEK
5)
Dariusz JEMIELNIAK
6)
Jerzy ZAJADŁO
7)
Małgorzata ZALESKA
8)
Włodzimierz GALEWICZ
9)
Arkadiusz MARCINIAK

Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

1)
Cezary SŁAWIŃSKI
2)
Jacek RADWAN
3)
Małgorzata SZUMACHER
4)
Dorota WITROWA-RAJCHERT
5)
Jan JANKOWSKI
6)
Zofia SZWEYKOWSKA-KULIŃSKA
7)
Andrzej DZIEMBOWSKI
8)
Marta MIĄCZYŃSKA

Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN

1)
Marek ŻUKOWSKI
2)
Daniel T. GRYKO
3)
Leszek MARYNOWSKI
4)
Jarosław WIŚNIEWSKI
5)
Renata BILEWICZ
6)
Wojciech J. KUCHARZ
7)
Piotr MIGOŃ
8)
Elżbieta RICHTER-WĄS
9)
Marek SAMOĆ
10)
Tomasz BULIK
11)
Krzysztof PACHUCKI
12)
Józef SPAŁEK
13)
Szymon P. MALINOWSKI
14)
Stanisław MAZUR
15)
Marek POTRZEBOWSKI
16)
Mirosława OSTROWSKA
17)
Arkadiusz WÓ JS

Wydział IV Nauk Technicznych PAN

1)
Małgorzata LEWANDOWSKA
2)
Adam LI EBERT
3)
Ryszard BIAŁECKI
4)
Jerzy BAŁDYGA
5)
Teofil JESIONOWSKI
6)
Błażej SKOCZEŃ
7)
Krzysztof KOZŁOWSKI
8)
Wojciech PENCZEK
9)
Leszek R. JAROSZEWICZ
10)
Stanisław STUPKIEWICZ
11)
Jan TALER

Wydział V Nauk Medycznych PAN

1)
Małgorzata FILIP
2)
Henryk SKARŻYŃSKI
3)
Ryszard PRZEWŁOCKI
4)
Adam WITKOWSKI
5)
Jerzy CHUDEK
6)
Wojciech WOJAKOWSKI

UZASADNIENIE

Przedłożony projekt uchwały Prezydium Akademii został przygotowany zgodnie z Regulaminem wyboru członków Akademii, trybu utraty członkostwa, pozbawienia statusu członka oraz rezygnacji z członkostwa Akademii, nadanego uchwałą Nr 5/2018 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 21 czerwca 2018 r., zmienionego uchwałą Nr 9/2018 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 6 grudnia 2018 r. Wydziały na swoich zebraniach plenarnych przeprowadziły głosowania i podjęły uchwały w sprawie ustalenia kolejności na listach nominowanych kandydatów na członków korespondentów PAN.

Zgodnie z uchwałą Prezydium PAN w sprawie podziału miejsc pomiędzy wydziały, załącznik do niniejszej uchwały zawiera listy rankingowe nominowanych kandydatów ustalone według liczby otrzymanych głosów podczas głosowań na zebraniach plenarnych poszczególnych wydziałów.