Podat.2017.11.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 listopada 2017 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 7 listopada 2017 r.
w sprawie rekomendacji V Krajowemu Zjazdowi Doradców Podatkowych zmian w Statucie Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Krajowa Rada Doradców Podatkowych rekomenduje przedłożenie V Krajowemu Zjazdowi Doradców Podatkowych projektów uchwał w zakresie zmian w Statucie Krajowej Izby Doradców Podatkowych, przygotowane przez Zespół ds. opracowania zmian prawa wewnątrzkorporacyjnego, w treści stanowiącej załącznik do niniejszego stanowiska.

ZAŁĄCZNIK

Uchwała nr …/2018

V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

z dnia … 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:

§  1.  W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 1 , § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Krajowa Izba Doradców Podatkowych zwana dalej Izbą działa na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym w obowiązującym brzmieniu i niniejszego statutu.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

------------------------------

Przewodniczący Zjazdu

------------------------------

Sekretarz Zjazdu

Uchwała nr …/2018

V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

z dnia … 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:

§  1.  W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 2 , § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Siedzibą Izby jest miasto Warszawa.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

------------------------------

Przewodniczący Zjazdu

------------------------------

Sekretarz Zjazdu

Uchwała nr …/2018

V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

z dnia … 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:

§  1.  W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 3 , w § 5 wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1. ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 5 lipca 1996 roku o doradztwie podatkowym w obowiązującym brzmieniu,";

2) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Biurze Izby - rozumie się przez to jednostkę centralną Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z siedzibą w Warszawie,";

3) po pkt 8 dodaje się pkt 8a i 8b w brzmieniu:

"8a. Biurach w Regionalnych Oddziałach Izby - rozumie się przez to regionalne jednostki organizacyjne Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych z siedzibą w każdym z Regionalnych Oddziałów,

8b. Biurze – rozumie się przez to Biuro Izby i biura w Regionalnych Oddziałach Izby,";

4) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Walnych Zgromadzeniach w Regionalnych Oddziałach Izby - rozumie się przez to zgromadzenia doradców podatkowych w Regionalnych Oddziałach Izby dokonujące wyboru delegatów na Zjazd, Zarządów Regionalnych Oddziałów Izby, członków Oddziałów Zamiejscowych Sądu Dyscyplinarnego, kandydatów na członków Organów, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2-4 i 6 ustawy,";

5) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Zgromadzeniach Regionalnych Oddziałów Izby - rozumie się przez to zgromadzenia doradców podatkowych w Regionalnych Oddziałach Izby zwoływane w innych sprawach, a w szczególności w sprawie wyboru Zarządów Regionalnych Oddziałów Izby oraz członków zamiejscowych oddziałów Sądów Dyscyplinarnych.";

6) po pkt 10 dodaje się pkt 11-18 w brzmieniu:

"11. Komisji Zewnętrznej – rozumie się przez to komisje o charakterze doradczym i naukowym powołane przez KRDP, w tym również osoby nie będące członkami Izby,

12. Przewodniczącym i Sekretarzu – rozumie się przez to Przewodniczącego i Sekretarza Krajowej Rady Doradców Podatkowych,

13. Przewodniczącym posiedzenia i Sekretarzu posiedzenia – rozumie się przez to Przewodniczącego posiedzenia Krajowej Rady Doradców Podatkowych i Sekretarza posiedzenia Krajowej Rady Doradców Podatkowych,

14. Przewodniczącym organu – rozumie się przez to Przewodniczącego organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 i 3- 5 ustawy z dnia z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym,

15. Zwykłej większości głosów – rozumie się stosunek ważnie oddanych głosów "za" do głosów "przeciw". Nie uwzględnia się tutaj głosów "wstrzymujących się",

16. Bezwzględnej większości głosów - rozumie się więcej niż połowę głosów oddanych, tj. 50% głosów oddanych plus jeden głos więcej,

17. Kwalifikowanej większości głosów – rozumie się szczególną większość głosów, przekraczającą 60% głosów ustalonego przez Zjazd składu organu Izby lub wybranego Zarządu Regionalnego Oddziału Izby,

18. Konwencie Zarządów Regionalnych Oddziałów KIDP - rozumie się przez to Zgromadzenie członków Zarządów Regionalnych oddziałów zwoływane z inicjatywy regionów.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

------------------------------

Przewodniczący Zjazdu

------------------------------

Sekretarz Zjazdu

Uchwała nr …/2018

V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

z dnia … 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:

§  1.  W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 4 , § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. 1. Do zadań statutowych Izby należy w szczególności:

1) reprezentowanie członków Izby, a także udział w postępowaniu sądowym przez upoważnionego przedstawiciela społecznego,

2) ochrona interesów zawodowych oraz integracja środowiska doradców podatkowych,

3) udzielanie w szczególnie uzasadnionych przypadkach pomocy członkom Izby,

4) sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu przez członków Izby i przestrzeganiem przez nich zasad etyki zawodowej,

5) doskonalenie zawodowe członków Izby i ich pracowników oraz pracowników osób prawnych uprawnionych do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego,

6) współdziałanie z samorządami i organizacjami,

7) przedstawianie wniosków właściwym organom i instytucjom w zakresie stanowienia i stosowania prawa, a w szczególności prawa podatkowego,

8) utrzymywanie kontaktów z instytucjami międzynarodowymi i organizacjami zagranicznymi w szczególności związanymi z doradztwem podatkowym,

9) podejmowanie działań mających na celu kształtowanie wizerunku Izby oraz wizerunku doradcy podatkowego, jako osoby wykonującej zawód zaufania publicznego,

10) podejmowanie działań mających na celu zastosowanie technik informatycznych i środków komunikacji elektronicznej w doradztwie podatkowym.

2. Dochody Izby mogą być przeznaczone wyłącznie na cele statutowe.

3. Izba wykonuje swoje zadania poprzez organy określone w art. 49 ustawy, z uwzględnieniem roli Regionalnych Oddziałów Izby a także zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

------------------------------

Przewodniczący Zjazdu

------------------------------

Sekretarz Zjazdu

Uchwała nr …/2018

V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

z dnia … 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:

§  1.  W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 5 , w § 8 wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4. realizacji czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby, przy czym bierne prawo wyborcze nie przysługuje doradcom podatkowym wobec których orzeczono karę dyscyplinarną o której mowa w art. 64 ust. 2 pkt 32-4 ustawy - do czasu zatarcia kary, a także doradcom podatkowym kandydującym do organu Izby o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy w kadencji następującej bezpośrednio po kadencji w której pełnili funkcję w Prezydium KRDP lub byli osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Izby,";

2) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a. do organów krajowych Izby z wyłączeniem funkcji Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego mogą kandydować wyłącznie delegaci na zjazd,".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

------------------------------

Przewodniczący Zjazdu

------------------------------

Sekretarz Zjazdu

Uchwała nr …/2018

V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

z dnia … 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:

§  1.  W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 6 , § 9a otrzymuje brzmienie:

"§ 9a. W Izbie funkcjonują organy Izby, w tym:

1) Regionalne Oddziały Izby,

2) Zamiejscowe Oddziały Sądu Dyscyplinarnego.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

------------------------------

Przewodniczący Zjazdu

------------------------------

Sekretarz Zjazdu

Uchwała nr …/2018

V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

z dnia … 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:

§  1.  W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 7 , § 10 skreśla się.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

------------------------------

Przewodniczący Zjazdu

------------------------------

Sekretarz Zjazdu

Uchwała nr …/2018

V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

z dnia … 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:

§  1.  W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 8 , § 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. 1. Kadencja Rady trwa 4 lata.

2. Kadencja organów, o których mowa w art. 49 ust. pkt 3-6 ustawy, zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego oraz Członków Oddziałów Zamiejscowych Sądu Dyscyplinarnego, jest równa kadencji Rady.

3. Członek Izby nie może sprawować funkcji w każdym z organów Izby, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2-3 ustawy dłużej niż dwie kolejne kadencje.

4. Mandat członka organu Izby oraz członka Zarządu Regionalnego Oddziału Izby wygasa przed upływem kadencji w przypadku:

1) skreślenia z listy doradców podatkowych,

2) rezygnacji z pełnienia funkcji,

3) na skutek śmierci członka Izby,

4) pozbawienia wolności prawomocnym orzeczeniem sądowym,

5) utraty praw obywatelskich,

6) trwałej niezdolności do pełnienia funkcji,

7) prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej przewidzianej w art. 64 ust. 2 pkt 3-4

ustawy.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

------------------------------

Przewodniczący Zjazdu

------------------------------

Sekretarz Zjazdu

Uchwała nr …/2018

V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

z dnia … 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:

§  1.  W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 9 , § 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. Wybory do organów Izby i Zarządów Regionalnych Oddziałów Izby odbywają się w głosowaniu bezpośrednim i tajnym przy nieograniczonej liczbie uprawnionych kandydatów.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

------------------------------

Przewodniczący Zjazdu

------------------------------

Sekretarz Zjazdu

Uchwała nr …/2018

V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

z dnia … 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:

§  1.  W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 10 , § 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. 1. Członek Izby może wchodzić w skład tylko jednego z organów za wyjątkiem organu wskazanego w art. 49 ust. 1 pkt 1) ustawy.

2. Członkowie Izby w tej samej kadencji nie mogą łączyć funkcji członka Zarządu Regionalnego Oddziału Izby oraz członka organów o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2-6 ustawy, a także funkcji z-cy Rzecznika Dyscyplinarnego oraz Członka Oddziału Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

------------------------------

Przewodniczący Zjazdu

------------------------------

Sekretarz Zjazdu

Uchwała nr …/2018

V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

z dnia … 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:

§  1.  W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 11 , § 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. Funkcje w Izbie pełnione są społecznie.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

------------------------------

Przewodniczący Zjazdu

------------------------------

Sekretarz Zjazdu

Uchwała nr …/2018

V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

z dnia … 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:

§  1.  W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 12 , § 17 otrzymuje brzmienie:

"§ 17. Do zadań Zjazdu poza zadaniami określonymi w ustawie należy:

1) podejmowanie uchwał w sprawie odpłatnego nabywania oraz zbycia lub obciążenia nieruchomości oraz dokonywania innych wydatków przekraczających jednorazowo 30% wartości funduszy własnych Izby,

2) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy celowych, określając źródła ich finansowania oraz zasady zarządzania środkami zgromadzonymi w tych funduszach,

3) ustalenie minimalnej liczby członków organów, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2-5 ustawy poniżej której konieczne jest uzupełnienie składu organu.

4) odwoływanie Przewodniczącego Rady, członków organów i zastępców Rzecznika

Dyscyplinarnego.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

------------------------------

Przewodniczący Zjazdu

------------------------------

Sekretarz Zjazdu

Uchwała nr …/2018

V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

z dnia … 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:

§  1.  W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 13 , § 18 otrzymuje brzmienie:

"§ 18. 1. Termin, na który Rada zwołuje Zjazd ustala się najpóźniej na cztery miesiące przed upływem kadencji Rady.

2. Delegaci na Zjazd muszą zostać wybrani najpóźniej na 30 dni przed terminem, o którym mowa w ust. 1.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

------------------------------

Przewodniczący Zjazdu

------------------------------

Sekretarz Zjazdu

Uchwała nr …/2018

V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

z dnia … 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:

§  1.  W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 14 , § 19 otrzymuje brzmienie:

"§ 19. 1. Nadzwyczajny Zjazd zwołuje Rada przed upływem terminu, o którym mowa w § 18:

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3) na wniosek co najmniej 1/10 ogółu doradców podatkowych,

4) na wniosek Ministra,

- nie wcześniej niż 30 dnia i nie później niż wciągu 90 dni od daty złożenia wniosku, o ile nie koliduje to z terminem Zjazdu, o którym mowa w § 18.

2. Delegatami na Nadzwyczajny Zjazd są delegaci wybrani na Zjazd.

3. Nadzwyczajny Zjazd obraduje wyłącznie w sprawach, dla których został zwołany.

4. Nadzwyczajny Zjazd zwołany w celu uzupełnienia składu organów Izby oraz zmian w przepisach wewnątrzkorporacyjnych zawieszonych przez Ministra właściwego ds. finansów publicznych może obradować w formie elektronicznej, wg zasad określonych uchwałą, podjętą w trybie o którym mowa w § 17 ust. 1 pkt 12.

5. W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu w trybie, o którym mowa w § 19 ust. 1 pkt 1 uchwała o zwołaniu Zjazdu musi być podjęta kwalifikowaną większością głosów.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

------------------------------

Przewodniczący Zjazdu

------------------------------

Sekretarz Zjazdu

Uchwała nr …/2018

V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

z dnia … 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:

§  1.  W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 15 , § 20 uchyla się.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

------------------------------

Przewodniczący Zjazdu

------------------------------

Sekretarz Zjazdu

Uchwała nr …/2018

V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

z dnia … 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:

§  1.  W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 16 , w § 21 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Rada może powoływać komisje zewnętrzne działające przy Radzie. Rada każdorazowo określi zasady funkcjonowania i finansowania komisji zewnętrznych.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

------------------------------

Przewodniczący Zjazdu

------------------------------

Sekretarz Zjazdu

Uchwała nr …/2018

V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

z dnia … 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:

§  1.  W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 17 , w § 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Regulamin określa w szczególności podział czynności pomiędzy członkami Prezydium, a także sposób powoływania i odwoływania Członków Prezydium Rady, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

------------------------------

Przewodniczący Zjazdu

------------------------------

Sekretarz Zjazdu

Uchwała nr …/2018

V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

z dnia … 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:

§  1.  W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 18 , w § 24 wprowadza się następujące zmiany:
1) w ust. 1 pkt 6) otrzymuje brzmienie:

"zatrudnia i rozwiązuje stosunek pracy z Dyrektorem Biura Izby za zgodą Rady.";

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W razie nieobecności Przewodniczącego, jego obowiązki wykonuje jeden z wiceprzewodniczących wyznaczony przez Przewodniczącego. W przypadku braku wyznaczenia wiceprzewodniczącego, Prezydium dokonuje jego wskazania.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

------------------------------

Przewodniczący Zjazdu

------------------------------

Sekretarz Zjazdu

Uchwała nr …/2018

V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

z dnia … 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:

§  1.  W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 19 , § 25 otrzymuje brzmienie:

"§ 25. 1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz na 3 miesiące.

2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego.

3. Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący posiedzenia Rady oraz sekretarz posiedzenia Rady.

4. Przewodniczący może zaprosić na posiedzenie Rady inne osoby.

5. Przewodniczący organów Izby, w tym przewodniczący Zarządów Regionalnych Oddziałów Izby albo upoważniony przez nich członek organu Izby w tym członek Zarządu Regionalnego Oddziału Izby mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w obradach Rady, z wyłączeniem spraw niejawnych.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

------------------------------

Przewodniczący Zjazdu

------------------------------

Sekretarz Zjazdu

Uchwała nr …/2018

V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

z dnia … 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:

§  1.  W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 20 , § 26 otrzymuje brzmienie:

"§ 26. 1. Przewodniczący Rady wyznacza, w ciągu 14 dni od dokonania wyboru Przewodniczącego Rady, datę pierwszego posiedzenia Rady, przy czym posiedzenie powinno odbyć się nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Zjazdu.

2. Przewodniczący Rady zawiadamia członków Rady o terminie zwołania pierwszego posiedzenia Rady nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem, proponując jednocześnie porządek obrad i wskazując miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz datę i godzinę rozpoczęcia obrad.

3. Kolejne posiedzenia Rady zwoływane są zgodnie z Regulaminem działania KRDP i Prezydium KRDP.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

------------------------------

Przewodniczący Zjazdu

------------------------------

Sekretarz Zjazdu

Uchwała nr …/2018

V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

z dnia … 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:

§  1.  W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 21 , § 28 otrzymuje brzmienie:

"§ 28. 1. Odpłatne nabywanie, a także każde zbywanie i obciążanie nieruchomego majątku Izby oraz powoływanie innych podmiotów lub nabywanie w nich udziałów akcji lub innych praw majątkowych wymaga uchwały Zjazdu. Dla realizacji tych czynności wymagana jest uchwała Rady.

2. Do składania oświadczeń woli we wszelkich sprawach majątkowych Izby, z zastrzeżeniem ust. 1 i 2a, upoważniona jest Rada. Skuteczna realizacja czynności, o których mowa w zdaniu 1 wymaga współdziałania i podpisów dwóch członków Rady upoważnionych przez Radę, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego i Skarbnika. Zamiast Skarbnika może dokonywać czynności członek Rady, przez nią upoważniony, na wniosek Skarbnika.

2a. Oświadczenia woli o których mowa w ust. 2 do kwoty czterokrotności minimalnego wynagrodzenia nie wymagają uchwały Rady.

3. Oświadczenia woli w imieniu Rady związane z bieżącym funkcjonowaniem Biura Izby, w sprawach jednorazowo nieprzekraczających kwoty czterokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, składa Dyrektor Biura Izby.

4. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w zakresie dotyczącym Regionalnych Oddziałów Izby wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch upoważnionych przez Radę członków Zarządu Regionalnego Oddziału Izby, w tym skarbnika.

5. Do czasu wyboru Prezydium Rady zgodnie z § 22 ust. 3 niniejszego Statutu, stosuje się dotychczasowe zasady dotyczące składania oświadczeń woli, które mają zastosowanie do Przewodniczącego Rady oraz pozostałych członków Prezydium Rady poprzedniej kadencji.

6. Do czasu umocowania wybranych członków Zarządów Regionalnych Oddziałów Izby stosuje się dotychczasowe zasady dotyczące składania oświadczeń woli, które mają zastosowanie do członków zarządów Regionalnych Oddziałów Izby poprzedniej kadencji.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

------------------------------

Przewodniczący Zjazdu

------------------------------

Sekretarz Zjazdu

Uchwała nr …/2018

V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

z dnia … 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:

§  1.  W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 22 ,w § 28a dodaje się ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Każdy z organów składa Radzie sprawozdanie ze złożonych oświadczeń woli w sprawach majątkowych związanych z działalnością tych organów dokonanych w trybie § 28a ust. 1 Statutu nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

------------------------------

Przewodniczący Zjazdu

------------------------------

Sekretarz Zjazdu

Uchwała nr …/2018

V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

z dnia … 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:

§  1.  W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 23 , § 29 skreśla się.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

------------------------------

Przewodniczący Zjazdu

------------------------------

Sekretarz Zjazdu

Uchwała nr …/2018

V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

z dnia … 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:

§  1.  W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 24 , w § 30 wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie w głosowaniu jawnym przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących i sekretarza.";

2) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Przewodniczący Komisji, dwóch wiceprzewodniczących i sekretarz tworzą Prezydium Komisji.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

------------------------------

Przewodniczący Zjazdu

------------------------------

Sekretarz Zjazdu

Uchwała nr …/2018

V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

z dnia … 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:

§  1.  W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 25 , w § 32 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Z każdego posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

------------------------------

Przewodniczący Zjazdu

------------------------------

Sekretarz Zjazdu

Uchwała nr …/2018

V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

z dnia … 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:

§  1.  W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 26 , § 33 otrzymuje brzmienie:

"§ 33. 1. Do przeprowadzenia kontroli Komisja powołuje zespoły, składające się co najmniej z trzech członków tego organu, przy czym poszczególne czynności kontrolne mogą przeprowadzać członkowie tych zespołów w co najmniej dwuosobowych składach.

2. Z każdej kontroli sporządza się protokół.

3. Protokół z kontroli, podpisany przez kontrolujących, z wnioskami i zaleceniami, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przekazuje niezwłocznie Radzie i kontrolowanemu.

4. Wnioski i zalecenia Komisji Rewizyjnej powinny być przedmiotem obrad jednego z dwóch najbliższych posiedzeń Rady. O sposobie realizacji zaleceń i wniosków Rada powiadamia Komisję Rewizyjną w terminie 60 dni od daty posiedzenia.

5. Komisja Rewizyjna w terminie dwóch miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego składa Radzie wnioski dotyczące działalności finansowej i majątkowej Izby za dany rok obrachunkowy.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

------------------------------

Przewodniczący Zjazdu

------------------------------

Sekretarz Zjazdu

Uchwała nr …/2018

V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

z dnia … 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:

§  1.  W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 27 , § 34 otrzymuje brzmienie:

"§ 34. Komisja Rewizyjna opracowuje i uchwala regulamin swego działania określający organizację pracy Komisji, procedury prowadzenia kontroli oraz wzory dokumentacji sprawozdawczej dla potrzeb prowadzonych kontroli.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

------------------------------

Przewodniczący Zjazdu

------------------------------

Sekretarz Zjazdu

Uchwała nr …/2018

V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

z dnia … 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:

§  1.  W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 28 , w § 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Sąd Dyscyplinarny i Wyższy Sąd Dyscyplinarny uchwalają regulamin swego działania określający w szczególności procedury procesowania przed Sądami Dyscyplinarnymi, prawo do obrony, w tym do obrony z urzędu.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

------------------------------

Przewodniczący Zjazdu

------------------------------

Sekretarz Zjazdu

Uchwała nr …/2018

V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

z dnia … 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:

§  1.  W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 29 , w § 39 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Członkowie sądów pierwszej i drugiej instancji wybierają na posiedzeniu, o którym mowa w § 39 ust. 1 i 2 ze swego grona w głosowaniu tajnym przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

------------------------------

Przewodniczący Zjazdu

------------------------------

Sekretarz Zjazdu

Uchwała nr …/2018

V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

z dnia … 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:

§  1.  W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 30 , w § 40 uchyla się ust. 1.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

------------------------------

Przewodniczący Zjazdu

------------------------------

Sekretarz Zjazdu

Uchwała nr …/2018

V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

z dnia … 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:

§  1.  W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 31 , po § 40 dodaje się § 40a w brzmieniu:

"§ 40a. 1. Do właściwości zamiejscowego Oddziału Sądu Dyscyplinarnego należy rozpatrywanie spraw z wniosku Rzecznika Dyscyplinarnego albo jego zastępcy, pozostających we właściwości tego sądu, dotyczących doradców podatkowych należących do danego Regionalnego Oddziału Izby.

2. Sprawa dotycząca doradcy podatkowego przynależącego do danego Regionalnego Oddziału Izby, może być w uzasadnionych przypadkach rozpatrywana przez inny niż wymieniony w ust. 1 zamiejscowy Oddział Sądu Dyscyplinarnego.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

------------------------------

Przewodniczący Zjazdu

------------------------------

Sekretarz Zjazdu

Uchwała nr …/2018

V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

z dnia … 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:

§  1.  W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 32 , w § 41 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Postępowanie przed sądem dyscyplinarnym wszczynane jest wyłącznie na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego albo jego zastępcy.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

------------------------------

Przewodniczący Zjazdu

------------------------------

Sekretarz Zjazdu

Uchwała nr …/2018

V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

z dnia … 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:

§  1.  W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 33 , Rozdział X i § 42 otrzymują brzmienie:

"Rozdział X

Biuro Izby i Biura w Regionalnych Oddziałach Izby

§ 42. 1. Izba wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura, przy czym:

a) zadania należące do kompetencji organów Izby i powołanych w ich ramach jednostek organizacyjnych – przy pomocy Biura Izby;

b) zadania należące do kompetencji Regionalnych Oddziałów Izby, Oddziałów Zamiejscowych Sądu Dyscyplinarnego oraz Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego - przy pomocy biur w Regionalnych Oddziałach Izby.

2. Zadania i organizację, zasady funkcjonowania Biura Izby i biur w Regionalnych Oddziałach Izby oraz zasady wynagradzania pracowników w nich zatrudnionych określa regulamin organizacyjny Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwalony przez Radę.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

------------------------------

Przewodniczący Zjazdu

------------------------------

Sekretarz Zjazdu

Uchwała nr …/2018

V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

z dnia … 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:

§  1.  W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 34 , § 43 otrzymuje brzmienie:

"§ 43. 1. Regionalne Oddziały Izby stanowią doradcy podatkowi wykonujący czynności doradztwa podatkowego na terenie Regionalnego Oddziału, przy czym jako miejsce wykonywania czynności doradztwa podatkowego przyjmuje się miejsce wskazane jako pierwsze na liście doradców podatkowych prowadzonej przez Radę.

2. Oddziały Regionalne Izby mogą się łączyć i dzielić.

3. Zasady łączenia się i podziału Regionalnych Oddziałów Izby określi Rada.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

------------------------------

Przewodniczący Zjazdu

------------------------------

Sekretarz Zjazdu

Uchwała nr …/2018

V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

z dnia … 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:

§  1.  W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 35 , § 44 otrzymuje brzmienie:

"§ 44. 1. Regionalne Oddziały Izby realizują zadania statutowe, a także zadania wynikające z uchwał Zjazdu, a w szczególności:

1) integrują środowisko doradców podatkowych,

2) chronią interesy zawodowe doradców podatkowych,

3) prowadzą działalność informacyjną, szkoleniową i wydawniczą,

4) propagują zawód doradcy podatkowego i czuwają nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej,

5) powołują przedstawicieli społecznych w rozumieniu art. 90 Kodeksu postępowania karnego, celem udziału w postępowaniach karnych lub karnych skarbowych, prowadzonych przeciwko doradcom podatkowym,

6) prowadzą działalność rozjemczą,

7) koordynują praktyki zawodowe.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 mogą być realizowane wspólnie przez kilka Regionalnych Oddziałów lub przez Regionalne Oddziały wspólnie z organami Izby, na podstawie zawartego między organizatorami porozumienia o wspólnym przedsięwzięciu. Zawierane porozumienie określa w szczególności:

1) rodzaj przedsięwzięcia,

2) przewidywane koszty i sposób ich podziału przez organizatorów,

3) zasady i wysokość ponoszenia odpłatności przez uczestników,

4) podział obowiązków pomiędzy organizatorami, w tym zaciąganie zobowiązań związanych z organizacją wspólnego przedsięwzięcia,

4) sposób rozliczeń między organizatorami.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

------------------------------

Przewodniczący Zjazdu

------------------------------

Sekretarz Zjazdu

Uchwała nr …/2018

V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

z dnia … 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:

§  1.  W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 36 , w § 45 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zarządy Regionalnych Oddziałów Izby - przy pomocy biur w Regionalnych Oddziałach Izby.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

------------------------------

Przewodniczący Zjazdu

------------------------------

Sekretarz Zjazdu

Uchwała nr …/2018

V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

z dnia … 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:

§  1.  W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 37 , w § 46 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Dopuszcza się łączne przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia i Zgromadzenia Regionalnego Oddziału Izby.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

------------------------------

Przewodniczący Zjazdu

------------------------------

Sekretarz Zjazdu

Uchwała nr …/2018

V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

z dnia … 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:

§  1.  W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 38 , w § 47 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4. Wybór kandydatów na zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

------------------------------

Przewodniczący Zjazdu

------------------------------

Sekretarz Zjazdu

Uchwała nr …/2018

V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

z dnia … 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:

§  1.  W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 39 , § 47b otrzymuje brzmienie:

"§ 47b. 1. Uchwały Zarządów RO są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Regulamin działania Zarządu RO może przewidywać podejmowanie uchwał w drodze obiegowej.

3. Zarząd Regionalnego Oddziału Izby przekazuje podjęte uchwały Radzie w terminie 14 dni od dnia ich podjęcia. Rada w terminie 60 dni od dnia otrzymania uchwały może w drodze uchwały uchylić uchwałę Zarządu Regionalnego Oddziału Izby, jeżeli narusza ona prawo powszechnie obowiązujące bądź Statut lub inne uchwały Zjazdu.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

------------------------------

Przewodniczący Zjazdu

------------------------------

Sekretarz Zjazdu

Uchwała nr …/2018

V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

z dnia … 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:

§  1.  W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 40 , § 48 otrzymuje brzmienie:

"§ 48. 1. Zarząd Regionalnego Oddziału Izby wybierany jest w składzie od 5 do 15 członków.

2. Rada w wyjątkowych wypadkach może wyrazić zgodę na to, aby Zarząd Regionalnego Oddziału Izby składał się z mniejszej liczby członków.

3. Zarząd wybiera spośród swego grona Przewodniczącego oraz jego zastępców,

sekretarza i skarbnika.

4. Pracami Zarządu kieruje Przewodniczący, który w szczególności:

1) reprezentuje Zarząd Regionalnego Oddziału Izby,

2) sprawuje nadzór nad pracownikami biura w danym Regionalnym Oddziale Izby w zakresie określonym przez Radę.

5. Do realizacji swoich zadań Zarząd Regionalnego Oddziału Izby może powoływać komisje, określając ich zadania, zasady działania i skład osobowy

6. Kadencja Zarządu Regionalnego Oddziału Izby trwa 4 lata.

7. Mandaty członków Zarządów Regionalnego Oddziału bieżącej kadencji wygasają wraz z ukonstytuowaniem się nowego Zarządu Regionalnego Oddziału nie wcześniej niż z odbyciem Zjazdu i nie później niż w terminie 90 dni od zakończenia Zjazdu.

8. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Regionalnego Oddziału Izby z przyczyny, o której mowa w § 11 ust. 4:

1) mandat obejmuje osoba, która w wyborach otrzymała największą liczbę ważnie oddanych głosów spośród tych kandydatów, którzy nie zostali wybrani.

2) jeżeli więcej niż jeden kandydat na członka organu Izby uzyskał taką, samą liczbą ważnie oddanych głosów uprawniających do objęcia zwolnionego mandatu, ten organ zwolnionego mandatu. O terminie i miejscu losowania organ przeprowadzający losowanie zawiadamia tych kandydatów.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

------------------------------

Przewodniczący Zjazdu

------------------------------

Sekretarz Zjazdu

Uchwała nr …/2018

V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

z dnia … 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:

§  1.  W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 41 , § 50 otrzymuje brzmienie:

"§ 50. 1. Działalność Izby finansuje się z majątku Izby, który powstaje w szczególności z:

1) składek członkowskich,

2) darowizn,

3) spadków,

4) zapisów,

5) dotacji,

6) dochodów z działalności określonej w § 6 ust. 2,

7) dochodów z wykorzystania majątku Izby oraz majątku będącego w użytkowaniu Izby, w tym wykorzystywania logotypu Izby przez osoby prawne uprawnione do wykonywania doradztwa podatkowego wpisane do rejestru - na zasadach ustalonych przez Radę,

8) opłat wpisowych,

9) wpłat z tytułu pokrywania kosztów postępowania dyscyplinarnego na podstawie prawomocnych orzeczeń Sądu Dyscyplinarnego lub Wyższego Sądu Dyscyplinarnego,

10) innych opłat pobieranych przez Radę w ramach uprawnień nadanych w tym zakresie przez Zjazd.

2. Majątek Izby służy wyłącznie realizacji celów, dla których Izba została powołana, zgodnie z przepisami odpowiednich ustaw, Statutu, uchwał Zjazdu oraz uchwał Rady.

3. Ustala się następujący sposób finansowania Izby:

1) na działalność i funkcjonowanie poszczególnych Regionalnych Oddziałów Izby oraz zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego i zamiejscowych oddziałów Sądu Dyscyplinarnego przeznacza się:

a) 85 % wpływów uzyskanych ze składek członkowskich wpłacanych przez doradców podatkowych zarejestrowanych w tych Regionalnych Oddziałach Izby, w których liczba doradców podatkowych wpisanych na listę jest mniejsza lub równa 300 wg stanu na dzień 30 września poprzedniego roku kalendarzowego;

b) 67 % wpływów uzyskanych ze składek członkowskich wpłacanych przez doradców podatkowych zarejestrowanych w tych Regionalnych Oddziałach Izby, w których liczba doradców podatkowych wpisanych na listę ogółem jest większa niż 300 wg stanu na dzień 30 września poprzedniego roku kalendarzowego,

- przy czym środki te, o których mowa w tym punkcie, mogą zostać rozdysponowane na inne cele tylko za zgodą Zarządu Regionalnego Oddziału,

c) dotychczasową część wpływu ze składek członkowskich wpłacanych przez doradców podatkowych zarejestrowanych w połączonych Regionalnych Oddziałach - w przypadku połączenia się dwóch lub więcej RO KIDP, rozliczających się przed połączeniem wg tego samego wskaźnika podziału składek,

d) 67 % wpływów uzyskanych ze składek członkowskich wpłacanych przez doradców podatkowych zarejestrowanych w połączonych Regionalnych Oddziałach - w przypadku połączenia się dwóch lub więcej RO KIDP, rozliczających się przed połączeniem wg różnych wskaźników podziału składek,

2) na działalność i funkcjonowanie Rady oraz pozostałych organów Izby przeznacza się wpływy z opłat wpisowych i pozostałą część wpływów uzyskanych ze składek, o których mowa w pkt 1),

3) podział, o którym mowa w pkt 1 i 2 dokonywany jest z uwzględnieniem dnia wymagalności składki,

4) darowizny, zapisy, spadki dokonane ze wskazaniem konkretnego Regionalnego Oddziału Izby przeznaczone są w całości na finansowanie tego Regionalnego Oddziału Izby,

5) wpływy z nieruchomości i ruchomości oraz praw majątkowych stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Izby a administrowanych przez Regionalne Oddziały Izby przeznacza się w całości na finansowanie tego Regionalnego Oddziału Izby,

6) wpływy z działalności wydawniczej, oświatowej i szkoleniowej oraz inne przychody pochodzące z przedsięwzięć realizowanych przez Regionalne Oddziały Izby przeznaczone są w całości na finansowanie tych Regionalnych Oddziałów Izby; wpływy ze wspólnych przedsięwzięć Rady i Regionalnych Oddziałów Izby dzieli się po połowie między Radę i Regionalne Oddziały Izby,

7) na uzasadniony wniosek Zarządu Regionalnego Oddziału Izby, Rada może dofinansować Regionalny Oddział Izby ze środków pozostających w jej dyspozycji,

8) wpływy inne niż wymienione w pkt 4)-7), przeznacza się na finansowanie działalności Izby i pozostają one w dyspozycji Rady.

4. Zasady gospodarki finansowej Izby reguluje uchwała Zjazdu a regulamin gospodarki finansowej uchwała Rady.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

------------------------------

Przewodniczący Zjazdu

------------------------------

Sekretarz Zjazdu

1 tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.
2 tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.
3 tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.
4 tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.
5 tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.
6 tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.
7 tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.
8 tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.
9 tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.
10 tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.
11 tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.
12 tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.
13 tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.
14 tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.
15 tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.
16 tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.
17 tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.
18 tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.
19 tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.
20 tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.
21 tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.
22 tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.
23 tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.
24 tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.
25 tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.
26 tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.
27 tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.
28 tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.
29 tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.
30 tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.
31 tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.
32 tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.
33 tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.
34 tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.
35 tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.
36 tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.
37 tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.
38 tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.
39 tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.
40 tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.
41 tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.