Akty korporacyjne

Podat.2017.11.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 listopada 2017 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 7 listopada 2017 r.
w sprawie rekomendacji V Krajowemu Zjazdowi Doradców Podatkowych uchwały w sprawie zasad gospodarki finansowej KIDP

Krajowa Rada Doradców Podatkowych rekomenduje przedłożenie V Krajowemu Zjazdowi Doradców Podatkowych projektu uchwały w sprawie zasad gospodarki finansowej KIDP, przygotowanego przez Zespół ds. opracowania zmian prawa wewnątrzkorporacyjnego, w treści stanowiącej załącznik do niniejszego stanowiska.

ZAŁĄCZNIK

Uchwała nr .../2018

V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

z dnia ..... 2018 r.

w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.), V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych uchwala, co następuje:

§  1. 
1.  Gospodarkę finansową Krajowej Izby Doradców Podatkowych, zwanej dalej Izbą, prowadzi Krajowa Rada Doradców Podatkowych, zwana dalej Radą.
2.  Gospodarkę finansową regionalnych oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych prowadzą z upoważnienia Rady zarządy regionalnych oddziałów Izby.
3.  Podstawą gospodarki finansowej Izby jest roczny plan finansowy zwany dalej "Planem przychodów i wydatków" uchwalany przez Radę na każdy rok obrotowy. Plan przychodów i wydatków Izby składa się z:
1) Planu przychodów i wydatków organów Izby,
2) Planu przychodów i wydatków regionalnych oddziałów Izby,
3) Planu wydatków Biura Izby.
4.  Plan przychodów i wydatków jest przyjmowany przez Radę do końca roku obrachunkowego na rok następny.
5.  W uzasadnionych przypadkach na wniosek właściwej Komisji Rady, Rada może korygować plan przychodów i wydatków w ciągu roku obrachunkowego.
6.  Rada sporządza i zatwierdza roczne sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków w terminie właściwym do sporządzenia sprawozdania finansowego.
7.  Wraz ze sprawozdaniem finansowym Rada przekazuje Krajowej Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków.
8.  Rokiem obrachunkowym Izby jest rok kalendarzowy.
§  2. 
1.  Wydatki Izby finansuje się do wysokości planowanych przychodów powiększonych o niewykorzystane środki z lat poprzednich.
2.  Decyzje o wydatkach nieprzewidzianych w planie finansowym podejmuje Rada w formie uchwały uwzględniającej stosowną korektę w rocznym planie przychodów i wydatków Izby.
3.  Zaciąganie zobowiązań nie znajdujących pokrycia w planowanych przychodach oraz niewykorzystanych środkach z lat poprzednich, o których mowa w ust. 1, w szczególności kredytów i pożyczek, jak również zawieranie umów prowadzących do ograniczenia praw własności lub innych praw na majątku Izby, wymaga uchwały Zjazdu.
§  3. 
1.  Zaciąganie zobowiązań, z wyłączeniem zobowiązań ze stosunku pracy, w kwocie przekraczającej:

a) jednorazowo 80 000 PLN,

b) łącznie 160 000 PLN na rzecz jednego dostawcy w ciągu roku obrotowego,

- poprzedzane jest zbieraniem ofert i wyborem najkorzystniejszej z nich.

2.  Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje powołana przez Radę Komisja Ofert, działająca zgodnie z regulaminem działania komisji ustalonym przez Radę. Regulamin działania Komisji Ofert powinien określać m.in. kryteria wyboru ofert.
3.  Zapisy ustępu 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zobowiązań zaciąganych przez Organy Izby oraz regionalne oddziały Izby, przy czym limity określone w ust. 1 stosuje się odrębnie dla każdego z regionalnych oddziałów KIDP. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja Ofert powołana przez Zarząd Regionalnego Oddziału.
4.  Przy organizowaniu wspólnych przedsięwzięć, o których mowa w § 44 ust. 2 Statutu, limity określone w ust. 1 stosuje się do wydatków związanych z organizowanym przedsięwzięciem, przy czym wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje jedna z Komisji Ofert wyznaczona przez organizatorów przedsięwzięcia w zawartym porozumieniu.
5.  Rada z ważnych powodów może odstąpić od procedury Komisji Ofert dotyczącej zbierania ofert. Uchwała Rady w tym zakresie wymaga szczegółowego uzasadnienia.
6.  Rada może w formie uchwały podjąć decyzję o złożeniu oferty w procedurze przetargowej organizowanej przez inny podmiot. W tym przypadku nie stosuje się ust. 1.
§  4.  Izba prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§  5. 
1.  Różnica między przychodami a kosztami działalności, po uwzględnieniu strat i zysków nadzwyczajnych oraz obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego stanowi wynik finansowy Izby. Wartość dodatnia wyniku finansowego stanowi zysk netto, a ujemna stratę netto.
2.  Różnica pomiędzy przychodami a kosztami, o których mowa w ust. 1, ustalona w rachunku wyników, zwiększa - po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego - odpowiednio fundusz statutowy w przypadku różnicy dodatniej lub koszty w następnym roku obrotowym w przypadku różnicy ujemnej.
3.  Rada w formie uchwały przyjmuje sprawozdanie finansowe Izby oraz przyjmuje stanowisko o przeznaczeniu zysku lub pokryciu straty. Przyjęte przez Radę sprawozdanie finansowe podlega podpisaniu przez członków Rady z zachowaniem zasad wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości.
4.  Gospodarka finansowa Izby podlega kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej. Krajowa Komisja Rewizyjna może zlecać badanie rocznego sprawozdania finansowego firmie audytorskiej. Zbadane przez wybraną firmę audytorską sprawozdanie finansowe zakończone sprawozdaniem z badania zawierającym opinię bez zastrzeżeń, Krajowa Komisja Rewizyjna zatwierdza w terminie określonym w ustawie o rachunkowości. W przypadku sprawozdania z badania zawierającego opinię z zastrzeżeniami lub opinię negatywną lub w przypadku, gdy biegły rewident nie będzie w stanie wyrazić opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, decyzję o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego podejmuje Komisja Rewizyjna.
5.  Sprawozdanie finansowe, roczne sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków, uchwałę Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie z badania firmy audytorskiej dotyczące sprawozdania finansowego, jeżeli takie zostało sporządzone, Rada podaje do wyłącznej wiadomości członków Izby w terminie 30 dni od otrzymania uchwały Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP.
§  6. 
1.  Wysokość składek członkowskich uchwala Zjazd.
2.  Składki członkowskie powinny być wpłacane na rachunek bankowy Izby lub do kasy Biura Izby do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
3.  Rada może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podejmować decyzję o:

a) zwolnieniu w całości lub w części z obowiązku opłacania składek członkowskich,

b) umorzeniu naliczonych składek członkowskich.

§  7. 
1.  Środki pieniężne Izby przechowuje się na rachunkach bankowych Izby.
2.  Środki pieniężne, o których mowa w § 50 Statutu Izby należne regionalnym oddziałom Izby na finansowanie ich działalności powinny być przekazane bez zbędnej zwłoki na wydzielone rachunki bankowe.
3.  Wpłaty gotówkowe przekazuje się niezwłocznie na rachunki bankowe przy uwzględnieniu bieżących potrzeb.
§  8. 
1.  Organy Izby, komisje powoływane przez Radę, zarządy regionalnych oddziałów Izby, komisje powoływane przez zarządy regionalnych oddziałów Izby, Zjazd lub Zgromadzenie Regionalnego Oddziału Izby, realizują wydatki na cele statutowe Izby, zgodnie z przyjętym na dany rok obrotowy planem przychodów i wydatków.
2.  Przy wypełnianiu zadań Izby, członkom Izby przysługują następujące świadczenia:

a) zryczałtowany zwrot kosztów z tytułu udziału w posiedzeniu w kwocie ustalonej przez Zjazd,

b) diety oraz inne należności stanowiące zwrot kosztów podróży służbowej na terenie kraju w wysokości, określonej w odrębnych przepisach,

c) diety oraz inne należności stanowiące zwrot kosztów podróży służbowej poza granicami kraju, w wysokości, określonej w odrębnych przepisach,

d) wynikające z przyjętego przez Radę lub zarządy regionalnych oddziałów Izby programu pomocy doradcom podatkowym,

e) zwrot innych udokumentowanych wydatków.

§  9. 
1.  Zwrot kosztów podróży służbowej przysługuje w podróżach na terenie kraju za:

a) przejazd pociągiem lub autobusem;

b) przejazd taksówką jednorazowo do wysokości trzech diet;

c) przejazd pociągiem w przedziale z miejscami do spania lub leżenia, jeśli podróż miałaby trwać dłużej niż 5 godzin;

d) przejazd samochodem prywatnym w wysokości stawki za każdy przejechany km, określanej przez właściwego ministra i stosowanej przy zwrocie kosztów podróży pracownikom; w tym przypadku przysługuje również zwrot wydatków poniesionych na przejazd autostradą oraz za parkowanie;

e) nocleg w wysokości poniesionego wydatku, nie większego jednak niż równowartość 25 diet;

f) przelot samolotem w klasie ekonomicznej przysługuje w każdym przypadku, gdy koszt podróży tym środkiem transportu jest równy bądź niższy niż koszt podróży samochodem; w uzasadnionych przypadkach przysługuje zwrot za przelot w pełnej wysokości.

2.  Zwrot kosztów podróży służbowej przysługuje w podróżach poza granicami kraju na zasadach określonych w ust. 1. Do osób, o których mowa w § 8 odbywających podróż zagraniczną stosuje się w zakresie należnych diet i zwrotu kosztów noclegów na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
3.  Postanowienia ust. 1 i 2 nie mają zastosowania w przypadku organizacji przejazdu grupowego przez Izbę.
§  10. 
1.  Zwrot wydatków poniesionych przez członków Izby przy wypełnianiu zadań Izby, o których mowa w § 8 następuje po udokumentowaniu ich poniesienia, a w przypadku odbycia podróży służbowej, o której mowa w § 9 dodatkowo po stwierdzeniu jej odbycia, z zastrzeżeniem ust. 3 i 5.
2.  Dowodami poniesienia przez członków Izby przy wypełnianiu zadań Izby wydatków są:

a) dla podróży odbytej publicznymi środkami komunikacji bilet lub bilet wraz z miejscówką,

b) dla podróży odbytej samochodem prywatnym pisemne oświadczenie wraz z wyliczeniem kosztu wg stawki określonej w § 9 ust. 1 lit. d) oraz ewidencja przebiegu pojazdu prowadzona zgodnie z odrębnymi przepisami,

c) dla podróży odbytej samolotem bilet imienny,

d) dla podróży odbytej taksówką paragon fiskalny lub rachunek,

e) faktura stwierdzająca pobyt w hotelu,

f) paragon fiskalny, pokwitowanie lub rachunek za parkowanie,

g) w pozostałych przypadkach faktura lub rachunek.

2a.  Zwrot wydatków, określonych w ust. 2 lit b dotyczy wyłącznie podróży służbowej, o której mowa w § 9.
3.  Potwierdzenie odbycia podróży osób, o których mową w § 8 następuje na podstawie listy obecności posiedzeń organów Izby, jednostek organizacyjnych Izby, potwierdzania z miejsca wykonania czynności lub na podstawie podpisu osoby kierującej.
4.  Decyzję o delegowaniu do odbycia podróży służbowej poza granicami kraju podejmuje każdorazowo Rada odrębną uchwałą. W przypadku finansowania kosztów podróży służbowych przez regionalne oddziały, decyzję o delegowaniu podejmuje zarząd oddziału w formie uchwały.
5.  Rada może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podjąć decyzję o zwrocie członkom Izby wydatków o których mowa w § 8 poniesionych w celu wypełnienia zadań Izby, także w przypadku, gdy podróż faktycznie nie odbyła się.
6.  Udokumentowanie wydatków poniesionych z tytułu podróży służbowej celem otrzymania ich zwrotu, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od końca kwartału, w którym odbyła się ta podróż, a w przypadku, o którym mowa w ust. 5 - w terminie 2 tygodni od końca kwartału, w którym miała się odbyć.
§  11.  Rada uchwala regulamin gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
§  12. 
1.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2.  Traci moc uchwała nr 36/2014 IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 11 stycznia 2014 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

-------------------------

Przewodniczący Zjazdu

-------------------------

Sekretarz Zjazdu