Podat.2017.11.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 listopada 2017 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 15 listopada 2017 r.
w sprawie rekomendacji V Krajowemu Zjazdowi Doradców Podatkowych projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby oraz zasad wyborów członków Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Krajowa Rada Doradców Podatkowych rekomenduje przedłożenie V Krajowemu Zjazdowi Doradców Podatkowych projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby oraz zasad wyborów członków Krajowej Rady Doradców Podatkowych, stanowiącego załącznik do niniejszego stanowiska.

ZAŁĄCZNIK

Uchwała nr .... /2018

V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

z dnia .... stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia liczby oraz zasad wyborów członków Krajowej Rady Doradców

Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 11 w zw. z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. 2016 r. poz. 794 ze zm.) w związku z § 19 Regulaminu działania Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych oraz Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych, stanowiącego załącznik do Uchwały nr ... V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych, V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych uchwala, co następuje:

§  1. 
1.  Ustala się liczbę członków Krajowej Rady Doradców Podatkowych na 34 osoby.
2.  Określa się zasady wyboru członków Krajowej Rady Doradców Podatkowych w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§  2. 
1.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

----------------------------------

Przewodniczący Zjazdu

----------------------------------

Sekretarz Zjazdu

Załącznik

ZASADY WYBORÓW CZŁONKÓW KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

1. Wybory członków Krajowej Rady Doradców Podatkowych odbywają się z uwzględnieniem zasady reprezentatywności, biorąc pod uwagę liczbę doradców podatkowych w danym regionalnym oddziale Izby.

2. Poszczególne regionalne oddziały Izby są reprezentowane w Krajowej Izbie Radzie Doradców Podatkowych przez doradców podatkowych wybranych spośród delegatów na Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, reprezentujących poszczególne regionalne oddziały Izby na zasadach określonych w pkt 3.

3. Mandat uzyskują ci z kandydatów z danego regionalnego oddziału Izby, którzy otrzymali największą ilość głosów spośród wszystkich kandydatów zgłoszonych z tego regionalnego oddziału Izby w liczbie:

a) dolnośląskie - 3,

b) kujawsko-pomorskie - 2,

c) lubelskie - 2,

d) lubuskie - 1,

e) łódzkie - 2,

f) małopolskie - 2,

g) mazowieckie - 5,

h) opolskie - 1,

i) podlaskie - 1,

j) podkarpackie - 2,

k) pomorskie - 2,

l) śląskie - 3,

m) świętokrzyskie - 1,

n) warmińsko-mazurskie - 2,

o) wielkopolskie - 3,

p) zachodniopomorskie - 2.

4. Wybory kandydatów z danego regionalnego oddziału Izby odbywają się w jednym głosowaniu.

5. W sytuacji, gdy wybory kandydatów z jednego lub więcej regionalnego oddziału Izby nie doprowadziły do wyboru liczby członków Krajowej Rady Doradców Podatkowych określonej w pkt 3, w celu uzupełnienia liczby członków Krajowej Rady do 34 przeprowadza się dodatkowe wybory spośród wszystkich delegatów na Krajowy Zjazd. Postanowienie pkt 4 stosuje się odpowiednio.

6. Z zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale stosuje się odpowiednio Regulamin działania Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych oraz Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych, stanowiącego załącznik do Uchwały nr .... V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych.

Uzasadnienie

Celem przedstawionego projektu stanowiska jest rekomendacja V Krajowemu Zjazdowi Doradców Podatkowych projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby oraz zasad wyborów członków Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Ostateczna wersja projektu stanowiska oraz załącznika została przygotowana przez Zespół ds. opracowania zmian prawa wewnątrzkorporacyjnego KRDP oraz posiada jego pozytywną rekomendację.

Z uwagi na konieczność przyjęcia zaproponowanego aktu prawa wewnątrzkorporacyjnego oraz wobec faktu, że najbliższe posiedzenie KRDP odbędzie się 12 grudnia 2017 r., zasadnym jest podjęcie niniejszego stanowiska w drodze głosowania obiegowego, zgodnie z procedurą wynikającą z § 26a ust. 1 lit. b Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych, tj. w trybie przyśpieszonym.