Podat.2017.11.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 listopada 2017 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 7 listopada 2017 r.
w sprawie rekomendacji V Krajowemu Zjazdowi Doradców Podatkowych projektów uchwał dotyczących Zasad Etyki Doradców Podatkowych

Krajowa Rada Doradców Podatkowych rekomenduje przedłożenie V Krajowemu Zjazdowi Doradców Podatkowych projektów uchwał:
1) w sprawie zmiany uchwały nr 28/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 22 stycznia 2006 r. w sprawie zasad etyki doradców podatkowych (ze zm.),
2) w sprawie upoważnienia Krajowej Rady Doradców Podatkowych do sporządzenia i ogłoszenia tekstu jednolitego zasad etyki doradców podatkowych

stanowiące odpowiednio załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszego stanowiska.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Uchwała nr .../2018

V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

z dnia ... stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 28/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 22 stycznia 2006 r. w sprawie zasad etyki doradców podatkowych (ze zm.)

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213) uchwala się co następuje.

§  1.  W załączniku do uchwały nr 28/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 22 stycznia 2006 r. w sprawie zasad etyki doradców podatkowych (ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 9b uchyla się ust. 5;
2) w art. 10a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Zasady opisane w ust. 2, stosuje się również w okresie sześciu miesięcy od zakończenia współpracy z klientem.";

3) w art. 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Doradca podatkowy nie powinien zawierać z klientem umowy, na mocy której klient zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie za jej prowadzenie jedynie proporcjonalnie do osiągniętego wyniku. Dopuszczalna jest natomiast taka umowa, w której przewiduje się dodatkowe wynagrodzenie za pomyślny wynik sprawy.";

4) art. 11b otrzymuje brzmienie:

"Art. 11b. Doradca podatkowy zobowiązany jest do obrony interesów swojego klienta, przy zachowaniu szacunku wobec organów państwa, bez względu na własne korzyści oraz konsekwencje.";

5) w art. 11d w ust. 2 lit. b) i c) otrzymują brzmienie:

"b) samokształcenie doradcy podatkowego polegające w szczególności na aktualizacji wiedzy zawodowej, zweryfikowane testem udostępnionym przez KIDP,

c) udział w innych formach prezentacji dorobku i rozwiązań w zakresie prawa podatkowego i dziedzin pokrewnych - konferencje, sympozja, zjazdy, wykłady, szkolenia e-learningowe organizowane przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych oraz publikacje itp.";

6) w art. 11e w ust. 3 po lit. i) dodaje się lit: j)-l) w brzmieniu:

"j) udostępnienie w bazie prowadzonej przez KIDP odwołania od decyzji, skargi - 1 punkt,

k) rozwiązanie testu udostępnionego przez KIDP - ilość punktów ustalana dla każdego testu indywidualnie,

l) patronat nad odbyciem praktyki zawodowej, o której mowa w ustawie o doradztwie podatkowym - 8 punktów.";

7) w art. 11f ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"Uczestnictwo doradców podatkowych w formach kształcenia organizowanych przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych uznaje się za wypełnienie obowiązku podnoszenia kwalifikacji na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.";

8) art. 11i uchyla się.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem ...............................

-----------------------------

Przewodniczący Zjazdu

----------------------------

Sekretarz Zjazdu

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Uchwała nr .../2018

V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

z dnia ... stycznia 2018 r.

w sprawie upoważnienia Krajowej Rady Doradców Podatkowych do sporządzenia i ogłoszenia tekstu jednolitego zasad etyki doradców podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213) uchwala się co następuje.

§  1.  V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych upoważnia Krajową Radę Doradców Podatkowych do sporządzenia i ogłoszenia tekstu jednolitego zasad etyki doradców podatkowych z uwzględnieniem zmian wynikających w z uchwały nr 32/2014 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 11 lutego 2014 r. oraz uchwały podjętej na V Krajowym Zjeździe Doradców Podatkowych.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-----------------------------

Przewodniczący Zjazdu

----------------------------

Sekretarz Zjazdu