Akty korporacyjne

Aptek.2008.1.18

| Akt nieoceniany
Wersja od: 18 stycznia 2008 r.

UCHWAŁA Nr V/14/2008
V KRAJOWEGO ZJAZDU APTEKARZY
z dnia 18 stycznia 2008 r.
w sprawie regulaminu wyborów do organów samorządu aptekarskiego oraz trybu odwoływania tych organów i ich członków

Na podstawie art. 37 pkt 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108, z późn. zm.) uchwala się Regulamin wyborów do organów samorządu aptekarskiego oraz trybu odwoływania tych organów i ich członków o następującej treści:

Rozdział  I

Przepisy ogólne

§  1. Ilekroć w uchwale jest mowa, bez bliższego określenia:
1) o ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich;
2) o organie - należy przez to rozumieć: Krajowy Zjazd Aptekarzy, Naczelną Radę Aptekarską, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Naczelny Sąd Aptekarski, Naczelną Komisję Rewizyjną oraz okręgowy zjazd aptekarzy, okręgową radę aptekarską, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, okręgowy sąd aptekarski i okręgową komisję rewizyjną;
3) o zjeździe - należy przez to rozumieć Krajowy Zjazd Aptekarzy lub okręgowy zjazd aptekarzy;
4) o kandydacie - należy przez to rozumieć kandydata na stanowisko funkcyjne w organie izby, członka organu izby lub delegata na zjazd;
5) o stanowisku funkcyjnym - należy przez to rozumieć: Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej, wiceprezesów NRA, Sekretarza i Skarbnika NRA, Przewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego Naczelnego Sądu Aptekarskiego i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz odpowiednie stanowiska funkcyjne w organach okręgowych izb aptekarskich.

Rozdział  II

Wybory członków organów izb aptekarskich oraz delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy.

§  2.
1. Okręgowy zjazd aptekarzy zwołuje okręgowa rada aptekarska.
2. Okręgowy zjazd aptekarzy dokonuje wyboru: prezesa i członków okręgowej rady aptekarskiej, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej i jego zastępców, członków okręgowego sądu aptekarskiego, członków okręgowej komisji rewizyjnej oraz delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy.
3. Liczbę członków poszczególnych organów (z wyjątkiem liczby delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy) ustala okręgowy zjazd aptekarzy.
4. Liczbę delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy wybieranych na okręgowym zjeździe określa uchwała Naczelnej Rady Aptekarskiej.
5. Delegaci powinni być powiadomieni o terminie i miejscu okręgowego zjazdu przynajmniej na 14 dni przed tym terminem.
6. Jeżeli w okręgowym zjeździe uczestniczą członkowie okręgowych izb aptekarskich osobiście, ust. 5 stosuje się odpowiednio.
§  3.
1. Krajowy Zjazd Aptekarzy zwołuje Naczelna Rada Aptekarska.
2. Krajowy Zjazd Aptekarzy dokonuje wyboru: Prezesa i członków Naczelnej Rady Aptekarskiej, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępców, członków Naczelnego Sądu Aptekarskiego oraz członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej.
3. Liczbę członków poszczególnych organów, o których mowa w ust. 2, ustala Krajowy Zjazd Aptekarzy.
4. Farmaceuci powinni być powiadomieni o terminie i miejscu Krajowego Zjazdu przynajmniej na 30 dni przed tym terminem.
§  4.
1. Czynne prawo wyborcze na okręgowym zjeździe aptekarzy przysługuje:
1) w przypadku, gdy w okręgowym zjeździe uczestniczą członkowie izby osobiście, wszystkim farmaceutom umieszczonym na liście członków okręgowej izby uczestniczącym w zjeździe, za wyjątkiem zawieszonych w prawie wykonywania zawodu;
2) w przypadku gdy w okręgowym zjeździe uczestniczą członkowie izby poprzez swoich delegatów, wszystkim delegatom uczestniczącym w zjeździe, za wyjątkiem zawieszonych w prawie wykonywania zawodu.
2. Czynne prawo wyborcze na Krajowym Zjeździe Aptekarzy przysługuje wyłącznie delegatom wybranym na okręgowych zjazdach aptekarzy, uczestniczącym w zjeździe, za wyjątkiem zawieszonych w prawie wykonywania zawodu.
3. Bierne prawo wyborcze na okręgowym zjeździe aptekarzy przysługuje:
1) w przypadku gdy w okręgowym zjeździe uczestniczą członkowie izby osobiście, wszystkim farmaceutom umieszczonym na liście członków okręgowej izby, za wyjątkiem ukaranych karą upomnienia, nagany lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu, z zastrzeżeniem przewidzianym w art. 9 ust. 6 ustawy;
2) w przypadku gdy w okręgowym zjeździe uczestniczą członkowie izby poprzez swoich delegatów wszystkim delegatom, za wyjątkiem ukaranych karą upomnienia. nagany lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu, z zastrzeżeniem przewidzianym w art. 9 ust. 6 ustawy.
4. Bierne prawo wyborcze na Krajowym Zjeździe Aptekarzy przysługuje wyłącznie delegatom wybranym na okręgowych zjazdach, za wyjątkiem ukaranych karą upomnienia, nagany lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu, z zastrzeżeniem przewidzianym w art. 9 ust. 6 ustawy.
§  5.
1. Kandydatów zgłasza się podczas zjazdu ustnie lub pisemnie.
2. Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię i nazwisko kandydata;
2) wskazanie stanowiska funkcyjnego lub organu, do którego kandyduje;
3) imię i nazwisko zgłaszającego (przy zgłoszeniu pisemnym także podpis).
3. Kandydaturę może zgłosić tylko członek zjazdu posiadający czynne prawo wyborcze.
4. Zgłoszony kandydat obowiązany jest oświadczyć, czy wyraża zgodę na kandydowanie. Oświadczenie to może być złożone na piśmie.
5. Uczestnicy Zjazdu mogą zadawać pytania zgłoszonym obecnym kandydatom.
6. Kandydaci na stanowisko Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej i prezesa okręgowej rady aptekarskiej obowiązani są do przedstawienia swojego programu działania.
§  6. Wyboru Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, prezesa okręgowej rady aptekarskiej i okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej dokonuje się w pierwszej kolejności.
§  7.
1. Nazwiska kandydatów umieszcza się na kartach do głosowania w porządku alfabetycznym, z równoczesnym wskazaniem miejsca pracy. W przypadku kandydatów do organów Naczelnej Izby Aptekarskiej, należy na karcie do głosowania podać informację o ich przynależności do okręgowej izby aptekarskiej.
2. Karta do głosowania powinna zawierać informację o liczbie członków poszczególnych organów izby (lub delegatów) wybieranych na zjeździe oraz minimalnej, koniecznej liczbie skreśleń, aby oddany glos był ważny. Dopuszcza się możliwość głosowania za pośrednictwem urządzenia lub karty elektronicznej na każdą z osób umieszczonych na listach wyborczych.
3. Głosowanie na zgłoszonych kandydatów odbywa się poprzez skreślenie na karcie do głosowania nazwisk tych kandydatów, na których głosujący nie chce oddać swego głosu.
4. Głos jest nieważny gdy liczba skreśleń jest mniejsza od określonej na karcie do głosowania lub gdy na karcie zostały poczynione dodatkowe adnotacje.
5. Głosować można tylko osobiście.
6. Oddanie głosu wyborczego odbywa się poprzez wrzucenie kart do głosowania do urny w obecności komisji wyborczej, lub za pośrednictwem urządzenia lub karty elektronicznej.
§  8.
1. Wybory zarządza Przewodniczący Zjazdu.
2. Komisja wyborcza informuje o zasadach zgłaszania kandydatur, przyjmuje zgłoszenia kandydatur, a także bada czy zgłoszenia dokonały osoby uprawnione oraz czy nie zachodzą przeszkody do wyboru kandydatów wynikające z ustawy, sporządza listy kandydatów i przedstawia je Zjazdowi.
§  9.
1. Komisja skrutacyjna przygotowuje i rozdaje delegatom karty do głosowania lub urządzenia lub karty elektroniczne, zbiera karty do głosowania do zamkniętych urn wyborczych, przelicza głosy, ustala wyniki wyborów oraz przedstawia je Zjazdowi.
2. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach na stanowiska funkcyjne w organach izby, na członków organów izby oraz delegatów na zjazdy.
3. Z przebiegu wyborów komisja skrutacyjna sporządza protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie.
4. Komisja skrutacyjna w sporządzonym protokole określa:
1) liczbę uczestników Zjazdu uprawnionych do głosowania;
2) liczbę uczestników Zjazdu, którzy wzięli udział w głosowaniu;
3) liczbę oddanych głosów ważnych i nieważnych oraz liczbę głosów oddanych na każdego kandydata.
§  10. Dla ważności głosów wymaga się:
1) obecności w czasie głosowania co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania;
2) nieograniczonej liczby kandydatów;
3) tajności głosowania.
§  11.
1. Wyboru Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej oraz Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej dokonuje się bezwzględną większością głosów.
2. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów zarządza się dodatkowe głosowanie, w którym uczestniczą dwaj kandydaci z największą liczbą głosów. Za wybranego uważa się kandydata, który otrzymał największą liczbę głosów
3. Pozostałych członków organów izb aptekarskich, zastępców rzeczników odpowiedzialności zawodowej oraz delegatów na zjazd dokonuje się zwykłą większością głosów.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali odpowiednio największą ilość głosów albo kolejno największą ilość głosów. W przypadku. gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tę samą ilość głosów zarządza się dodatkowe głosowanie.
5. Postanowienie ust. 4 zd. 2 nie dotyczy kandydatów, którzy wyniku głosowania znaleźli się na dalszym miejscu niż ilość miejsc w danym organie lub liczba zastępców rzeczników odpowiedzialności zawodowej albo liczba delegatów wybieranych na zebraniu rejonowym.
§  12.
1. Wyboru do Naczelnej Rady Aptekarskiej dokonuje się zwykłą większością głosów.
2. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tę samą ilość głosów zarządza się głosowanie dodatkowe.

Rozdział  III

Odwoływanie organów samorządu aptekarskiego, członków organów samorządu aptekarskiego oraz delegatów na zjazdy.

§  13.
1. Odwołanie delegata na okręgowy zjazd aptekarzy następuje na rejonowym zebraniu farmaceutów bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków danego rejonu wyborczego izby, posiadających czynne prawo wyborcze.
2. Wniosek o odwołanie delegata na okręgowy zjazd aptekarzy wraz z uzasadnieniem, powinien być zgłoszony do okręgowej rady aptekarskiej przez co najmniej 1/5 członków rejonu wyborczego danego delegata.
3. Okręgowa rada aptekarska, po rozpatrzeniu wniosku, w drodze uchwały, zwołuje w terminie 14 dni zebranie rejonu wyborczego, z terenu którego wpłynął wniosek.
4. Odwołanie delegata na okręgowy zjazd aptekarzy pociąga za sobą utratę przez niego mandatu delegata.
§  14.
1. Odwołanie członka organów okręgowej izby aptekarskiej oraz delegata na Krajowy Zjazd Aptekarzy może nastąpić na nadzwyczajnym okręgowym zjeździe aptekarzy, który podejmuje decyzję bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
2. Wniosek o odwołanie członka organów okręgowej izby aptekarskiej oraz delegata na Krajowy Zjazd Aptekarzy wraz z uzasadnieniem powinien być złożony w okręgowej radzie aptekarskiej przez co najmniej 1/5 delegatów lub 1/5 członków okręgowej izby aptekarskiej.
§  15.
1. Odwołania członka organu Naczelnej Izby Aptekarskiej może dokonać Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Aptekarzy, który podejmuje decyzję bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
2. Wniosek o odwołanie członka organu Naczelnej Izby Aptekarskiej wraz z uzasadnieniem powinien być zgłoszony do Naczelnej Rady Aptekarskiej przez co najmniej 1/3 delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy lub co najmniej 1/3 okręgowych rad aptekarskich,
3. Naczelna Rada Aptekarska, po rozpatrzeniu wniosku, w drodze uchwały zwołuje w terminie trzech miesięcy Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Aptekarzy.
4. Odwołanie członka organu Naczelnej Izby Aptekarskiej pociąga za sobą utratę stanowiska funkcyjnego w tym organie.
§  16.
1. Odwołania ze stanowisk funkcyjnych w organach izby aptekarskiej (za wyjątkiem prezesa okręgowej rady aptekarskiej, Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz Naczelnego i okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej) może dokonać organ, który dokonał wyboru na to stanowisko.
2. Odwołania ze stanowisk prezesa okręgowej rady aptekarskiej, Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz Naczelnego i okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej może dokonać odpowiednio nadzwyczajny lub okręgowy zjazd aptekarzy lub Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Aptekarzy, który podejmuje decyzję większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
§  17. Przyjęcie wniosków w sprawie odwołania członków organów izb aptekarskich, delegatów na zjazd oraz stanowisk funkcyjnych odbywa się w głosowaniu tajnym.
§  18. Osobie, wobec której występuje się o odwołanie, należy umożliwić zajęcie stanowiska w sprawie wniosku o odwołanie przed głosowaniem w tej sprawie.
§  19.
1. Nadzwyczajny lub okręgowy zjazd aptekarzy może odwołać każdy organ okręgowej izby aptekarskiej (poza okręgowym zjazdem aptekarzy) w całości, bezwzględną większością głosów w obecności 2/3 delegatów (członków izby) uprawnionych do głosowania.
2. Wniosek o odwołanie organu okręgowej izby aptekarskiej, wraz z uzasadnieniem. powinien być zgłoszony okręgowej radzie aptekarskiej przez co najmniej połowę delegatów lub połowę członków okręgowej izby aptekarskiej.
§  20.
1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Aptekarzy może odwołać każdy organ Naczelnej Izby Aptekarskiej w całości (poza Krajowym Zjazdem Aptekarzy), bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 delegatów posiadających czynne prawo wyborcze.
2. Wniosek o odwołanie organu Naczelnej Izby Aptekarskiej, wraz z uzasadnieniem. powinien być zgłoszony Naczelnej Radzie Aptekarskiej przez co najmniej 1/3 delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy lub 1/3 okręgowych rad aptekarskich.
3. Naczelna Rada Aptekarska, po rozpatrzeniu wniosku, zwołuje w terminie trzech miesięcy Nadzwyczajny Zjazd Aptekarzy.
§  21. Głosowania zarządza oraz ogłasza ich wyniki Przewodniczący Zjazdu.
§  22.
1. Głosowania przeprowadza oraz ustala ich wyniki komisja skrutacyjna.
2. Z przebiegu głosowania komisja skrutacyjna sporządza protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie.
3. Komisja skrutacyjna w sporządzonym protokole obowiązana jest określić:
1) liczbę uczestników Zjazdu uprawnionych do głosowania;
2) liczbę uczestników Zjazdu, którzy wzięli udział w głosowaniu;
3) liczbę oddanych głosów za i przeciw odwołaniu.
§  23. Do ważności głosowania o odwołanie organów samorządu aptekarskiego, członków organów samorządu aptekarskiego oraz delegatów na zjazdy wymaga się tajności głosowania.

Rozdział  IV

Uzupełnianie składu organów

§  24.
1. W razie wygaśnięcia mandatu delegata(ów) na Krajowy Zjazd Aptekarzy właściwy prezes okręgowej rady aptekarskiej zawiadamia, na podstawie informacji z protokołu okręgowego zjazdu, kolejnego kandydata z tej samej izby, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów, o przysługującym mu pierwszeństwie do mandatu. W razie przyjęcia mandatu przez kandydata stosowne postanowienie potwierdzające obsadzenie tegoż mandatu podejmuje ORA.
2. Kandydat może zrzec się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu na rzecz kandydata, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów. Oświadczenie o ustąpieniu pierwszeństwa powinno być złożone na piśmie prezesowi w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1.
3. Jeżeli obsadzenie mandatu delegata w trybie określonym w ust. 1 byłoby niemożliwe z powodu:
1) braku kandydatów, którym mandat można przydzielić, lub
2) równej liczby głosów uzyskanych przez kolejnych kandydatów,

- okręgowa rada aptekarska ogłasza wybory uzupełniające, które odbywają w czasie najbliższego okręgowego zjazdu aptekarzy.

4. Postanowienia ust. 1 - 3 stosuje się odpowiednio w przypadku wygaśnięcia mandatu członka organu okręgowej izby aptekarskiej, z zastrzeżeniem § 25.
§  25. Jeśli mandat prezesa okręgowej rady aptekarskiej lub okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej wygasł w czasie ich kadencji okręgowa rada aptekarska ogłasza wybory uzupełniające na te stanowiska, które odbywają w czasie nadzwyczajnego lub najbliższego okręgowego zjazdu aptekarzy.
§  26.
1. W razie wygaśnięcia mandatu członka organu Naczelnej Izby Aptekarskiej Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej zawiadamia, na podstawie informacji z protokołu zjazdu, kolejnego kandydata, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów, o przysługującym mu pierwszeństwie do mandatu. W razie przyjęcia mandatu przez kandydata stosowne postanowienie potwierdzające obsadzenie tegoż mandatu podejmuje NRA.
2. Kandydat może zrzec się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu na rzecz kandydata, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów. Oświadczenie o ustąpieniu pierwszeństwa powinno być złożone na piśmie prezesowi w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1.
3. Przy ustaleniu kolejnego kandydata do Naczelnej Rady Aptekarskiej stosuje się odpowiednio zasady określone w § 12.
4. Jeżeli obsadzenie mandatu delegata w trybie określonym w ust. 1 i 2 byłoby niemożliwe z powodu:
1) braku kandydatów, którym mandat można przydzielić, lub
2) równej liczby głosów uzyskanych przez kolejnych kandydatów,

- Naczelna Rada Aptekarska, w drodze postanowienia, stwierdza, że mandat ten do końca kadencji pozostaje nieobsadzony.

§  28. Do wyborów uzupełniających, o których mowa w § 24 ust. 3 i 4 i § 25 stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału II niniejszego regulaminu.
§  29. Uchyla się uchwałę Nr IV/12/2004 z dnia 24 stycznia 2004 r. IV Krajowego Zjazdu Aptekarzy w sprawie regulaminu wyborów do organów samorządu aptekarskiego oraz trybu odwoływania tych organów i ich członków
§  30. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.