Akty korporacyjne

PAN.2019.6.21

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 czerwca 2019 r.

DECYZJA Nr 47/2019
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 21 czerwca 2019 r.
w sprawie regulaminu powoływania i działalności Rady Naukowej Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie

Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. 2018 r. poz. 1475 ze zm., postanawia się, co następuje:
§  1.  Ustanawiam Regulamin powoływania oraz działalności Rady Naukowej Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie.
§  2.  Regulamin stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN RADY NAUKOWEJ

Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie

§  1. 
1.  Rada Naukowa Centrum Badań Historycznych PAN, zwana dalej "Radą", jest gremium opiniodawczo-doradczym Centrum.
2.  Rada powoływana jest w celu sprawowania nadzoru nad działalnością naukową prowadzoną w Centrum oraz w celu współdziałania z Kierownictwem PAN w optymalizacji funkcjonowania Centrum.
3.  Rada sprawuje funkcje konsultacyjne w zakresie działalności merytorycznej Centrum. W wykonywaniu swoich zadań Rada współdziała z Dyrektorem Centrum oraz z Kierownictwem PAN.
§  2. 
1.  Skład Rady i tryb wyboru jej członków określa Statut Centrum Badań Historycznych.
2.  Rada powoływana jest na okres pokrywający się z kadencją Prezydium PAN.
3.  Rada na swoim pierwszym posiedzeniu w tajnym głosowaniu, zwykłą większością głosów, wybiera przewodniczącego i wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.
4.  Dyrektor Centrum wchodzi w skład Rady w związku z pełnioną funkcją i nie może być przewodniczącym Rady.
5.  Ewentualne zmiany składu Rady w trakcie trwania kadencji dokonywane są w trybie przewidzianym dla wyboru członków Rady.
§  3. 
1.  Funkcje konsultacyjne Rady w zakresie działalności merytorycznej Centrum wykonywane są poprzez:
1) opiniowanie sprawozdań z realizacji programów badawczych oraz programów współpracy z instytucjami naukowymi,
2) opiniowanie planów działań merytorycznych Centrum,
3) analizę i ocenę poziomu publikacji naukowych przygotowywanych w Centrum,
4) opiniowanie sprawozdań z działalności badawczej prowadzonej w Centrum.
2.  Funkcje opiniodawczo-doradcze wobec Centrum Rada sprawuje m.in. poprzez:
1) formułowanie wniosków i propozycji w sprawie pożądanych kierunków rozwoju działalności naukowej Centrum oraz prowadzonej przez Centrum współpracy z innymi polskimi i niemieckimi instytucjami o podobnym profilu,
2) przedkładanie Prezesowi PAN opinii i wniosków w sprawach dotyczących dalszego funkcjonowania Centrum,
3) rozpatrywanie wszelkich spraw wniesionych pod obrady przez członków Rady.
3.  Na wniosek Prezesa PAN lub Wiceprezesa PAN sprawującego nadzór nad zagranicznymi stacjami naukowymi PAN Rada:
1) opiniuje projekty aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących spraw nauki z zakresu działalności Centrum,
2) opiniuje kandydatury zgłoszone w konkursach na dyrektora Centrum,
3) aktywnie uczestniczy w poszukiwaniu kandydatów na dyrektora Centrum.
§  4.  W sprawach mających szczególne znaczenie dla działalności Centrum oraz Polskiej Akademii Nauk, Rada może podejmować uchwały. Zgodnie z § 6 ust. 11 Statutu Centrum, uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy, a w razie równej liczby głosów przeważa głos przewodniczącego lub osoby go zastępującej.
§  5. 
1.  Przewodniczący Rady kieruje działalnością Rady, a w szczególności:
1) zwołuje - w konsultacji z dyrektorem Centrum - na wniosek Prezesa PAN lub Wiceprezesa właściwego ds. stacji posiedzenia Rady oraz im przewodniczy,
2) podpisuje protokoły posiedzeń i uchwały podjęte przez Radę.
2.  Wiceprzewodniczący Rady wypełnia zadania powierzone mu przez przewodniczącego Rady i zastępuje przewodniczącego podczas jego nieobecności bądź w innych przypadkach - za jego zgodą.
§  6. 
1.  Porządek obrad i terminy posiedzeń Rady ustala przewodniczący Rady lub wiceprzewodniczący, po zasięgnięciu opinii dyrektora Centrum.
2.  Zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady przesyłane jest każdorazowo Prezesowi PAN oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych.
3.  Przewodniczący Rady może zapraszać na posiedzenia Rady specjalistów, których udział w pracach Rady jest wskazany.
4.  Z posiedzeń Rady sporządza się protokoły, które podpisują: przewodniczący i sekretarz Rady. Do protokołu dołącza się listę obecności oraz podjęte uchwały. Protokoły z posiedzeń Rady otrzymuje - poza jej członkami - Wiceprezes PAN, do którego kompetencji należą sprawy zagranicznych stacji naukowych.
§  7.  Wydatki związane z organizacją posiedzeń Rady pokrywane są ze środków Centrum.