Akty korporacyjne

Aptek.2008.1.19

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 stycznia 2008 r.

UCHWAŁA Nr IV/23/2008
V KRAJOWEGO ZJAZDU APTEKARZY
z dnia 19 stycznia 2008 r.
w sprawie regulaminu Naczelnej Rady Aptekarskiej

Na podstawie art. 37 pkt 6 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108, z późn. zm.) uchwala się Regulamin Naczelnej Rady Aptekarskiej o następującej treści:

Rozdział  l

Przepisy ogólne

§  1. Regulamin określa zasady i tryb działania Naczelnej Rady Aptekarskiej, dalej zwanej "NRA", i jej Prezydium.
§  2.
1. Ilekroć w regulaminie wymieniona jest bez dalszego oznaczenia "ustawa", oznacza to ustawę z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108, z późn. zm.).
2. Do spraw nie unormowanych ustawą lub wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego bądź - jeśli wyraźnie tak stanowią - przepisy innych ustaw.

Rozdział  II

Naczelna Rada Aptekarska

§  3.
1. Naczelna Rada Aptekarska kieruje działalnością samorządu aptekarskiego w okresie między Krajowymi Zjazdami Aptekarzy.
2. Naczelna Rada Aptekarska wykonuje obowiązki wynikające z przepisów prawnych oraz z uchwał Krajowego Zjazdu Aptekarzy.
3. Naczelna Rada Aptekarska liczy 45 członków.
§  4.
1. Organem Naczelnej Rady Aptekarskiej jest Prezydium, a departamenty są jej komórkami organizacyjnymi.
2. NRA wybiera i odwołuje członków Prezydium uchwałą. Członkowie Prezydium mogą być odwołani z powodu osobistej rezygnacji złożonej na piśmie, a także na wniosek Prezesa NRA lub pisemny wniosek przynajmniej Ľ części składu członków NRA.
§  5.
1. Liczbę departamentów oraz liczbę członków każdego departamentu ustala Naczelna Rada Aptekarska.
2. Koordynatora departamentu na wniosek Prezesa NRA wybiera i odwołuje Naczelna Rada Aptekarska, która zatwierdza skład osobowy departamentu.
3. W zależności od potrzeb Naczelna Rada Aptekarska może w każdym czasie powołać komisję problemową bądź doraźny zespół do opracowania bądź do zbadania danej sprawy.
4. Członkami departamentu, komisji bądź zespołu mogą być wybrane również osoby spośród delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy. Jednakże przynajmniej połowę składu każdego departamentu lub komisji stanowią zawsze członkowie Naczelnej Rady Aptekarskiej.
5. Departamenty spełniają rolę doradczą oraz opiniującą, a także wykonują bieżące prace przydzielone przez ich koordynatorów. Są uprawnione do zgłaszania wniosków w ramach przydzielonych zadań.
6. Zadania departamentów, komisji lub zespołów i ich tryb działania określa Naczelna Rada Aptekarska.
§  6.
1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej NRA zwołuje nowo wybrany Prezes NRA w terminie 2-ch tygodni od dnia wyboru. Posiedzenie to odbywa się w obecności co najmniej 2/3 części członków rady. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej NRA wyłącznie w celu wybrania Prezydium może być zwołane przez Prezesa NRA jeszcze w trakcie obrad Zjazdu.
2. NRA odbywa swoje posiedzenia plenarne w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż cztery razy do roku.
3. Posiedzenie plenarne zwoływane jest przez Prezesa NRA z własnej inicjatywy bądź na wniosek Prezydium Rady albo na wniosek 1/3 części członków Rady.
4. NRA podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków, w tym Prezesa NRA lub jednego z jego zastępców. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa lub zastępującego go wiceprezesa. NRA może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
5. Za zgodą więcej niż połowy uczestniczących w posiedzeniu Rada może postanowić o tajności części posiedzenia. To postanowienie nie może naruszać przepisów ustawowych o dostępie do informacji publicznej.
§  7.
1. Zwołując plenarne posiedzenie NRA należy jej uczestników zawiadomić co najmniej na 14 dni przed terminem jego zwołania, podając termin, miejsce i proponowany porządek obrad oraz przesłać niezbędne materiały. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezes ma prawo zwołać posiedzenie z terminem powiadomienia krótszym niż 14 dni.
2. W posiedzeniach plenarnych NRA poza jej członkami mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby, o których mowa w ustawie (art. 41) oraz członkowie Biura Prawnego NIA.
3. Z posiedzenia plenarnego Rady sporządza się protokół, który podpisuje sekretarz i przewodniczący obrad.
4. Protokół powinien być przesłany członkom Rady przed następnym posiedzeniem i uważa się za przyjęty, jeżeli członkowie Rady nie zgłoszą poprawek.
5. Protokół z ostatniego posiedzenia NRA w danej kadencji powinien być przyjęty w miarę możliwości na tym posiedzeniu bądź wyłożony w termie 7 dni w Kancelarii NIA do wglądu członkom ustępującej NRA, którzy mają prawo wnoszenia uwag do tego protokołu.
§  8. Naczelna Rada Aptekarska wykonuje swoje kompetencje od pierwszego swego posiedzenia po zamknięciu Krajowego Zjazdu Aptekarzy do otwarcia obrad przez następny Krajowy Zjazd Aptekarzy (kadencja NRA).
§  9.
1. Ustępująca Naczelna Rada Aptekarska reprezentowana przez jej Prezesa, sekretarza i skarbnika, zobowiązana jest przekazać protokolarnie stan spraw i wykaz majątku Naczelnej Izby Aptekarskiej nowo wybranej Naczelnej Radzie Aptekarskiej, reprezentowanej przez Prezesa, sekretarza i skarbnika.
2. Do czasu ukonstytuowania się Prezydium nowo wybranej Naczelnej Rady Aptekarskiej jej Prezes jest uprawniony do podejmowania decyzji w zakresie bieżącego zarządu. Prezes NRA może przy tym - w razie potrzeby - żądać niezbędnych informacji od sekretarza i skarbnika poprzedniej Naczelnej Rady Aptekarskiej.
§  10.
1. Naczelna Rada Aptekarska swoje decyzje podejmuje w formie uchwał. Jeśli akty przez nią stanowione nie wymagają tej formy, wtedy podejmowane są postanowienia.
2. Poza uchwałami i postanowieniami NRA może podejmować bądź przyjmować:
1) rezolucje - zawierające wezwanie skierowane do określonego adresata o podjęcie wskazanego w rezolucji działania;
2) stanowiska - wyrażające pogląd lub wolę NRA w określonej sprawie;
3) deklaracje - zawierające wolę określonego postępowania;
4) apele - zawierające wezwanie do określonego zachowania się, podjęcia inicjatywy lub zadania.
3. Uchwały i inne akty stanowione przez NRA podlegają opublikowaniu w sposób określony przez NRA.
§  11.
1. Naczelna Rada Aptekarska uchwala co roku do dnia 31 grudnia plan pracy na rok następny, a w pierwszym roku kadencji do dnia 31 marca. NRA ocenia wykonanie planu rocznego, jak również wykonanie budżetu za rok ubiegły do dnia 31 marca roku następnego.
2. Naczelna Rada Aptekarska ocenia także stan realizacji uchwał Krajowego Zjazdu Aptekarzy.
3. Uchwalenie przez NRA budżetu Naczelnej Izby Aptekarskiej powinno nastąpić najpóźniej do dnia 31 marca roku budżetowego. Do czasu uchwalenia budżetu obowiązuje prowizorium budżetowe określone uchwałą Prezydium NRA.

Rozdział  III

Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej

§  12.
1. Prezydium wybierane jest na pierwszym posiedzeniu Naczelnej Rady Aptekarskiej na wniosek Prezesa spośród jej członków.
2. Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej stanowią: z urzędu Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz wybrani przynajmniej dwaj wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i członkowie.
3. Liczbę wiceprezesów Naczelnej Rady Aptekarskiej i pozostałych członków Prezydium ustala na swym pierwszym posiedzeniu Naczelna Rada Aptekarska. W trakcie kadencji NRA może zmienić tę liczbę.
4. Za wybranych do Prezydium uważa się tych, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, więcej jednak niż połowę oddanych głosów.
§  13.
1. Pracami Prezydium kieruje Prezes NRA, który zwołuje je i przewodniczy jego posiedzeniom. W razie przeszkody Prezes NRA może wyznaczyć do tego jednego z wiceprezesów.
2. Prezydium zwoływane jest na posiedzenie w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż co dwa miesiące. Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie wiążących Prezydium terminów są zachowane.
3. Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Prezydium wraz z porządkiem obrad i niezbędnymi materiałami przesyłane jest przynajmniej na tydzień wcześniej. W razie konieczności termin ten może być skrócony.
4. W sprawach nie cierpiących zwłoki Prezydium może być zwołane przez Prezesa NRA w trybie nagłym. W takich samych przypadkach Prezes lub wiceprezes NRA zobowiązany jest zwołać posiedzenie Prezydium na pisemny wniosek przynajmniej pięciu członków Prezydium.
§  14.
1. Prezydium działa w imieniu Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawach określonych jej uchwałą.
2. Naczelna Rada Aptekarska może w każdym czasie upoważnić Prezydium do zajęcia się w jej imieniu konkretną sprawą.
3. Prezydium nie może podejmować uchwał i działań w sprawach wymienionych w art. 39 ust. 1 pkt 5 - 9 i pkt 14, ust. 2 i ust. 3 oraz w art. 40 ustawy.
4. Prezydium nie może zaciągać zobowiązań finansowych przekraczających każdorazowo wartość 100.000 złotych.
5. Do zadań Prezydium może należeć w szczególności:
1) wnioskowanie zwołania posiedzeń plenarnych Naczelnej Rady Aptekarskiej;
2) rozpatrywanie odwołań od decyzji okręgowych rad aptekarskich w sprawach stwierdzenia lub odmowy stwierdzenia prawa wykonywania zawodu farmaceuty;
3) rozpatrywanie odwołań od uchwał okręgowych rad aptekarskich podjętych w sprawach określonych w przepisach art. 2c, art. 4b, art. 4d, art. 4e, art. 4f, art. 7 ust. 2 pkt 7, art. 18 ust. 3 i 10, art. 18a oraz art. 20 ustawy, a także w sprawach określonych w przepisach Prawa farmaceutycznego;
4) opiniowanie projektów aktów normatywnych o jakich mowa w art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy;
5) podejmowanie uchwały o przystąpieniu NRA do postępowań sądowych, w szczególności w trybie art. 76 Kodeksu postępowania cywilnego lub art. 90 Kodeksu postępowania karnego.
§  15.
1. Prezydium podejmuje decyzje w formie uchwały zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy liczby członków, w tym przewodniczącego jego posiedzeniu. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
2. Za wykonanie uchwał odpowiada Prezes NRA, chyba, że Prezydium powierzy nadzór nad wykonywaniem określonej uchwały innemu członkowi Prezydium.
3. Z każdego posiedzenia Prezydium sporządza się protokół podpisywany przez Przewodniczącego i sekretarza. Protokół powinien być udostępniony członkom Prezydium przed następnym posiedzeniem i uważa się za przyjęty po zaakceptowaniu w głosowaniu jawnym. Przyjęte protokoły oraz podjęte przez Prezydium uchwały udostępnia się członkom NRA na ich życzenie.
4. Raz na pół roku Prezes NRA składa na posiedzeniu Naczelnej Rady Aptekarskiej sprawozdanie z realizacji przez Prezydium upoważnienia do podejmowania uchwał i działań za okres od ostatniego posiedzenia NRA. NRA przyjmuje sprawozdanie zwykłą większością głosów. W razie stwierdzenia naruszenia prawa bądź przekroczenia przez Prezydium zakresu upoważnienia Naczelna Rada Aptekarska uchyla uchwałę Prezydium.
§  16.
1. Rejestr wszystkich uchwał Prezydium prowadzi Kancelaria Naczelnej Izby Aptekarskiej (NIA), które zapewnia również obsługę prac Prezydium.
2. Uchwały Prezydium o charakterze ogólnym podlegają publikacji w Biuletynie NIA i są przesyłane do okręgowych rad aptekarskich.
3. NRA może uchwalić szczegółowy regulamin działania Prezydium.

Rozdział  IV

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, wiceprezesi, sekretarz i skarbnik NRA.

§  17.
1. Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej:
1) kieruje pracami Naczelnej Rady Aptekarskiej i jej Prezydium;
2) reprezentuje na zewnątrz Naczelną Radę Aptekarską i jej Prezydium;
3) przydziela sprawy do załatwienia członkom Prezydium NRA oraz ustala ich szczegółowe zakresy kompetencyjne, co wymaga zatwierdzenia przez Prezydium NRA, o czym informowana jest NRA na najbliższym posiedzeniu;
4) nadzoruje wykonywanie uchwał NRA i jej Prezydium, chyba, że NRA lub Prezydium NRA powierzy nadzór nad wykonywaniem określonej uchwały innemu członkowi Prezydium;
5) podpisuje korespondencję urzędową;
6) sprawuje nadzór nad pracą Kancelarii NIA i spełnia wobec pracowników NIA kompetencje przedstawiciela pracodawcy w rozumieniu Kodeksu pracy.
2. W razie przemijającej przeszkody w pełnieniu obowiązków Prezes NRA może wyznaczyć do ich sprawowania jednego z wiceprezesów NRA. W razie trwałej przeszkody w pełnieniu obowiązków Prezesa NRA jego zastępcę wyznacza Prezydium NRA, co wymaga zatwierdzenia przez Naczelną Radę Aptekarską.
§  18.
1. Wiceprezesi NRA są zastępcami Prezesa NRA zgodnie z ich zakresami kompetencyjnymi.
2. Jednemu z wiceprezesów NRA powierza się referat skarg i wniosków w trybie § 17 ust. 1 pkt 3.
3. Zakresy kompetencyjne Prezesa i wiceprezesów NRA przekazywane są do wiadomości okręgowym izbom aptekarskim.
§  19.
1. Do sekretarza Naczelnej Rady Aptekarskiej należy:
1) prowadzenie przy pomocy protokolantów protokołów posiedzeń NRA i jej Prezydium oraz ich podpisywanie;
2) nadzorowanie sprawozdawczości NRA i jej Prezydium;
3) załatwianie bieżącej korespondencji;
4) przygotowanie przy pomocy Kancelarii NIA projektów uchwał i innych aktów oraz projektu porządku obrad NRA i jej Prezydium;
5) czuwanie nad pracą Kancelarii NIA i zgłaszanie wniosków w tym zakresie.
2. Prezydium NRA może w razie potrzeby ustanowić zastępcę sekretarza, który zastępuje sekretarza NRA w razie jego nieobecności, a także prowadzi sprawy zlecone przez niego. Zastępca sekretarza nie wchodzi w skład Prezydium NRA.
§  20.
1. Skarbnik NRA odpowiada za gospodarkę finansową Naczelnej Rady Aptekarskiej, a w szczególności:
1) przedstawia projekt preliminarza budżetowego (budżetu) NIA na podstawie założeń przyjętych przez NRA;
2) opracowuje odpowiednie analizy i sprawozdania z wykonania preliminarza budżetowego (budżetu) NIA i referuje je na posiedzeniu NRA;
3) nadzoruje księgowość i sprawozdawczość finansową NIA;
4) wykonuje czynności związane z bieżącym zarządzaniem majątkiem NIA;
5) kieruje egzekwowaniem wierzytelności i zgłasza do NRA wnioski o ich ewentualne umorzenie;
6) przedstawia na posiedzeniach NRA i jej Prezydium bieżące informacje o sytuacji finansowej.
2. Skarbnik w swojej pracy może korzystać z opinii biegłych i rzeczoznawców.
3. Projekt preliminarza budżetowego podlega zaopiniowaniu przez właściwy departament NRA.
4. W razie nieobecności skarbnika Prezydium NRA powierza przejściowo jego obowiązki jednemu z członków NRA.

Rozdział  V

Przepisy końcowe

§  21. Podpisywanie dokumentów dotyczących zobowiązań majątkowych Naczelnej Izby Aptekarskiej lub Naczelnej Rady Aptekarskiej wymaga współdziałania dwóch członków Prezydium NRA, w tym Prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika.
§  22. Wydatki organów NIA pokrywane są z budżetu NIA.
§  23. Obsługę prawną organów Naczelnej Izby Aptekarskiej zapewnia Biuro Prawne NIA, podlegające Naczelnej Radzie Aptekarskiej, która zatwierdza jego skład.
§  24.
1. Obsługę techniczną i biurową organów Naczelnej Izby Aptekarskiej zapewnia Kancelaria Naczelnej Izby Aptekarskiej, której skład osobowy na wniosek Prezesa ustala Prezydium NRA.
2. Dyrektor Kancelarii NIA oraz Główny Księgowy podlegają Naczelnej Radzie Aptekarskiej. Decyzje o zatrudnieniu lub zwolnieniu tych pracowników podejmuje Naczelna Rada Aptekarska w formie postanowienia.
§  25. Naczelna Rada Aptekarska może regulować szczegółowo w postaci instrukcji zasady funkcjonowania sekretarza NRA, skarbnika NRA i Kancelarii NIA.
§  26. Uchyla się uchwałę Nr IV/7/2004 IV Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 24 stycznia 2004 r. w sprawie regulaminu Naczelnej Rady Aptekarskiej.
§  27. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.