Akt korporacyjny

Radc.2018.10.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 października 2018 r.

UCHWAŁA Nr 106/X/2018
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 13 października 2018 r.
Regulamin Krajowego Zjazdu Radców Prawnych

Na podstawie art. 60 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 i 2400 oraz z 2018 r. poz. 138, 723, 1467 i 1669), uchwala się, co następuje:
§  1.  Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) delegatach - rozumie się przez to delegatów na Krajowy Zjazd wybranych przez zgromadzenia okręgowych izb;
2) komisji zjazdowej - rozumie się przez to komisję mandatową, komisję uchwał i wniosków oraz komisje powołane na podstawie § 12;
3) Krajowej Radzie - rozumie się przez to Krajową Radę Radców Prawnych;
4) Krajowym Zjeździe - rozumie się przez to Krajowy Zjazd Radców Prawnych i Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych;
5) okręgowej izbie - rozumie się przez to okręgową izbę radców prawnych;
6) ustawie o radcach prawnych - rozumie się przez to ustawę z dnia 6 lipca 1982 r o radcach prawnych;
7) wyborach - rozumie się przez to wybory do organów i na funkcje, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-5 uchwały Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu.
§  2. 
1.  Za organizację posiedzenia Krajowego Zjazdu odpowiada Prezydium Krajowej Rady.
2.  Koszty podróży delegatów na posiedzenie Krajowego Zjazdu ponoszą okręgowe izby, których członkami są delegaci. Pozostałe koszty organizacji posiedzenia Krajowego Zjazdu ponosi Krajowa Rada.
§  3. 
1.  Krajowy Zjazd stanowią delegaci.
2.  W Krajowym Zjeździe uczestniczą przedstawiciele aplikantów radcowskich wybrani na podstawie § 26 ust. 2 uchwały, o której mowa w § 1 pkt 7.
3.  W Krajowym Zjeździe mogą uczestniczyć goście zaproszeni przez Prezesa Krajowej Rady.
4.  W Krajowym Zjeździe, podczas którego przeprowadzane są wybory, uczestniczą z głosem doradczym, niebędący delegatami, ustępujący:
1) członkowie Krajowej Rady;
2) Przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego;
3) Główny Rzecznik Dyscyplinarny;
4) Przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej.
§  4. 
1.  Krajowy Zjazd obraduje na posiedzeniach.
2.  W uchwale o zwołaniu Krajowego Zjazdu Krajowa Rada określa termin i miejsce posiedzenia Krajowego Zjazdu.
2.  Projekt porządku obrad posiedzenia Krajowego Zjazdu przedstawia Prezes Krajowej Rady.
4.  Prezes Krajowej Rady zawiadamia delegatów oraz inne osoby biorące udział w Krajowym Zjeździe o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad posiedzenia Krajowego Zjazdu, co najmniej 21 dni przed posiedzeniem.
5.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4, zwane dalej "zawiadomieniem o posiedzeniu", może nastąpić w krótszym terminie, nie później niż 5 dni przed posiedzeniem Krajowego Zjazdu.
6.  W zawiadomieniu o posiedzeniu wskazuje się, w miarę możliwości, referentów poszczególnych punktów porządku obrad posiedzenia Krajowego Zjazdu.
7.  Wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu przesyła się delegatom projekty uchwał, których podjęcie jest przewidziane porządkiem obrad posiedzenia Krajowego Zjazdu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach projekty uchwał mogą być przesłane w terminie późniejszym.
8.  Zawiadomienie o posiedzeniu oraz projekty uchwał i inne materiały związane z proponowanym porządkiem obrad posiedzenia Krajowego Zjazdu przesyła się delegatom na wskazane przez nich adresy poczty elektronicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zawiadomienie o posiedzeniu oraz projekty uchwał i materiały mogą być przesyłane drogą pocztową na adres do doręczeń wskazany przez delegata zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o radcach prawnych.
9.  W przypadku zwołania Krajowego Zjazdu w trybie art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych, rady okręgowych izb, które podjęły uchwały w sprawie zwołania Krajowego Zjazdu, wraz z wnioskiem o zwołanie Zjazdu przedstawiają Prezesowi Krajowej Rady:
1) proponowane punkty porządku obrad posiedzenia Krajowego Zjazdu wraz z uzasadnieniem, a jeżeli dany punkt porządku obrad przewiduje podjęcie uchwały przez Krajowy Zjazd - projekt uchwały wraz z uzasadnieniem;
2) referentów poszczególnych punktów proponowanego porządku obrad posiedzenia Krajowego Zjazdu.
10.  W przypadku zwołania Krajowego Zjazdu w trybie art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy o radcach prawnych, ust. 9 stosuje się odpowiednio.
11.  W przypadku Krajowego Zjazdu, na którym przeprowadzane są wybory, stosuje się § 27 uchwały, o której mowa w § 1 pkt 7.
§  5. 
1.  Krajowy Zjazd powołuje Prezydium Zjazdu oraz komisje zjazdowe.
2.  Prezydium Zjazdu składa się z Przewodniczącego, dwóch Zastępców Przewodniczącego oraz Sekretarza Zjazdu.
3.  Komisje zjazdowe składają się z pięciu członków, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2 i § 12.
4.  Członkiem Prezydium Zjazdu oraz komisji zjazdowych może być tylko delegat.
5.  Zgłoszenia kandydatów do Prezydium Zjazdu i komisji mandatowej przyjmuje Prezes Krajowej Rady. Zgłoszenia kandydatów do pozostałych komisji zjazdowych przyjmuje Prezydium Zjazdu.
6.  Komisje zjazdowe powołują spośród swoich członków przewodniczącego i sekretarza. Przewodniczący komisji kieruje jej pracami i składa Krajowemu Zjazdowi sprawozdanie z jej działalności. Sekretarz komisji sporządza protokół z jej czynności, podpisywany przez wszystkich członków komisji. Każdy członek komisji może złożyć pisemne uwagi do protokołu.
7.  W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów na członków Prezydium Zjazdu lub komisji zjazdowych, niż liczba określona zgodnie z ust. 2 i 3, przeprowadza się odrębne głosowania nad poszczególnymi kandydaturami. Powołany zostaje kandydat, który uzyskał kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów.
§  6. 
1.  Do czasu ukonstytuowania się Prezydium Zjazdu, posiedzeniu Krajowego Zjazdu przewodniczy Prezes Krajowej Rady.
2.  Przed rozpoczęciem obrad, Prezes Krajowej Rady zarządza wprowadzenie na salę obrad sztandaru Krajowej Izby Radców Prawnych. Po wprowadzeniu sztandaru wykonuje się lub odtwarza hymn państwowy.
§  7. 
1.  Po otwarciu obrad, Prezes Krajowej Rady zarządza powołanie komisji mandatowej.
2.  Komisja mandatowa sprawdza ważność mandatów delegatów oraz stwierdza zdolność Krajowego Zjazdu do podejmowania uchwał lub przeprowadzenia wyborów.
3.  Komisja mandatowa zarządza sprawdzenie kworum na wniosek Przewodniczącego Prezydium Zjazdu, Prezesa Krajowej Rady albo z własnej inicjatywy.
4.  W przypadku braku kworum przed poddaniem pod głosowanie uchwały Krajowego Zjazdu, osoba, która przewodniczy posiedzeniu, odracza głosowanie aż do czasu obecności liczby delegatów wymaganej do podjęcia uchwały.
§  8.  Po stwierdzeniu zdolności Krajowego Zjazdu do podejmowania uchwał lub przeprowadzania wyborów, Prezes Krajowej Rady zarządza, odrębnie, powołanie Przewodniczącego, Zastępców Przewodniczącego oraz Sekretarza Prezydium Zjazdu.
§  9. 
1.  Po ukonstytuowaniu się Prezydium Zjazdu, obradami Krajowego Zjazdu kieruje Przewodniczący Zjazdu, przy pomocy pozostałych członków Prezydium.
2.  Przewodniczący Zjazdu zarządza przeprowadzanie głosowań i czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad.
3.  Przewodniczący Zjazdu poddaje pod głosowanie wniosek delegata o reasumpcję danego głosowania w razie gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości.
4.  Przewodniczący Zjazdu informuje delegatów o miejscu, czasie oraz sposobie przyjmowania:
1) propozycji wniosków i uchwał Krajowego Zjazdu;
2) zgłoszeń kandydatów w wyborach do organów i na funkcje, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 uchwały, o której mowa w § 1 pkt 7.
5.  Od decyzji Przewodniczącego Zjazdu w sprawach związanych z prowadzeniem obrad delegatowi przysługuje odwołanie do Krajowego Zjazdu.
§  10. 
1.  Przewodniczący Zjazdu w pierwszej kolejności poddaje po głosowanie proponowany porządek obrad.
2.  Wnioski w sprawie zmian w porządku obrad mogą być wnoszone wyłącznie przez delegatów.
3.  Wnioski, o których mowa w ust. 2, poddawane są pod głosowanie w pierwszej kolejności.
§  11. 
1.  Krajowy Zjazd powołuje komisję uchwał i wniosków, która przyjmuje propozycje w sprawie wniosków i uchwał Krajowego Zjazdu oraz przygotowuje ich projekty.
2.  Krajowy Zjazd określa liczbę członków komisji uchwał i wniosków.
§  12.  Krajowy Zjazd może powołać inne komisje zjazdowe niż wskazane w § 7 ust. 1 i § 11 ust. 1. Powołując komisję zjazdową Krajowy Zjazd określa liczbę jej członków oraz zakres działania.
§  13. 
1.  Krajowy Zjazd rozpatruje sprawy w kolejności wynikającej z przyjętego porządku obrad.
2.  Przewodniczący Zjazdu udziela głosu uczestnikom Krajowego Zjazdu w sprawach objętych porządkiem obrad. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Przewodniczący Zjazdu, za zgodą Prezydium Zjazdu, może udzielić głosu w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.
3.  Przewodniczący Zjazdu może ograniczyć dyskusję do określonej liczby wypowiedzi.
4.  Przewodniczący Zjazdu może zarządzić, że wypowiedzi w danym punkcie porządku obrad nie mogą trwać dłużej niż określony czas.
5.  Przewodniczący Zjazdu może zwrócić uwagę osobie, która zabierając głos odbiega od przedmiotu danego punktu porządku obrad, przywołaniem jej "do rzeczy". Po dwukrotnym przywołaniu "do rzeczy", Przewodniczący Zjazdu odbiera mówcy głos.
6.  Przewodniczący Zjazdu może odebrać głos osobie, która wypowiada się ponad ustalony limit czasu, powtarza swoje wcześniejsze wypowiedzi lub wypowiedzi innych osób, wypowiada się nie na temat lub narusza dobre obyczaje.
7.  Uczestnicy Krajowego Zjazdu, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem porządku obrad, zapisują się do głosu u Sekretarza Zjazdu. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu według kolejności zapisania się do głosu, z zastrzeżeniem ust. 8-13.
8.  Prezesowi Krajowej Rady Przewodniczący Zjazdu udziela głosu poza kolejnością.
9.  Przewodniczący Zjazdu w pierwszej kolejności udziela głosu referentom poszczególnych punktów porządku obrad, którzy przedstawiają daną sprawę, a jeżeli punkt porządku obrad przewiduje podjęcie uchwały przez Krajowy Zjazd - również uzasadnienie uchwały.
10.  Po wyczerpaniu listy osób zapisanych do głosu, Przewodniczący Zjazdu może udzielić głosu innym uczestnikom Krajowego Zjazdu, według kolejności zgłoszeń. W pierwszej kolejności udziela się głosu delegatom oraz osobom, o których mowa w art, 56 ust. 1 ustawy o radcach prawnych.
11.  W przypadku gdy w danym punkcie porządku obrad nie zabrał głosu żaden delegat, po wyczerpaniu listy osób zapisanych do głosu nie udziela się głosu innym osobom niż wskazane w ust. 10 zdanie drugie.
12.  Przewodniczący Zjazdu udziela głosu delegatom poza kolejnością dla zgłoszenia wniosku formalnego. Wnioski formalne mogą dotyczyć wyłącznie spraw objętych porządkiem obrad oraz przebiegu posiedzenia.
13.  Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:
1) ograniczenie czasu wypowiedzi;
2) ograniczenie dyskusji do określonej liczby wypowiedzi;
3) odroczenie albo zamknięcie dyskusji;
4) głosowanie bez dyskusji;
5) przekazanie określonego zagadnienia do komisji zjazdowej;
6) powołanie określonej komisji zjazdowej lub podjęcie przez komisję zjazdową określonych czynności;
7) reasumpcję głosowania;
8) zmianę sposobu prowadzenia obrad;
9) przerwę w obradach.
§  14.  Prezes Krajowej Rady może się zwrócić do Krajowego Zjazdu z wnioskiem o podjęcie uchwały w określonej sprawie.
§  15. 
1.  Z przebiegu obrad Krajowego Zjazdu sporządza się stenogram oraz protokół, który podpisują Przewodniczący oraz Sekretarz Zjazdu. Do protokołu dołącza się uchwały podjęte przez Krajowy Zjazd oraz protokoły i sprawozdania komisji zjazdowych.
2.  Stenogram oraz protokół z przebiegu obrad Krajowego Zjazdu przechowuje Biuro Krajowej Rady.
3.  Prezydium Krajowej Rady może zobowiązać Prezesa Krajowej Rady do przedstawienia Krajowemu Zjazdowi propozycji dodatkowego, innego niż stenogram i protokół, sposobu utrwalenia przebiegu obrad. Krajowy Zjazd podejmuje decyzję w tej sprawie bezpośrednio po otwarciu obrad.
4.  Uchwały podjęte przez Krajowy Zjazd podpisują Przewodniczący Zjazdu oraz przewodniczący komisji uchwał i wniosków.
§  16.  Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Zjazdu ogłasza zamknięcie Krajowego Zjazdu i zarządza odprowadzenie sztandaru Krajowej Izby Radców Prawnych.
§  17. 
1.  W terminie 21 dni od podjęcia uchwał przez Krajowy Zjazd, Prezes Krajowej Rady przekazuje je Ministrowi Sprawiedliwości oraz, w razie potrzeby, innym właściwym podmiotom.
2.  Sekretarz Krajowej Rady zarządza niezwłoczne ogłoszenie wyników wyborów na stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych.
§  18.  W przypadku Krajowego Zjazdu zwołanego w trybie art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych w dniu 13 października 2018 r., rady okręgowych izb, które podjęły uchwały w sprawie zwołania Krajowego Zjazdu, przedstawiają Prezesowi Krajowej Rady, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia podjęcia przez Krajową Radę uchwały o zwołaniu Krajowego Zjazdu:
1) projekty uchwał Krajowego Zjazdu, o których podjęcie wnioskują, wraz z uzasadnieniem;
2) referentów poszczególnych uchwał.
§  19.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.