Akty korporacyjne

KRASPiP.2017.6.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 103/1V/2017
z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w Centrach Symulacji Medycznej - wielo- i monoprofilowych na kierunku pielęgniarstwo i kierunku położnictwo

W związku z uruchamianiem Centrów Symulacji Medycznej - wielo- i monoprofilowych w ramach działania 53.Wysoka jakość kszlalcenia na kierunkach medycznych uczes/niczących w procesie praktycznego kszlalcenia studentów ir tym tworzenie Centrum Symulacji Medyczne.

Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych ustala, że w Centrum Symulacji Medycznej wieloprofilowego lub monoprofilowego (CSM) uczelnia realizuje:

- zajęcia na kierunku pielęgniarstwo położnictwo w zakresie osiągania efektów kształcenia przyporządkowanych do przedmiotów modułów prowadzonych w formie ćwiczeń, warsztatów i/ lub zajęć praktycznych,
- wszystkie zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne - w ramach podstaw pielęgniarstwa, podstaw opieki położniczej, technik położniczych i prowadzenia porodu, badań fizykalnych, podstaw ratownictwa medycznego, pielęgniarstwa w zagrożeniu życia są realizowane w warunkach symulowanych, w tym w Centrach Symulacji Medycznej.
- w ramach wszystkich zajęć praktycznych wskazanych w standardach kształcenia na kierunku pielęgniarstwo i kierunku położnictwo uczelnia realizuje minimum 5% godz. w warunkach symulowanych.
- w ramach pozostałych przedmiotów uczelnia dowolnie określa liczbę godzin i efekty kształcenia wskazane do realizacji w warunkach symulowanych, w tym w Centrach Symulacji Medycznej.