Publiczny nadzór nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta.

Akty korporacyjne

Rewid.2010.9.16

Akt nieoceniany
Wersja od: 16 września 2010 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
w sprawie publicznego nadzoru nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta

W aspekcie wydarzeń zarówno na świecie, jak i w krajach Unii Europejskiej Krajowa Rada Biegłych Rewidentów podziela stanowisko wyrażane przez Komitet Auditingu Unii Europejskiej w zakresie nadzoru nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta. Rozumiemy, że zawód, który wykonujemy jest zawodem zaufania publicznego i jako taki powinien sprostać wszelkim wymogom stawianym przez państwo i uczestników obrotu gospodarczego.
Jednakże chcielibyśmy zauważyć, że wykonywanie zawodu biegłego rewidenta jest poddane nadzorowi zgodnie z zapisami ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie. Zewnętrzny nadzór jest sprawowany przez Ministra Finansów. Działa także organ wewnętrzny samorządowy. Powołana na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów Krajowa Komisja Nadzoru prowadzi działania kontrolne zarówno w stosunku do podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, jak i indywidualnych biegłych rewidentów.

Rozumiemy potrzebę spełnienia 6 zasad rekomendowanych przez Komitet Audytingu UE dotyczących publicznego nadzoru nad naszym zawodem.

Z uwagi na fakt, że wszystkie obszary proponowanej przez Komitet kontroli umiejscowione są poprzez zapisy ustawowych zadań, jakie powinna spełniać Krajowa Izba Biegłych Rewidentów poprzez swoje organy uważamy, że ustanawianie dodatkowych niezależnych procedur i organów wykonawczych powielających wykonywanie zadań powierzonych KIBR byłoby bardzo kosztowne. Dlatego też proponujemy, aby funkcje kontrolne zostały powierzone jednemu organowi poddanemu kontroli sejmowej. Organ ten posiadałby uprawnienia kontrolne w odniesieniu do:

- prawidłowości stanowienia standardów wykonywania zawodu biegłego rewidenta,

- prawidłowości stanowienia Kodeksu etyki zawodowej biegłych rewidentów,

- prawidłowości stanowienia procedur kontrolnych w zakresie wykonywania zawodu biegłego rewidenta,

- przeglądu i kontroli wyników działań kontrolnych organów samorządowych (Krajowej Komisji Nadzoru),

- kontroli pracy Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego i Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,

- kontroli procedur związanych z prowadzeniem rejestru biegłych rewidentów i listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

Propozycja powyższa wynika z wieloletniego doświadczenia pracy samorządowej biegłych rewidentów wskazujących na efektywność mechanizmów samoregulujących wewnątrz KIBR. Mamy głębokie przekonanie, że nadzór publiczny poprzez kontrolowanie procedur ustanowionych przez KIBR i przegląd efektów pracy kontroli samoregulujących wewnątrz Izby będzie służył zarówno poprawie standardów wykonywania zawodu biegłego rewidenta, jak i polepszeniu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Jednocześnie spełniony zostanie także warunek dotyczący finansowania nadzoru publicznego. Procesy kontrolne samorządowe wewnątrz Izby będą nadal finansowane z budżetu KIBR, działania kontrolne procedur samorządowych powinny (zgodnie z zasadą niezależnego finansowania preferowaną przez Unię Europejską) być finansowane z pieniędzy publicznych.

Naszym zdaniem, z uwagi na wiedzę jaka jest konieczna do wykonywania funkcji nadzoru, w skład organu nadzorczego powinni wchodzić biegli rewidenci wykonujący zawód. Pozostali członkowie powinni pochodzić z organów administracji państwowej, którzy są zainteresowani wynikami pracy biegłych rewidentów, takich jak: Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego. Miejsce w komisji powinni znaleźć także sporządzający sprawozdania finansowe (księgowi) oraz użytkownicy tych sprawozdań (przedstawiciele biznesu).

Ustanowiony w taki sposób organ nadzoru publicznego powinien także mieć prawo do prowadzenia kontroli i działań dyscyplinarnych poprzez organy Izby i/lub bezpośrednio w stosunku do biegłych rewidentów w sprawach zagrażających bezpieczeństwu obrotu gospodarczego o znaczeniu ogólnopaństwowym.

Spełnienie zasady jawnego i niezależnego procesu wyboru członków organu nadzoru publicznego oraz jawność tego nadzoru poprzez publikacje planów kontroli i raportów z wykonania kontroli nie podlega dyskusji. Możemy tylko opowiedzieć się za bezwarunkowym spełnieniem tych wymagań Komitetu Audytingu UE.

Mamy nadzieję, że nasze stanowisko przyczyni się do efektywnego i zgodnego ze standardami Unii Europejskiej wdrożenia zasady nadzoru publicznego nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta.