Akty korporacyjne

PAN.2019.7.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 lipca 2019 r.

DECYZJA Nr 49/2019
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 26 lipca 2019 r.
w sprawie przyznawania doktorantom stypendiów Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia

Na podstawie art. 22 ust. 1 i ust. 5 oraz w związku z art. 81 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183) postanawiam, co następuje:
§  1. 
1.  W celu promowania rozwoju młodych naukowców nieposiadających stopnia doktora, Prezes PAN przyznaje stypendia za wybitne osiągnięcia uczestnikom studiów doktoranckich prowadzonych przez instytuty naukowe PAN, zwanych dalej "doktorantami", na wniosek dyrektora instytutu naukowego PAN pozytywnie zaopiniowany przez radę naukową tego instytutu.
2.  Prezes PAN sporządza listę rankingową wniosków o przyznanie doktorantom stypendium za wybitne osiągnięcia, zwanego dalej "stypendium", uporządkowanych według liczby uzyskanych punktów i przyznaje stypendia doktorantom, których wnioski uzyskały największą liczbę punktów na tej liście.
3.  Prezes PAN przyznaje w danym roku akademickim nie więcej niż dziesięć stypendiów za wybitne osiągnięcia.
4.  Stypendium przyznaje się w wysokości nieprzekraczającej brutto 30 000 zł 1 .
§  2. 
1.  Stypendium na dany rok akademicki może być przyznane doktorantowi, który:
1) zaliczył co najmniej pierwszy rok studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów oraz
2) uzyskał w okresie studiów doktoranckich wybitne osiągnięcia naukowe związane z dziedziną nauki i dyscypliną naukową, w których zostały utworzone odbywane przez niego studia doktoranckie.
2.  Spełnienie warunku zaliczenia roku studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie jest wymagane, jeżeli doktorant jest wpisany w danym roku akademickim na rok studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów, a przyczyną niezaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim było zwolnienie z obowiązku uczestniczenia w zajęciach udzielone w związku ze stanem jego zdrowia lub z narodzinami dziecka.
3.  Okres studiów doktoranckich, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje:
1) okres od dnia rozpoczęcia tych studiów doktoranckich do dnia 30 września roku, w którym doktorant przedstawia swoją kandydaturę do przyznania stypendium - w przypadku doktoranta, który nie otrzymał dotychczas stypendium przyznanego przez Prezesa PAN na podstawie decyzji nr 12/2016 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznawania stypendiów Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia uczestnikom studiów doktoranckich prowadzonych przez instytuty naukowe PAN, zmienionej decyzją nr 35/2017 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 23 czerwca 2017 r., zwanej dalej "decyzją nr 12/2016 Prezesa PAN";
2) w przypadku doktoranta, który w poprzednich latach otrzymał stypendium - okres od dnia 1 października roku, w którym doktorant otrzymał ostatnie stypendium przyznane przez Prezesa PAN na podstawie decyzji nr 12/2016 Prezesa PAN, do dnia 30 września roku, w którym przedstawia swoją kandydaturę do przyznania stypendium.
4.  Za wybitne osiągnięcia naukowe doktoranta, o których mowa w ust. 1 pkt 2, uważa się:
1) autorstwo lub współautorstwo artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji, zamieszczonych w wykazie tych czasopism naukowych i recenzowanych materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.);
2) autorstwo lub współautorstwo monografii naukowych lub rozdziałów monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie tych wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w pkt 1;
3) znaczący udział w projektach badawczych realizowanych samodzielnie przez instytut naukowy PAN;
4) znaczący udział w projektach badawczych realizowanych przez instytut naukowy PAN we współpracy z innymi instytutami naukowymi PAN lub innymi instytucjami systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w tym uczelniami, lub zagranicznymi instytucjami naukowymi lub uczelniami;
5) autorstwo lub współautorstwo wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego lub wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny, na które udzielono patent lub odpowiednio inne prawa wyłączne;
6) referaty własne wygłoszone samodzielnie na międzynarodowych konferencjach naukowych, w których uczestniczyli prelegenci co najmniej z pięciu zagranicznych instytucji naukowych lub uczelni;
7) nagrody uzyskane w konkursach o zasięgu międzynarodowym, w których uczestniczyli doktoranci lub naukowcy co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach konferencji oraz konkursów o przyznanie innych stypendiów

- o wysokiej randze lub wysokim poziomie innowacyjności.

5.  Stypendium na dany rok akademicki nie może być przyznane doktorantowi, który zaliczył ostatni rok studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów i któremu bez względu na przyczyny przedłużono okres odbywania studiów doktoranckich.
§  3. 
1.  Doktorant przedstawia swoją kandydaturę do przyznania stypendium dyrektorowi instytutu naukowego PAN, za pośrednictwem kierownika studiów doktoranckich, w terminie określonym przez dyrektora instytutu naukowego PAN.
2.  Weryfikacji spełnienia warunków, o których mowa w § 2 ust. 1-3 dokonuje instytut naukowy PAN.
3.  Przedstawiając swoją kandydaturę do przyznania stypendium, doktorant składa dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć, o których mowa w § 2 ust. 4, oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na zamieszczenie jego imienia, nazwiska, a także nazwy instytutu naukowego PAN na stronie internetowej Polskiej Akademii Nauk - w przypadku przyznania stypendium. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do decyzji.
4.  Dokumentami potwierdzającymi uzyskanie przez doktoranta wybitnych osiągnięć, o których mowa w § 2 ust. 4, mogą być w szczególności:
1) kopia stron czasopisma naukowego lub monografii naukowej zawierających imię i nazwisko autora lub autorów, tytuł artykułu naukowego lub monografii naukowej, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, nakład, numer ISBN* elSBN lub numer ISSN, elSSN, lub DOI, jeżeli został nadany, albo zaświadczenie wystawione przez wydawcę;
2) oświadczenia współautorów artykułu naukowego lub monografii naukowej, rozdziału monografii naukowej o procentowym wkładzie autorskim doktoranta w artykuł naukowy, monografię naukową lub rozdział w monografii naukowej;
3) zaświadczenie wystawione przez kierownika projektu badawczego albo oświadczenie, jeżeli kierownikiem projektu jest doktorant, który przedstawił swoją kandydaturę do przyznania stypendium;
4) kopia dokumentu patentowego, świadectwa ochronnego na wzór użytkowy, świadectwa rejestracji wzoru przemysłowego, świadectwa rejestracji topografii układu scalonego lub decyzji o przyznaniu wyłącznego prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny;
5) kopia programu międzynarodowej konferencji naukowej lub materiału pokonferencyjnego zawierającego imię i nazwisko prelegenta albo zaświadczenie wystawione przez organizatora konferencji;
6) kopia dyplomu uzyskanego w konkursie lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody w konkursie albo zaświadczenie wystawione przez organizatora konkursu.
5.  Dyrektor instytutu naukowego PAN przedstawia wniosek o przyznanie stypendium wraz z dokumentami, potwierdzającymi uzyskanie przez doktoranta wybitnych osiągnięć naukowych, do zaopiniowania radzie naukowej instytutu naukowego PAN. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do decyzji.
§  4. 
1.  Dyrektorzy instytutów naukowych PAN składają do Prezesa PAN wyłącznie wnioski pozytywnie zaopiniowane przez radę naukową instytutu naukowego PAN.
2.  Do wniosku dołącza się oświadczenie doktoranta, o którym mowa w § 3 ust. 3.
3.  Do wniosku nie dołącza się dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 4.
4.  Wnioski składa się w terminie do dnia 15 października.
5.  W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, wzywa się dyrektora instytutu naukowego PAN do poprawienia wniosku lub uzupełnienia jego braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Niepoprawienie wniosku lub nieusunięcie jego braków w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
§  5. 
1.  Wnioski są oceniane metodą punktową. Punkty są przyznawane za poszczególne osiągnięcia naukowe.
2.  Prezes PAN powołuje Zespół doradczy do spraw oceny wniosków o przyznanie doktorantom stypendiów Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia, zwany dalej "Zespołem", w składzie:
1) Przewodniczący Zespołu - prof. Paweł Rowiński, Wiceprezes PAN;
2) członkowie:
a) dr hab. Konrad Osajda - Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN;
b) prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek, czł. koresp. PAN - Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN;
c) prof. Paweł Kulesza, czł. koresp. PAN - Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN;
d) prof. Czesława Rosik-Dulewska, czł. koresp. PAN - Wydział IV Nauk Technicznych PAN;
e) prof. Grzegorz Opolski, czł. koresp. PAN - Wydział V Nauk Medycznych PAN.
3.  W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, bez prawa głosu, osoby zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu: przedstawiciel Samorządu Doktorantów PAN, wskazany przez Radę Samorządu Doktorantów PAN i eksperci.
4.  Do zadań Zespołu należy:
1) opracowanie propozycji punktacji wniosków o przyznanie doktorantowi stypendium Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia, która podlega zatwierdzeniu przez Prezesa PAN;
2) ocena wniosków o przyznanie doktorantowi stypendium Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia;
3) przedłożenie Prezesowi PAN listy rankingowej, o której mowa w § 1 ust. 2.
5.  Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zespołu. W sytuacji równej liczby głosów "za" i "przeciw" decydujący jest głos Przewodniczącego Zespołu.
6.  Przewodniczący Zespołu prowadzi korespondencję w zakresie poprawienia wniosków o przyznanie stypendium lub uzupełnienia ich braków oraz informowania o pozostawieniu wniosków bez rozpoznania.
7.  Przewodniczącego Zespołu, w razie jego nieobecności na posiedzeniu Zespołu, zastępuje wskazany przez niego członek Zespołu.
8.  Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu lub członek Zespołu, o którym mowa w ust. 7.
9.  Obsługę prac Zespołu zapewnia Gabinet Prezesa PAN.
§  6. 
1.  Wykaz doktorantów, którym przyznano stypendia Prezesa PAN, obejmujący imię i nazwisko doktoranta oraz nazwę instytutu naukowego PAN, zamieszcza się na stronie internetowej Polskiej Akademii Nauk nie później niż do dnia 30 listopada.
2.  Dyrektor instytutu naukowego PAN otrzymuje pisemne zawiadomienie w sprawie przyznania stypendium.
3.  Stypendium wypłaca doktorantowi instytut naukowy PAN ze środków finansowych przekazanych na ten cel przez Prezesa PAN.
4.  Wypłata stypendium następuje jednorazowo na rachunek bankowy wskazany przez doktoranta albo w innej uzgodnionej formie, w terminie 14 dni od daty zaksięgowania środków na rachunku bankowym instytutu naukowego PAN.
5.  Za nieterminowe uregulowanie zobowiązania wynikającego z wypłaty stypendium oraz podatku i składek ZUS odpowiedzialność ponosi instytut naukowy PAN.
6.  Instytut naukowy PAN przedstawia rozliczenie stypendium do 15 stycznia roku następującego po roku, w którym zostały przyznane stypendia i równolegle zwraca na rachunek Polskiej Akademii Nauk niewykorzystane środki.
§  7.  W 2019 r. we wniosku o przyznanie stypendium jako wybitne osiągnięcie naukowe doktoranta może być przedstawione autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach naukowych ujętych w części A lub C wykazu ogłoszonego przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
§  8. 
1.  Przepisy niniejszej decyzji stosuje się do przyznawania stypendiów również doktorantom szkół doktorskich prowadzonych przez instytuty naukowe PAN od 1 października 2019 r.
2.  Przy przyznawaniu stypendiów na rok akademicki 2022/2023, po raz ostatni zostaną uwzględnione wnioski o przyznanie stypendiów dla uczestników studiów doktoranckich.
§  9.  Traci moc decyzja nr 12/2016 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznawania stypendiów Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia uczestnikom studiów doktoranckich prowadzonych przez instytuty naukowe PAN, zmieniona decyzją nr 35/2017 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 23 czerwca 2017 r.
§  10.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

CZĘŚĆ A
(oznaczenie wniosku - wypełnia Gabinet Prezesa PAN)
..............................................................

(pieczęć instytutu naukowego PAN)

WNIOSEK o przyznanie doktorantowi stypendium Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia na rok akademicki ........../......................

1. Imię i nazwisko doktoranta:

2. Adres doktoranta do korespondencji:

3. Nazwa instytutu naukowego PAN:

4. Nazwa studiów doktoranckich:

5. Nazwa dziedziny nauki:

6. Nazwa dyscypliny naukowej:

7. Data rozpoczęcia studiów doktoranckich (miesiąc i rok):

8. Zaliczony: rok studiów doktoranckich.

9. Uzyskany wpis na: rok studiów doktoranckich.

10. Planowany termin ukończenia studiów doktoranckich (miesiąc i rok):

11. Rok akademicki, na który doktorant otrzymał ostatnie stypendium Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia:

12. Opinia rady naukowej instytutu naukowego PAN

Osiągnięcia doktoranta wskazane w części B wniosku:

1) są wybitnymi osiągnięciami, o których mowa w § 2 ust. 4 decyzji nr ^9/2019 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie przyznawania doktorantom stypendiów Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia,

2) są związane ze studiami odbywanymi przez doktoranta.

Wniosek zaopiniowano pozytywnie / negatywnie* w dniu ....................................................... .

......................................................................

(pieczęć i podpis przewodniczącego rady

naukowej instytutu naukowego PAN)

_____________

*Niepotrzebne skreślić

13. Organ wnioskujący

...........................................................................................

(pieczęć i podpis dyrektora instytutu naukowego PAN)

Załącznik:

Oświadczenie doktoranta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na zamieszczenie jego imienia, nazwiska, a także nazwy instytutu naukowego PAN na stronie internetowej Polskiej Akademii Nauk - w przypadku przyznania stypendium.

CZĘŚĆ B
(oznaczenie wniosku - wypełnia Gabinet Prezesa PAN)

WYKAZ WYBITNYCH OSIĄGNIĘĆ DOKTORANTA

Nazwa dziedziny nauki:

Nazwa dyscypliny naukowej:

Okres studiów - z uwzględnieniem § 2 ust. 3 decyzji nr 49/2019 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie przyznawania doktorantom stypendiów Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia, obejmujący osiągnięcia podlegające ocenie:

od dnia ...................................................... do dnia ................................................................... .

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

1) Autorstwo lub współautorstwo artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji, zamieszczonych w wykazie tych czasopism naukowych i recenzowanych materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.):

Wykaz zawiera: tytuł artykułu naukowego, tytuł czasopisma naukowego, język artykułu, autorstwo (autor/współautorzy: imię i nazwisko, wkład procentowy), nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, miesiąc i rok druku/dostępu, numer ISSNZelSSN/DOI (jeżeli został nadany), liczbę punktów w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

2) Autorstwo lub współautorstwo monografii naukowych lub rozdziałów monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie tych wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.):

Wykaz zawiera: tytuł monografii naukowej/rozdziału monografii naukowej, autorstwo (autor/współautorzy: imię i nazwisko, wkład procentowy), nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, miesiąc i rok druku/dostępu, numer ISBN/elSBN/DOI (jeżeli został nadany), liczbę punktów w wykazie wydawnictw.

3) Znaczący udział w projektach badawczych realizowanych samodzielnie przez instytut naukowy PAN:

Wykaz zawiera: nazwę projektu, okres uczestnictwa w projekcie, pełnioną funkcję w projekcie (kierownik projektu/główny wykonawca/wykonawca), opis wykonywanych zadań, cel i efekty udziału w projekcie.

4) Znaczący udział w projektach badawczych realizowanych przez instytut naukowy PAN we współpracy z innymi instytutami naukowymi PAN lub innymi instytucjami systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w tym uczelniami, lub zagranicznymi instytucjami naukowymi lub uczelniami:

Wykaz zawiera: nazwę projektu, okres uczestnictwa w projekcie, nazwę instytutu naukowego PAN lub innej instytucji krajowej/zagranicznej współrealizującej projekt, pełnioną funkcję w projekcie (kierownik projektu/główny wykonawca/wykonawca), opis wykonywanych zadań, cel i efekty współpracy przy realizacji projektu.

5) Autorstwo lub współautorstwo wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego lub wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny, na które udzielono patent lub odpowiednio inne prawa wyłączne:

Wykaz zawiera: nazwę i opis wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego lub wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny oraz odpowiednio numer patentu na wynalazek prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa z rejestracji topografii układu scalonego lub numer wpisu w księdze ochrony wyłącznego prawa do odmiany rośliny, datę i miejsce rejestracji, zasięg rejestracji (krajowy/międzynarodowy), autorstwo (autor/współautorzy: imię i nazwisko, wkład procentowy).

6) Referaty własne wygłoszone samodzielnie na międzynarodowych konferencjach naukowych, w których uczestniczyli prelegenci co najmniej z pięciu zagranicznych instytucji naukowych lub uczelni:

Wykaz zawiera: datę i miejsce konferencji, nazwę konferencji, zasięg konferencji (międzynarodowa/ogólnopolska), liczbę zagranicznych instytucji naukowych lub uczelni reprezentowanych na konferencji, nazwę organizatora konferencji, tytuł referatu.

7) Nagrody uzyskane w konkursach o zasięgu międzynarodowym, w których uczestniczyli doktoranci lub naukowcy co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach konferencji oraz konkursów o przyznanie innych stypendiów:

Wykaz zawiera: datę i miejsce uzyskania nagrody, nazwę konkursu, uzyskane miejsce, uzyskaną nagrodę, rodzaj nagrody (indywidualna/zespołów a), liczbę uczestników konkursu, liczbę państw reprezentowanych w konkursie, nazwę organizatora konkursu.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

...............................................

(miejscowość i data)

....................................................

(imię i nazwisko doktoranta)

...............................................................

(adres doktoranta do korespondencji)

................................................................

(nazwa instytutu naukowego PAN

prowadzącego studia doktoranckie)

OŚWIADCZENIE DOKTORANTA

(o którym mowa w § 3 ust. 3 decyzji nr /2019 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia lipca 2019 r. w sprawie przyznawania doktorantom stypendiów Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Akademię Nauk z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych w celu zapewnienia realizacji spraw związanych z przyznawaniem doktorantom stypendiów Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia, na rok akademicki ................ .

Jednocześnie wyrażam zgodę na zamieszczenie mojego imienia i nazwiska oraz nazwy instytutu naukowego PAN na stronie internetowej Polskiej Akademii Nauk - w przypadku przyznania stypendium Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia, na rok akademicki .................... .

.............................................................

(data i czytelny podpis doktoranta)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: "RODO"), informuje się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk; PI. Defilad 1; 00-901 Warszawa, tel.: 48 (22) 182 6000, fax: 48 (22) 182 7050; www.pan.pl.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: iod@pan.pl.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie będzie skutkowało uniemożliwieniem realizacji procedury przyznawania stypendium.

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zapewnienia realizacji spraw związanych z przyznawaniem doktorantom stypendiów Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia, na rok akademicki ............. oraz publikacji na stronie internetowej Polskiej Akademii Nauk.

5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji spraw związanych z przyznawaniem doktorantom stypendiów Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia oraz w celu wykonania obowiązków archiwalnych przez Administratora.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, ani też dane te nie będą profilowane.

8. Posiada Pani/Pan:

* na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

* na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

* na podstawie art. 17 RODO - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

* na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

* na podstawie art. 20 RODO - prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

* na podstawie art. 21 RODO - prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

* na podstawie art. 77 RODO - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

1 Stypendia zostaną pomniejszone o należny podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zgodnie z obowiązującymi przepisami