Akty korporacyjne

Aptek.2008.9.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 września 2008 r.

UCHWAŁA Nr V/33/2008
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
z dnia 11 września 2008 r.
w sprawie przyznania tytułu "Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego"

Na podstawie § 6 pkt 2 Regulaminu przyznawania "Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego" i tytułu "Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego", w brzmieniu ustalonym uchwałą Naczelnej Rady Aptekarskiej Nr IV/45/2005 z dnia 14 września 2005 r., Naczelna Rada Aptekarska, w drodze głosowania tajnego, uchwala, co następuje:
§  1. Przyznaje się tytuł "Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego" osobom i podmiotom wymienionym w załączniku do uchwały.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

1.ks. Józef Jachimczak NIA

Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia

2. Muzeum Farmacji w Łodzi Łódź

d. apt. Leinvebera