Akty korporacyjne

Radc.2017.6.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 73/X/2017
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie przyznania odznaki honorowej "Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych"

Na podstawie § 1 ust. 1 i 2 w zw. z § 3 ust. 1 Regulaminu odznaki honorowej "Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych" stanowiącego załącznik do uchwały Nr 393/III/94 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 czerwca 1994 r. w sprawie odznaki honorowej "Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych" w uznaniu zasług i znaczącego wkładu pracy na rzecz Krajowej Izby Radców Prawnych uchwala się, co następuje:
§  1.  Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych przyznaje złotą odznakę honorową "Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych" następującym osobom Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach:
- Krzysztofowi Bodio,
- Lucynie Czerskiej,
- Mirosławowi Głowackiemu,
- Ignacemu Grumowi,
- Andrzejowi Hatalskiemu,
- Ryszardowi Kalinowskiemu,
- Reginie Zaborskiej.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.