Akty korporacyjne

Lekarz.2017.11.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 listopada 2017 r.

UCHWAŁA Nr 215/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 10 listopada 2017 r.
w sprawie przyznania nagród za najlepiej zdany LEK i LDEK w 2017 r.

Na podstawie art. 114 ust. 1 i 3 i art. 40 ust. 4 z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 522, z późn. zm.), § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej oraz § 1 i § 2 ust. 2 uchwały Nr 146/12/P/VI Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia nagród pieniężnych za najlepiej zdany LEK i LDEK uchwala się, co następuje:
§  1.  Przyznaje się nagrody za najlepiej zdany LEK i LDEK w 2017 roku:
1. Nagrodę w wysokości 3 500 zł, za najlepszy wynik LEK otrzymuje:
- Natalia Anna Kamińska (183 pkt)
2. Nagrodę w wysokości 3 500 zł, za najlepszy wynik LDEK otrzymuje:
- Patrycja Markulak (174 pkt)
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.