Akty korporacyjne

Aptek.2017.6.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA Nr VII/16/2017
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
z dnia 9 czerwca 2017 r.
w sprawie przystąpienia przez Naczelną Izbę Aptekarską do Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 i 4, art. 64 ust. 2 oraz art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1496, z późn. zm.), Naczelna Rada Aptekarska uchwala, co następuje:
§  1.  Naczelna Rada Aptekarska, działając w imieniu Naczelnej Izby Aptekarskiej, postanawia zawrzeć umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: KRAJOWA ORGANIZACJA WERYFIKACJI AUTENTYCZNOŚCI LEKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zwanej dalej "Spółką".
§  2.  Naczelna Rada Aptekarska upoważnia:
1) Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej do wynegocjowania ostatecznych postanowień umowy Spółki;
2) Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej mgr farm. Elżbietę PIOTROWSKĄ-RUTKOWSKĄ oraz wiceprezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej - mgr farm. Michała BYLINIAKA do złożenia w imieniu Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz Naczelnej Rady Aptekarskiej wszelkich oświadczeń woli lub wiedzy niezbędnych do zawarcia umowy Spółki oraz wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.
§  3.  Naczelna Rada Aptekarska, działając w imieniu Naczelnej Izby Aptekarskiej:
1) powołuje prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej mgr farm. Elżbietę PIOTROWSKĄ - RUTKOWSKĄ do pełnienia funkcji członka pierwszej Rady Nadzorczej Spółki;
2) upoważnia prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej mgr farm. Elżbietę PIOTROWSKĄ - RUTKOWSKĄ do reprezentowania Naczelnej Izby Aptekarskiej jako Wspólnika Spółki na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Spółka będzie zawiązana w celu realizacji postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE zmieniającej Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi - w zakresie zapobiegania wprowadzania sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji, wraz z uchwalonym do niej Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2016/161 z dnia 2 października 2015 r., tj. w celu utworzenia i zarządzania systemem baz w Polsce, w którym przechowuje się informacje m.in. o legalnych niepowtarzalnych identyfikatorach produktów leczniczych, i w którym można wyszukać niepowtarzalny identyfikator produktu leczniczego w celu zweryfikowania jego autentyczności. System ten będzie elementem kompleksowego systemu weryfikacji autentyczności produktów leczniczych utworzonego zgodnie z ww. przepisami.

Wspólnikami w spółce będą: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA z siedzibą w Warszawie, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego z siedzibą w Warszawie, Stowarzyszenie Importerów Równoległych Produktów Leczniczych z siedzibą w Warszawie oraz Naczelna Izba Aptekarska z siedzibą w Warszawie.

Organami spółki będą: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza oraz Zarząd. Rada Nadzorcza składa się z czterech członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych na czas nieokreślony. W skład pierwszej Rady Nadzorczej z ramienia Naczelnej Izby Aptekarskiej powołana została Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej - mgr farm. Elżbieta Piotrowska - Rutkowska. Zarząd składa się zaś od jednego do trzech członków, w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.

Naczelna Izba Aptekarska będzie posiadać, co najmniej:

1) uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka rady nadzorczej, sprawującej stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności oraz podejmującej decyzje określone w umowie;
2) prawo uczestniczenia przy podejmowaniu wszystkich decyzjach przez organ, o którym mowa w pkt 1, z zastrzeżeniem, że w umowie spółki zostaną określone sprawy wymagające jednomyślności członków rady nadzorczej, istotne z punktu widzenia farmaceutów.

Spółka zostanie zawiązana na czas nieoznaczony.