KRD.2018.1.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2 / 2018
ZARZĄDU KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW
z dnia 13 stycznia 2018 r.
w sprawie przystąpienia do udziału w postępowaniu sądowoadministracyjnym ze skargi na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3 w związku z § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów Zarząd KRD uchwala, co następuje:
§  1.  Wystąpić do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sądowoadministracyjnym (sygn. akt II SA/Wa 1374/17) ze skargi Marcina K. na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 29 maja 2017 r., ozn. BCK-II-O/RW-342/15/17, którą utrzymano w mocy decyzję z dnia 27 czerwca 2016 r., ozn. BCK-II-O/RW-342/15, o odmowie zmiany ostatecznej decyzji tego samego organu z dnia 21 grudnia 2015 r., ozn. BCK-II-O/RW-342/15, którą uchylono uchwałę Rady Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 19/2015 z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie odmowy nadania stopnia doktora mgr. Marcinowi K. i przekazano sprawę Radzie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego do dalszego kontynuowania - w zakresie wyznaczenia organu prowadzącego postępowanie.
§  2.  Przygotowanie projektów pism procesowych poruczyć Komisji Prawnej KRD.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania:

Głosowało: 6

Za: 6

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0