Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków wnoszonych do Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Akty korporacyjne

Rewid.2009.10.13

Akt nieoceniany
Wersja od: 13 października 2009 r.

POSTANOWIENIE Nr 236/32/2009
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 13 października 2009 r.
w sprawie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków wnoszonych do Krajowej Izby Biegłych Rewidentów

Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu działania Krajowej Rady Biegłych Rewidentów stanowiącego załącznik do uchwały nr 270/21/2005 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, postanawia się, co następuje:
§  1.
Zasady postępowania ze skargami i wnioskami wnoszonymi do Krajowej Izby Biegłych Rewidentów określają przepisy:
1)
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.);
2)
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z poźn. zm.) odnośnie skarg wnoszonych do Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego.
§  2.
O tym, czy pismo kierowane do Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, zwanej dalej "Izbą", jest skargą lub wnioskiem, decyduje jego treść, a nie przyjęta forma zewnętrzna.
§  3.
1.
Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie, nienależyte wykonywanie zadań przez organy Izby lub ich członków, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe załatwianie sprawy.
2.
Skargi mogące skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną, bez względu na to, do którego organu są adresowane, kierowane są do Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego.
3.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy dotyczące usprawnień organizacji pracy samorządu i jego organów oraz wzmacniania praworządności.
§  4.
1.
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą faksu oraz poczty elektronicznej.
2.
Skargi i wnioski niepodpisane oraz niezawierające adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
§  5.
Wpływające do Izby skargi i wnioski, przed ich oceną merytoryczną, rejestrowane są w dzienniku korespondencji przychodzącej.
§  6.
Skargi dotyczące członków Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Krajowej Komisji Rewizyjnej, a także Krajowej Komisji Nadzoru rozpatrywane są przez trzyosobowe zespoły. Jeżeli skarga dotyczy członków Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, zespół tworzą jej członkowie. W przypadku skargi na członków innego organu, w skład trzyosobowego zespołu do jej załatwienia wchodzi członek tego organu oraz dwóch członków Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Członkiem zespołu nie może być osoba, której dotyczy skarga. Odpowiedź zespołu wymaga kontrasygnaty radcy prawnego Izby.
§  7.
Zespół, o którym mowa w § 6, może wystąpić jednocześnie do kilku organów Izby z prośbą o przygotowanie i zaprezentowanie wspólnego stanowiska w sprawie, której dotyczy skarga.
§  8.
Skargi powinny być załatwiane starannie i terminowo, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania skargi przez Izbę. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, jej załatwienie powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
§  9.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.