Podat.2018.3.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 marca 2018 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia zasad składania przez pracowników Biura KIDP oświadczeń woli w sprawach majątkowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem biur w Regionalnych Oddziałach Izby oraz korzystania z kart debetowych VISA Business

Krajowa Rada Doradców Podatkowych przyjmuje zasady składania przez pracowników Biura KIDP oświadczeń woli w sprawach majątkowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem biur w Regionalnych Oddziałach Izby oraz korzystania z kart debetowych VISA Business. Zasady stanowią załącznik do niniejszego stanowiska.

ZAŁĄCZNIK

Zasady składania przez pracowników Biura KIDP oświadczeń woli w sprawach majątkowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem biur w Regionalnych Oddziałach Izby oraz korzystania z kart debetowych VISA Business

I. Na podstawie 28 ust. 3a Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem biur w Regionalnych Oddziałach Izby, w sprawach jednorazowo nieprzekraczających kwoty dwukrotności ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę, upoważnieni są pracownicy Biura KIDP wskazani przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.

II. W związku z wynikającym z treści § 48 ust. 4 pkt 2 Statutu KIDP nadzorem Przewodniczących Zarządów Regionalnych Oddziałów Izby nad pracownikami biura w danym Regionalnym Oddziale Izby, pracownicy biura przed planowanym złożeniem oświadczenia woli w sprawach majątkowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem biur w Regionalnych Oddziałach Izby uzyskują pisemną akceptację Przewodniczących Zarządów Regionalnych Oddziałów Izby na zaciągnięcie zobowiązań w oparciu o zatwierdzone przez nich Preliminarze wydatków określonych rodzajowo i wartościowo, które nie mogą przekroczyć dwukrotności ustawowego minimalnego wynagrodzenia brutto, zaś wartość wydatków nie określonych rodzajowo (tzw. wydatki inne) nie mogą być wyższe niż 20% wydatków ogółem w ramach zatwierdzonego Preliminarza.

III. Składanie oświadczeń woli przez pracowników Biura KIDP może dotyczyć jedynie spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem biur w Regionalnych Oddziałach Izby, np. zakup materiałów biurowych. W pozostałych przypadkach zobowiązania winny być zaciągane przez Zarządy według zasad opisanych w odrębnych przepisach.

IV. Użycie kart debetowych VISA Business winno odbywać się z zachowaniem powyższych zasad oraz:

1) Karta powinna być przechowywana w Biurze Regionalnego Oddziału w sejfie lub innym pomieszczeniu z odpowiednim zabezpieczeniem, bez dostępu osób trzecich.

2) Kartę może używać jedynie pracownik do tego upoważniony.

3) Zabronione jest przenoszenie oraz przechowywanie karty wraz z jej kodem PIN.

4) Dokonywanie wypłat bądź wpłat winno obywać się w bankomatach zlokalizowanych w placówkach banku bądź innych miejscach, gdzie stosowany jest stały nadzór, zabronione jest korzystanie z bankomatów wolnostojących.

5) Pracownik obsługujący kartę winien przechowywać ją (poza biurem) w odpowiednim pokrowcu uniemożliwiającym odczytanie i skopiowanie danych z karty.

6) W przypadku utraty bądź uszkodzenia karty, pracownik winien niezwłocznie powiadomić o tym zdarzeniu bank (zastrzec kartę) oraz Przewodniczącego Zarządu.