Przyjęcie zasad postępowania Krajowej Reprezentacji Doktorantów w zakresie rozwiązywania wewnętrznych sytuacji spornych lub konfliktowych.

Akty korporacyjne

KRD.2023.6.9

Akt nieoceniany
Wersja od: 9 czerwca 2023 r.

UCHWAŁA Nr 29/2023
ZARZĄDU KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW
z dnia 9 czerwca 2023 r.
w sprawie przyjęcia Zasad postępowania Krajowej Reprezentacji Doktorantów w zakresie rozwiązywania wewnętrznych sytuacji spornych lub konfliktowych

Niniejszym Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów, działając na podstawie § 15 ust. 1 pkt 4 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 8 grudnia 2019 r. w brzmieniu obowiązującym na mocy Uchwały nr 5 I Zjazdu Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów zwołanego w trybie nadzwyczajnym z dnia 17 września 2022 r. zatwierdzonego pismem MEiN z dn. 19 grudnia 2022 r. uchwala, co następuje:
§  1. 
Przyjmuje się Zasady postępowania Krajowej Reprezentacji Doktorantów w zakresie rozwiązywania wewnętrznych sytuacji spornych lub konfliktowych, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Zasady postępowania Krajowej Reprezentacji Doktorantów w zakresie rozwiązywania wewnętrznych sytuacji spornych lub konfliktowych

§  1. 
Postanowienia ogólne
1. 
Zasady postępowania ustalone za pomocą niniejszego dokumentu dotyczą rozwiązywania sytuacji spornych lub konfliktowych w obrębie działalności organów Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz zespołów i komisji działających przy Krajowej Reprezentacji Doktorantów lub powołanych do realizacji oznaczonych zadań związanych z funkcjonowaniem Krajowej Reprezentacji Doktorantów.
2. 
Niniejszy dokument nie ma zastosowania przy rozwiązywaniu sytuacji spornych lub konfliktowych w podmiotach niezależnych, takich jak samorządy doktorantów czy porozumienia międzypodmiotowe, z wyjątkiem ich udziału w konkretnych, sformalizowanych projektach lub działaniach KRD. Krajowa Reprezentacja Doktorantów nie ingeruje w autonomię i niezależność samorządów doktorantów oraz porozumień międzypodmiotowych.
3. 
Procedura nie ma zastosowania w relacjach wynikających ze stosunku pracy, które regulują w szczególności właściwe przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. 2022 poz. 1510 ze zm.)
4. 
Niniejsze Zasady postępowania mają charakter wewnętrzny i nie uchybiają właściwym przepisom prawa, w szczególności przepisom regulującym odpowiedzialność karną, cywilną czy dyscyplinarną.
5. 
Użyte w dokumencie określenia oznaczają:
1)
KRD lub organizacja - Krajowa Reprezentacja Doktorantów, o której mowa w przepisach ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 - dalej jako: PSWiN).
2)
Organy KRD - członkowie organów statutowych KRD, z wyłączeniem Zjazdu Delegatów.
3)
Mobbing - działania lub zachowania dotyczące osoby lub skierowane przeciwko osobie należącej do organów Krajowej Reprezentacji Doktorantów lub wchodzącej w skład zespołu lub komisji, o której mowa w § 1 ust. 1 Zasad postępowania, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności organizacyjnej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie osoby, izolowanie jej lub wyeliminowanie z prac organizacji.
4)
Zasady postępowania - niniejsza procedura, mająca na celu wyjaśnienie i rozwiązanie sytuacji spornych lub konfliktowych w sposób bezpieczny i komfortowy dla stron. Rozwiązania dotyczące spraw mobbingu, dyskryminacji i nierównego traktowania w strukturze Krajowej Reprezentacji Doktorantów.
5)
Członek KRD - osoba wchodząca w skład statutowych organów KRD lub wchodząca w skład zespołu lub komisji, o której mowa w § 1 ust. 1 Zasad postępowania.
6)
Zespół Reagujący lub Zespół - wewnętrzna jednostka KRD, stanowiąca zespół składający się z osób, do których wpłynęło zgłoszenie o mobbingu, dyskryminacji lub zachowaniach wykluczających na zasadach określonych w Zasadach postępowania (§ 2).
6. 
Dokument ma na celu w szczególności:

- zwrócenie uwagi na istotę działań edukacyjnych w zakresie nierównego traktowania i sposobów postępowania;

- określenie zasad rozwiązywania sytuacji spornych lub konfliktowych w strukturach KRD;

- przeciwdziałanie sytuacjom spornym lub konfliktowym, mobbingowi oraz dyskryminacji;

- podejmowanie działań interwencyjnych;

- niwelowanie skutków stwierdzonych przypadków sytuacji konfliktowych (w tym mobbingu);

- umacnianie pozytywnych relacji interpersonalnych między członkami KRD oraz organami podległymi.

7. 
Stosowanie mobbingu, dyskryminacji i nierówne traktowanie członków Krajowej Reprezentacji Doktorantów stanowi poważne naruszenie podstawowych obowiązków i kultury współpracy w organizacji.
8. 
Wszystkich członków Krajowej Reprezentacji Doktorantów zobowiązuje się do niepodejmowania działań mających cechy mobbingu i dyskryminacji oraz do przeciwdziałania ich stosowaniu.
9. 
Bezpodstawne pomawianie o mobbing, dyskryminację i nierówne traktowanie w złej wierze jest zabronione oraz może wiązać się z konsekwencjami przewidzianymi we właściwych przepisach prawa.
§  2. 
Zasady postępowania
1. 
Osoba, która uznała, że znajduje się w sytuacji spornej lub konfliktowej, została poddana mobbingowi, dyskryminacji albo nierównemu traktowaniu lub była świadkiem takich działań, może zgłosić ten fakt pisemnie lub z zachowaniem formy elektronicznej do wybranych przez siebie co najmniej trzech osób spośród członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rzecznika Praw Doktoranta lub jego zastępców.
2. 
Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:
1)
przedstawienie konkretnych działań lub zachowań uznanych przez daną osobę za źródło sporu lub konfliktu, mobbing, dyskryminację lub nierówne traktowanie, datę lub okres, którego to działanie lub zachowania dotyczą;
2)
dowody na poparcie przytoczonych okoliczności, w tym również wskazanie świadków;
3)
wskazanie sprawcy lub sprawców mobbingu lub dyskryminacji;
4)
wskazanie w dokumencie wszystkich osób, do których skarga została skierowana;
5)
datę złożenia zgłoszenia wraz z własnoręcznym podpisem lub równoważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. 
Anonimowe lub niepodpisane zgłoszenie nie podlega rozpatrzeniu.
4. 
W terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia, Zespół Reagujący ustala datę spotkania w celu analizy i interpretacji otrzymanego dokumentu. Spotkanie powinno odbyć się w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.
5. 
Członkowie Zespołu Reagującego zobowiązani są do wybrania spośród siebie przewodniczącego odpowiedzialnego za pracę Zespołu. Wszyscy członkowie

zobowiązani są do złożenia oświadczenia o bezstronności zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszych działań.

6. 
Zespół obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego w zależności od potrzeb Zespołu. Z posiedzenia sporządza się protokół podpisany przez wszystkich członków Zespołu.
7. 
Zespół obraduje tylko w pełnym składzie, a decyzje przyjmowane są zwykłą większością głosów.
8. 
Postępowanie Zespołu ma charakter niejawny. Zespół rozpatruje zgłoszenie z zachowaniem zasad bezstronności oraz ma obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie uzyskane w toku prac informacje.
9. 
W celu wyjaśnienia zgłoszenia Zespół ma prawo wysłuchać osobę zgłaszającą, osobę wskazaną jako sprawcę oraz świadków, o ile zostali wskazani. W tym celu Zespół może wzywać strony i świadków do stawiennictwa przed Zespołem.
10. 
Zarówno w przypadku uznania przez Zespół zgłoszenia za zasadne jak i wniesione bezpodstawnie, odpowiednie organy KRD wskazane przez Zespół powinny podjąć działania mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości i przeciwdziałanie ich powtórzeniu.
§  3. 
Postanowienia końcowe
1. 
Członkowie Krajowej Reprezentacji Doktorantów zobligowani są do zapoznania się z niniejszymi Zasadami postępowania.
2. 
Protokół i oświadczenia przechowuje się w archiwum Krajowej Reprezentacji Doktorantów.
3. 
Niniejsze Zasady postępowania wchodzą w życie z dniem przyjęcia właściwej uchwały Zarządu KRD.

Załącznik Nr  1

OŚWIADCZENIE przewodniczącego*/członka* Zespołu Reagującego