Akty korporacyjne

Rewid.2018.8.28

| Akt nieoceniany
Wersja od: 28 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2473/45/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 28 sierpnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia wzoru rocznego planu finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Na podstawie przepisów art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089, z późn. zm. 1 ) oraz § 2 ust. 2 podstawowych zasad gospodarki finansowej Poslkiej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiących załącznik do uchwały Nr 44 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów z późn. zm 2  uchwala się, co następuje:
§  1. 
1.  Przyjmuje się wzór rocznego planu finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.
2.  Plan, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:
1) "Plan finansowy Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na ........ r.", stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
2) "Plan finansowy regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na ........ r.", stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;
3) "Plan kosztów wynagrodzeń w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów na ........ r., bez uwzględnienia regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów", stanowiący załącznik nr 3 do uchwały;
4) "Plan nakładów na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ........ r., bez uwzględnienia regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów", stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.
§  2.  Traci moc postanowienie Nr 56/6/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru rocznego planu finansowego Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, z tym że jego postanowienia mają zastosowanie do planu finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, przyjętego uchwałą Nr 2265/42/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na 2018 r.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie po raz pierwszy do planu finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Plan finansowy Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na ........ r.

PozycjaTytułKwota łączna (w zł)w tym (w zł):
przychody/koszty nadzoruprzychody/koszty samorząduprzychody/koszty postępowania kwalifikacyjnegoprzychody/koszty działalności szkoleniowo- wydawniczej
APrzychody Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (bez regionalnych oddziałów) (A1 do A6)
A1Składki członkowskie biegłych rewidentów - Polska Izba Biegłych Rewidentów, bez regionalnych oddziałów
A2Opłaty z tytułu nadzoru
A3Opłaty za wpis na listę firm audytorskich
A4Opłaty za wpis do rejestru biegłych rewidentów
A5Przychody Komisji Egzaminacyjnej
A6Przychody z działalności szkoleniowo-wydawniczej
BKoszty działalności Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (bez regionalnych oddziałów) (B1 do B11)
B1Koszty utrzymania Biura
B2Koszty wynagrodzeń
B3Koszty posiedzeń Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
B4Koszty posiedzeń komisji Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
B5Koszty Krajowej Komisji Nadzoru
B6Koszty Krajowego Sądu Dyscyplinarnego
B7Koszty Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego
B8Koszty Krajowej Komisji Rewizyjnej
B9Koszty przynależności do organizacji
B10Koszty Komisji Egzaminacyjnej
B11Koszty działalności szkoleniowo-wydawniczej
CPrzychody regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych rewidentów (C1 do C3)
C1- składki członkowskie biegłych rewidentów
C2- działalność szkoleniowo-wydawnicza
C3- pozostałe
DKoszty regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (D1 do D3)
D1- funkcjonowanie regionalnych oddziałów
D2- działalność szkoleniowo-wydawnicza
D3- projekty
Wynik poziom I (A - B + C - D)
EKoszty projektów (E1 do E10)
E1Komisja ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów
E2Komisja ds. szkoleń
E3Komisja ds. etyki
E4Komisja ds. ewidencji
E5Komisja ds. współpracy międzynarodowej
E6Komisja do opiniowania aktów prawnych
E7Komisja ds. komunikacji
E8Doroczne Konferencje Audytingu
E9Krajowe Zjazdy Biegłych Rewidentów
E10Inne wyspecyfikowane projekty
Wynik poziom II (Wynik poziom I - E)
FPrzychody Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów
GKoszty Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów
Wynik poziom III (Wynik poziom II + F - G)
HPozostałe przychody operacyjne
IPozostałe koszty operacyjne
JPrzychody finansowe
KKoszty finansowe
LWynik brutto Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (Wynik poziom III + H - I + J - K)
MPodatek dochodowy
NWynik netto Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (L - M)
Informacje uzupełniające:
OStan środków pieniężnych Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na koniec roku ubiegłego
Pw tym stan środków pieniężnych regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na koniec roku ubiegłego

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Plan finansowy regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na ........ r.

PozycjaTytułKwota łączna (w zł)w tym (w zł):
przychody/koszty nadzoruprzychody/koszty samorząduprzychody/koszty postępowania kwalifikacyjnegoprzychody/koszty działalności szkoleniowo- wydawniczej
ASkładki członkowskie biegłych rewidentów przekazane zgodnie z uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
BKoszty działalności regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (B1 do B5)
B1Koszty utrzymania Biura
B1.aw tym wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych
B2Wynagrodzenia osobowe
B3Wynagrodzenia osób obsługujących biura regionalnych oddziałów na podstawie umów cywilnoprawnych
B4Koszty posiedzeń Regionalnych Rad Biegłych Rewidentów
B4.aw tym wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych
B5Koszty posiedzeń Komisji Rewizyjnych
B5.aw tym wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych
Wynik poziom I (A - B)
C1Przychody ze szkoleń w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego
C2Przychody z pozostałych szkoleń
C3Koszty szkoleń w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego
C3.aw tym wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych
C4Koszty pozostałych szkoleń
C4.aw tym wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych
Wynik poziom II (Wynik poziom I + C1 + C2 - C3 - C4)
D1Inne środki przekazywane przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów zgodnie z odrębnymi uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
D2Pozostałe przychody
D3Koszty projektów, w tym:
D3.1- konferencje/szkolenia nieodpłatne
D3.2- Walne Zgromadzenia
.....- ................
.....- ................
Wynik poziom III (Wynik poziom II + D1 + D2 - D3)
E1Pozostałe przychody operacyjne
E2Przychody finansowe
E3Pozostałe koszty operacyjne
E4Koszty finansowe
FWynik regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (Wynik poziom III + E1 + E2 - E3 - E4)
Informacje uzupełniające:
DStan środków pieniężnych regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na koniec roku ubiegłego
EZatrudnienie w etatach na koniec roku ubiegłego
FPlanowane wydatki na nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w roku, którego plan dotyczy

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Plan kosztów wynagrodzeń w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów na ........ r., bez uwzględnienia regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

PozycjaTytułKwota łączna

(w zł)

A.Wynagrodzenia osobowe
B.Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
C.Razem koszty wynagrodzeń i pochodnych (A + B)
D.Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych
EWynagrodzenia zryczałtowane za posiedzenia organów i komisji KRBR
F.Średnioroczne zatrudnienie w etatach w roku, którego plan dotyczy

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Plan nakładów na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ....... r., bez uwzględnienia regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

PozycjaTytułKwota łączna (w zł)
Komisja EgzaminacyjnaPozostałe
AŚrodki trwałe, w tym:
A1..........................
......................................
BWartości niematerialne i prawne, w tym:
B1..........................
......................................
CRazem (A + B)
1 Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym zmieniona ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 398 z późn. zm.).
2 Uchwała Nr 44 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniona uchwałą Nr 7 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.