Rewid.2017.9.5

| Akt nieoceniany
Wersja od: 5 września 2017 r.

KOMUNIKAT Nr 23/2017
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 5 września 2017 r.
w sprawie przyjęcia wzoru formularza zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania zawodu przez biegłego rewidenta

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów uprzejmie informuje, że uległa zmianie treść wzoru formularza (R5-nowy) zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania zawodu przez biegłego rewidenta. Obowiązujący wzór formularza w tym względzie stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Przypominamy, że biegły rewident ma obowiązek zgłaszania Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów informacji o niewykonywaniu zawodu w terminie 30 dni od dnia zaprzestania jego wykonywania. Nie dochowanie ww. terminu przez biegłego rewidenta będzie skutkowało tym, że za datę przekazania informacji o zaprzestaniu wykonywania zawodu, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów uzna datę wpływu ww. informacji do Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Tym samym traci moc komunikat Nr 28/2013 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wzoru formularza zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania zawodu przez biegłego rewidenta.