Akt korporacyjny

Podat.2018.8.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 6 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 25/2018
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 6 sierpnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia wniosków i zaleceń Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP z czynności kontrolnych prowadzonych przez Zespół Kontrolujący ds. kontroli finansowania pozostałych zadań statutowych i programowych realizowanych przez Izbę w 2014 r. z uwzględnieniem Funduszu Restrukturyzacyjnego

Na podstawie § 31 ust. 1 pkt 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz § 10 ust. 1, w związku z § 13 ust. 7 Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP przyjmuje wnioski i zalecenia z kontroli finansowania pozostałych zadań statutowych i programowych realizowanych przez Izbę w 2014 r. z uwzględnieniem Funduszu Restrukturyzacyjnego, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Wnioski i zalecenia do protokołu z Kontroli finansowania pozostałych zadań statutowych i programowych realizowanych przez Izbę w 2014 roku z uwzględnieniem Funduszu Restrukturyzacyjnego przeprowadzonej w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych

Wnioski

1. Brak jednolitych zasad prezentowania planu wydatków w zakresie promocji zawodu doradcy podatkowego.

2. Stwierdzono, że delegacje członków organów KIDP są składane do rozliczenia i wypłacane z kilkuletnim opóźnieniem.

3. Stwierdzono brak podpisów osób odpowiedzialnych merytorycznie, zatwierdzających wypłatę delegacji dla Członka Organu Oddziału Świętokrzyskiego za okres 2007-2013; nie odniesiono się do przepisów regulujących zwrot kosztów podróży członkom Organów KIDP jaka obowiązywała, tj. Uchwała nr 56/2010, III Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych.

4. Stwierdzono brak podstawy prawnej w zakresie organizacji i finansowania przez Oddział Wielkopolski KIDP Konwentu Regionów.

5. We wszystkich kontrolowanych Oddziałach KIDP stwierdzono zbyt ogólne zapisy w umowach barterowych dotyczących wzajemnych rozliczeń świadczonych usług.

Zalecenia

1. Dołożenie starań, aby dokumenty związane z rozliczaniem i wypłatą należności z tytułu delegacji służbowych członków Organów KIDP były dostarczane i rozliczane w odpowiednim zakresie czasowym oraz wprowadzenie bieżącego monitorowania tych zdarzeń.

2. Podjęcie działań ukierunkowanych na ustalenie procedur w zakresie organizacji, finansowania i rozliczania kosztów Konwentów Regionów KIDP.

3. Doprecyzowanie zapisów w umowach barterowych w celu wyeliminowania ryzyka kwalifikowania ich jako tzw. "świadczenia nieodpłatne".