Podat.2018.8.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 6 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 24/2018
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 6 sierpnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia wniosków i zaleceń Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP z czynności kontrolnych prowadzonych przez Zespół Kontrolujący ds. kontroli finansowania działalności statutowej i programowej w zakresie integracji środowiska doradców podatkowych oraz doskonalenia zawodowego członków Izby w 2015 r. z uwzględnieniem osiągniętych przychodów z tytułu odpłatności

Na podstawie § 31 ust. 1 pkt 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz § 10 ust. 1, w związku z § 13 ust. 7 Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP przyjmuje wnioski i zalecenia z kontroli finansowania działalności statutowej i programowej w zakresie integracji środowiska doradców podatkowych oraz doskonalenia zawodowego członków Izby w 2015 r. z uwzględnieniem osiągniętych przychodów z tytułu odpłatności, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Wnioski i zalecenia Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP z czynności kontrolnych prowadzonych przez Zespół Kontrolujący ds. kontroli finansowania działalności statutowej i programowej w zakresie integracji środowiska doradców podatkowych oraz doskonalenia zawodowego członków Izby w 2015 r. z uwzględnieniem osiągniętych przychodów z tytułu odpłatności

1. Wniosek:

Brak jednolitego podejścia w zakresie posiadania przez RO KIDP regulaminów/uchwał i formy zawierania umów w obszarze integracji środowiska doradców podatkowych oraz doskonalenia zawodowego.

Zalecenie:

Podjąć działania mające na celu ujednolicenia procedur obowiązujących w oddziałach w sprawach organizowania zadań w zakresie integracji środowiska doradców podatkowych, doskonalenia zawodowego członków izby (regulamin/uchwała) oraz ujednolicenia formy zawierania umów.

2. Wniosek:

W poszczególnych oddziałach w zakresie objętym kontrolą brak jest jednolitego podejścia do zagadnień dotyczących odpłatności z tytułu uczestnictwa w szkoleniach członków Zarządów RO lub organizatorów szkoleń.

Zalecenie:

Podjąć działania w celu ujednolicenia zasad obowiązujących w oddziałach w sprawach odpłatności z tytułu uczestnictwa w szkoleniach członków Zarządów RO lub organizatorów szkoleń.

3. Wniosek:

Stwierdzono brak dbałości o ściągalność należności z tytułu odpłatności za uczestnictwo w szkoleniach.

Zalecenie:

Podjąć działania mające na celu poprawienia ściągalności należności z tytułu odpłatności za uczestnictwo w szkoleniach przez poszczególne Regionalne Oddziały.

4. Wniosek:

Stwierdzono nieprawidłowości w ewidencjonowaniu wydatków dokumentujących działania w zakresie integracji środowiska doradców podatkowych oraz doskonalenia zawodowego członków Izby.

Zalecenie:

Prawidłowo ewidencjonować wydatki.