Podat.2018.8.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 6 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 23/2018
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 6 sierpnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia wniosków i zaleceń Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP z czynności kontrolnych prowadzonych przez Zespół kontrolujący ds. kontroli finansowania pozostałych zadań statutowych i programowych realizowanych przez Izbę w 2015 roku, z uwzględnieniem Funduszu Restrukturyzacyjnego

Na podstawie § 31 ust. 1 pkt 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz § 10 ust. 1, w związku z § 13 ust. 7 Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP przyjmuje wnioski i zalecenia z kontroli finansowania pozostałych zadań statutowych i programowych realizowanych przez Izbę w 2015 r. z uwzględnieniem Funduszu Restrukturyzacyjnego, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Wnioski i zalecenia do protokołu z czynności kontrolnych Zespołu kontrolującego ds. kontroli finansowania pozostałych zadań statutowych i programowych realizowanych przez Izbę w 2015 roku, z uwzględnieniem Funduszu Restrukturyzacyjnego.

1. Wniosek:

- uchwała nr 663/2015 KRDP z dnia 08.09.2015 r. nie dotyczyła delegowania, ale wskazania miejsca i organizacji posiedzenia,

- uchwała nr 512/2017 KRDP z dnia 12 września 2017 r. nie konwaliduje braku uchwały w sprawie delegowania,

- w uchwale o delegowaniu nie muszą być wymienione imiona i nazwiska osób delegowanych, ale dane muszą być na tyle określone, by dało się osoby te zidentyfikować,

- uchwała w sprawie delegowania do odbycia podróży służbowej na posiedzenie we wrześniu 2015 r. powinna zostać podjęta przed tą podróżą.

Zalecenie:

Podjąć działania mające na celu przeszkolenie pracowników i członków organów Izby w zakresie prawidłowego podejmowania uchwał w przedmiocie delegowania pracowników lub członków organów Izby do odbycia podróży służbowych.

Zintensyfikować kontrolę oraz nadzór przez Skarbnika KRDP nad prawidłowym rozliczaniem delegacji.

2. Wniosek:

Przepisy wewnętrzne KIDP nie definiują działań, które należy zaliczać do działań w ramach promocji zawodu, a co za tym idzie stwierdzono niejednolite zasady kwalifikacji w obrębie KIDP kosztów związanych z tym obszarem działalności Izby. Skutkuje to brakiem możliwości jednoznacznego ustalenia, na podstawie zapisów w księgach rachunkowych, poniesionych kosztów statutowych na promocję zawodu w ramach całej Izby oraz przez poszczególne Regionalne Oddziały KIDP.

W jednym z Oddziałów KIDP część z kosztów w ramach promocji zawodu zaksięgowano na kontach analitycznych dla konta 501-4-6 (najniższy poziom analityki): 906, 907. Natomiast znaczna część kwot zaksięgowana była na kontach 501-4-2-103 oraz 501-4-2-906, które to konta są zarezerwowane do ewidencji kosztów działalności wydawniczej, jak również na koncie 501-4-10- 907, gdzie ujmuje się koszty udziału w posiedzeniach innych jednostek.

Zalecenie:

Opracowanie i wprowadzenie jednolitych definicji działań, które należy zaliczać do działań w ramach promocji zawodu oraz zasad kwalifikacji kosztów jako działania w ramach promocji zawodu we wszystkich regionach KIDP, co umożliwi prawidłową prezentację poniesionych kosztów statutowych na promocje zawodu w ramach całej Izby oraz przez poszczególne Regionalne Oddziały KIDP.

3. Wniosek:

Wielokrotnie podczas kontroli stwierdzono przypadki poniesienia wydatków przed datą podjęcia stosownej uchwały przez Zarządy Regionalnych Oddziałów KIDP (występowały również przypadki braku stosownych uchwał).

Zalecenie:

Podjąć działania mające na celu przeszkolenie pracowników i członków organów Izby oraz członków zarządów RO KIDP w zakresie prawidłowego i terminowego podejmowania uchwał w zakresie ponoszonych wydatków.

Zintensyfikować kontrolę oraz nadzór przez Skarbnika KRDP nad prawidłowym księgowaniem wydatków, a w szczególności weryfikowaniem prawidłowości i terminowości podejmowania uchwał będących podstawą poniesionych wydatków.

Wymóg podjęcia uchwał przez Zarządy RO KIDP określony jest w załączniku nr 3 do uchwały KRDP nr 445/2015 z 8 września 2015 roku, stanowiącym informację pomocniczą do kwalifikowania operacji gospodarczych oraz sporządzania planu przychodów i wydatków i sprawozdania z jego wykonania.

4. Wniosek:

Jeden z oddziałów KIDP przekroczył zaplanowane w budżecie na 2015 rok wydatki w ramach działań PR o kwotę 33.828,49 zł brutto.

Zalecenie:

Podjąć działania mające na celu przeszkolenie pracowników i członków organów Izby oraz członków zarządów RO KIDP w zakresie prawidłowego przygotowania i realizacji budżetu KIDP.

Zintensyfikować kontrolę oraz nadzór przez Skarbnika KRDP nad prawidłowym księgowaniem wydatków, a w szczególności niedopuszczanie do przekraczania kwot wydatków zaplanowanych w budżecie.

5. Wniosek:

W harmonogramie działań na 12 miesięcy, stanowiącym część strategii komunikacji KIDP przyjętej uchwałą nr 757/2015 z 27 października 2015 roku w sprawie przyjęcia Strategii Komunikacji KIDP, przewidziano realizację wielu działań w okresie listopad-grudzień 2015 roku.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wydatków oraz uzyskanych informacji nie stwierdzono wydatków poniesionych przez Regionalne Oddziały KIDP, które podlegają finansowaniu z kwoty, o której mowa w § 1 ust. 2 uchwały 46/2014 Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 12 stycznia 2014 roku w sprawie koncepcji działań komunikacyjnych dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych na lata 2014-2017.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż w ramach realizacji uchwały nr 46/2014 z dnia 12 stycznia 2014 roku IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych w sprawie koncepcji działań komunikacyjnych dla KIDP na lata 2014-2017, z przeznaczonych na ten cel środków na 2015 rok w wysokości 500.000,00 zł KRDP wydatkowała jedynie kwotę 16.600,00 zł. Kwota ta stanowi 3,32% kwoty przewidzianej w uchwale KRDP nr 286/2015 z dnia 31 marca 2015 roku Krajowej Rady Doradców Podatkowych, w której to KRDP zmieniła plan wydatków i przychodów KIDP na rok 2015 i przeznaczyła środki finansowe w wysokości 500.000,00 zł pochodzące ze środków finansowych przekazanych KRDP przez Ministra Finansów na realizację działań wynikających ze strategii komunikacji KIDP w roku 2015.

Zalecenie:

KRDP powinna podejmować aktywne działania w celu realizacji uchwał zjazdowych. Brak działań lub opóźnione działania prowadzą do niewywiązywania się z zaleceń wynikających z uchwał zjazdowych. Sytuacja taka dotyczyła uchwały 46/2014 Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 12 stycznia 2014 roku w sprawie koncepcji działań komunikacyjnych dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych na lata 2014-2017. Opóźnienia dotyczyły również realizacji uchwały nr 757/2015 z 27 października 2015 roku w sprawie przyjęcia Strategii Komunikacji KIDP. W konsekwencji niepodjętych lub opóźnionych działań zadania w zakresie działań komunikacyjnych KIDP zaplanowane na rok 2015 nie zostały zrealizowane.