Akt korporacyjny

Podat.2017.5.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 maja 2017 r.

UCHWAŁA Nr 12/2017
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 22 maja 2017 r.
w sprawie przyjęcia wniosków i zaleceń Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP z czynności kontrolnych realizacji przychodów i windykacji należności w 2014 r.

Na podstawie § 31 ust. 1 pkt 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz § 13 ust. 1, w związku z § 9 ust. 9 Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP przyjmuje wnioski i zalecenia z kontroli realizacji przychodów i windykacji należności w 2014 r., stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.