KAAUM.2018.4.16

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 68/2018
KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH UCZELNI MEDYCZNYCH
z dnia 16 kwietnia 2018 r.
w sprawie: przyjęcia w pracach legislacyjnych, dotyczących szkolnictwa wyższego, rozwiązań dedykowanych uniwersytetom medycznym.

Na podstawie § 2 pkt 1), w związku z § 6 ust. 1 Regulaminu Działania Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych
Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych uchwala, co następuje:
§  1. 
1.  Postuluje o dodanie w art. 16 projektu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce odrębnego zapisu dedykowanego uniwersytetom medycznym.
2.  Wnosi o przyjęcie propozycji podziału dziedziny nauk medycznych i o zdrowiu na dyscypliny:
1) nauki medyczne,
2) nauki farmaceutyczne,
3) nauki o zdrowiu,
4) nauki o kulturze fizycznej.
3.  Uzasadnienie Uchwały stanowi Załącznik Nr 1.
§  2.  Upoważnia Przewodniczącego KRAUM do przekazania Uchwały do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Zdrowia.
§  3.  Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Uzasadnienie do Uchwały KRAUM w sprawie: przyjęcia w pracach legislacyjnych, dotyczących szkolnictwa wyższego, rozwiązań dedykowanych uniwersytetom medycznym

W związku z projektem Nowej klasyfikacji dyscyplin naukowych (stan na dzień 06.03.2018 r.) wraz z przyporządkowaniem dotychczasowych dyscyplin wg rozporządzenia z 08.08.2011 r., przekazanym Panu Jarosławowi Gowinowi Premierowi Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez Pana prof. Kazimierza Furtaka Przewodniczącego Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz aktualnym brzmieniem zapisów projektu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dalej: Ustawa 2.0.) KRAUM wnosi co następuje.

Projektowany podział dziedzin i dyscyplin przewiduje cztery dyscypliny, w tym trzy stricte medyczne:

1. podstawowe nauki medyczne i farmaceutyczne,

2. medycyna kliniczna i stomatologia,

3. nauki o zdrowiu,

4. nauki o kulturze fizycznej i sporcie,

co powoduje brak możliwości spełnienia przez uczelnie medyczne wymogu określonego w art. 16 ust. 3 Ustawy 2.0 tj. uzyskania wymaganej kategorii w co najmniej sześciu dyscyplinach i trzech dziedzinach nauki. Z tychże względów KRAUM postuluje o dodanie w art. 16 odrębnego ustępu - analogicznego do rozwiązania przyjętego w ust. 2 dla politechniki - zastrzegającego wyrazy "uniwersytet medyczny" dla uczelni akademickiej posiadającej kategorię naukową A+, A albo B+ w co najmniej dwóch dyscyplinach w zakresie nauk medycznych i o zdrowiu.

Utrzymanie, dodanego zapisu w procedowanym projekcie Ustawy 2.0, ust. 4 w art. 16 cyt. "W przypadku uzyskania kategorii naukowej skutkującej koniecznością zmiany nazwy uczelni (...), uczelnia może posługiwać się nazwą dotychczasową" nie ma wpływu na konieczność wprowadzenia postulowanych przez KRAUM następujących dyscyplin:

1. nauki medyczne,

2. nauki farmaceutyczne,

3. nauki o zdrowiu,

4. nauki o kulturze fizycznej.

Podział wskazany przez KRAUM jest najwłaściwszy dla przyporządkowania publikacji w dziedzinie nauk medycznych i o zdrowiu. Przyjęcie propozycji Pana prof. Kazimierza Furtaka Przewodniczącego Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów spowoduje, że znaczna część dorobku naukowego pracowników uczelni medycznych, ze względów merytorycznych, nie będzie mogła być przypisana do konkretnej dyscypliny, co obniży jakość i wymiar publikacji w ocenie polskich uczelni medycznych.

Aktualnie uniwersytety medyczne dysponują najwyższym potencjałem naukowym wśród wszystkich szkół wyższych w kraju. Łączna liczba publikacji (za lata 2011-2015), dotyczących medycyny i nauk pokrewnych, stanowi ponad 22% wszystkich polskich publikacji rejestrowanych w prestiżowych międzynarodowych bazach czasopism (SCOPUS, Web of

Science), wyprzedzając znacząco kolejne w rankingu nauki inżynieryjne (10,8%), czy badania w zakresie Fizyki i astronomii (10,7%) oraz nauki społeczne (2,7%) i informatyczne (6,8%). Należy podkreślić, że jest to wynikiem wysokiej efektywności publikacyjnej. Mianowicie spośród 9 polskich uczelni z najwyższą liczbą publikacji przypadającą na pracownika naukowego aż 7 to uczelnie medyczne (wg danych z rankingu Perspektyw, 2016).

Wg danych międzynarodowej bazy SCOPUS wśród 10 polskich uczelni z najwyższą liczbą cytowań przypadającą na publikację aż 8 stanowią uczelnie medyczne. Bezpośrednie porównanie danych za lata 2011-2015 dotyczących cytowalności prac uniwersytetów medycznych (n=9) z uniwersytetami wieloprofilowymi (n=20) oraz uczelniami technicznymi (n=17) potwierdza, że uczelnie medyczne w Polsce posiadają najwyższy wskaźnik cytowań przypadających na publikację (6,4) w porównaniu do uniwersytetów wieloprofilowych (4,7) i uczelni technicznych (3,0). Wskaźnik cytowalności prac uczelni medycznych jest wyższy także w porównaniu do łącznego wskaźnika cytowalności instytutów Polskiej Akademii Nauk (6,1 cytowań/publikację).

Zaproponowany przez KRAUM podział uwzględniałby dyspozycje art. 5 ust. 3 projektu Ustawy 2.0, zgodnie z którym cyt.: "Minister właściwy do spraw szkolnictw wyższego i nauki określi w drodze rozporządzenia klasyfikacje dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, mając na uwadze systematykę dziedzin i dyscyplin przyjętą przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), bezpieczeństwo państwa, konieczność dochowania zobowiązań międzynarodowych Rzeczpospolitej Polskiej oraz cele, których realizacji służy i odzwierciedlałby należycie poszczególne obszary działalności prowadzonej przez uczelnie medyczne.

Reasumując Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych wnioskuje o dokonanie zmian Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przyjęcie zaproponowanych dyscyplin.