Akty korporacyjne

Podat.2019.3.19

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 marca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 28/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 19 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze środków Funduszu restrukturyzacyjnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zw. z § 5 uchwały nr 94/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 14 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Funduszu restrukturyzacyjnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych przyjmuje Regulamin korzystania ze środków Funduszu restrukturyzacyjnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Traci moc uchwała nr 228/2014 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze środków Funduszu restrukturyzacyjnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU RESTRUKTURYZACYJNEGO

§  1.  Fundusz restrukturyzacyjny został utworzony uchwałą nr 94/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 14 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Funduszu restrukturyzacyjnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
§  2.  Regulamin ustala zasady korzystania ze środków Funduszu wskazane w uchwale nr 94/2018 V KZDP oraz zasady przyznawania świadczeń z tego Funduszu dla jednostek organizacyjnych Izby, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, celem wsparcia ich procesów restrukturyzacyjnych oraz dofinansowania ich działalności statutowej.
§  3. 
1.  Środki Funduszu gromadzone będą na wyodrębnionym rachunku bankowym.
2.  Podmiotami uprawnionymi do korzystania ze środków Funduszu, są jednostki organizacyjne wskazane w § 1 ust. 2 uchwały 94/2018 V KZDP, tj.:

a) organy Izby,

b) Regionalne Oddziały Izby,

c) Biuro Izby,

d) Komisje i zespoły powoływane przez organy Izby i Regionalne Oddziały Izby.

§  4. 
1.  Wniosek o przyznanie świadczeń z Funduszu składa do Rady Funduszu Przewodniczący danego podmiotu uprawnionego, a w przypadku Biura KIDP - Przewodniczący KRDP wraz ze Skarbnikiem KRDP lub Wiceprzewodniczącym ds. finansowych KRDP.
2.  Wniosek powinien zawierać w szczególności:

a) analizę sytuacji finansowej sporządzoną wg. wzoru opracowanego przez Radę Funduszu, m.in.:

- wskazanie wysokości posiadanych środków finansowych;

- wskazanie wysokości zobowiązań oraz tytułów zobowiązań;

- wskazanie niewymagalnych, ale możliwych do określenia zobowiązań;

b) plan naprawczy na okres 6 miesięcy, zawierający m.in założenia w zakresie redukcji bieżących kosztów działalności oraz szczegółowy harmonogram ich realizacji.

3.  Złożenie wniosku do Rady Funduszu następuje poprzez przesłanie go w formie elektronicznej na adres fr@kidp.pl.
§  5. 
1.  Wniosek, o którym mowa w § 4, prezentowany jest na posiedzeniu Rady Funduszu przez Przewodniczącego danego podmiotu uprawnionego (lub osobę przez niego upoważnioną).
2.  Rada Funduszu, po rozpatrzeniu wniosku, podejmuje uchwałę dotyczącą przyznania świadczeń z Funduszu, ze wskazaniem co najmniej: a) nazwy podmiotu uprawnionego, któremu świadczenie ma być przyznane; b) daty wniosku, na podstawie którego świadczenie ma być przyznane; c) wysokości przyznawanego świadczenia; d) przeznaczenia wydatkowania przyznawanego świadczenia.
§  6. 
1.  Rada Funduszu przekazuje uchwałę dotyczącą przyznania świadczeń z Funduszu, wraz z całością dokumentacji zgromadzonej w danej sprawie, do Komisji Finansowej KRDP celem zaopiniowania.
2.  W ciągu 14 dni od otrzymania opinii Komisji Finansowej KRDP, Rada Funduszu przekazuje do KRDP kompletną dokumentację w sprawie, wraz z wnioskiem Rady Funduszu o podjęcie przez KRDP uchwały w sprawie przyznania świadczeń z Funduszu.
§  7. 
1.  KRDP rozpatruje wniosek Rady Funduszu, o którym mowa w § 6 ust. 2 na najbliższym - biorąc pod uwagę datę wpływu - posiedzeniu.
2.  KRDP podejmuje uchwałę o przyznaniu świadczeń z Funduszu lub uchwałę o odmowie przyznania świadczeń z Funduszu.
3.  Uchwała podjęta przez KRDP o przyznaniu świadczeń z Funduszu, zawiera w szczególności: określenie sposobu przekazania środków finansowych oraz ich wysokość. Załącznikiem do uchwały jest plan naprawczy.
4.  Po podjęciu uchwały przez KRDP o przyznaniu świadczeń z Funduszu, wnioskodawca niezwłocznie przystępuje do realizacji ww. uchwały KRDP.
§  8.  Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w związku z realizacją uchwały KRDP, o której mowa w § 7 ust. 2, zobowiązani są - zgodnie z § 28 ust. 2 Statutu KIDP - działający wspólnie i składający podpisy dwaj członkowie KRDP przez nią upoważnieni, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący i Skarbnik.