Akty korporacyjne

Podat.2019.3.29

| Akt nieoceniany
Wersja od: 29 marca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 50/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Komisji Współpracy z Regionami KRDP

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zw. z § 27 ust. 5 Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 313/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 19 czerwca 2018 r., uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych uchwala Regulamin działania Komisji współpracy z Regionami Krajowej Rady Doradców Podatkowych, w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Regulamin działania Komisji Współpracy z Regionami KRDP

§  1.  Regulamin określa zasady oraz tryb działania Komisji Współpracy z Regionami Krajowej Rady Doradców Podatkowych (zwanej dalej Komisją) powołanej na podstawie § 27 ust. 1 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Zadania Komisji
§  2.  Komisja wykonuje zadania wynikające z § 32 Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych, zwanego dalej Regulaminem KRDP, a także z innych aktów prawa wewnątrzkorporacyjnego.
§  3. 
1.  Komisja realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:
1) Opracowanie propozycji działania zmierzających do ponadregionalnej integracji środowiska doradców podatkowych,
2) Współpraca z Regionalnymi Oddziałami Izby w zakresie działalności informacyjnej i szkoleniowej,
3) Inicjowanie działań zmierzających do podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradców podatkowych z wykorzystaniem nowoczesnych form kształcenia,
4) Opracowanie standardów stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
5) Przygotowywanie projektów rozstrzygnięć Rady w zakresie zwoływania Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Izby oraz zasad powoływania, odwoływania i uzupełnianie wyboru podczas tych zgromadzeń,
6) Współpraca z Regionalnymi Oddziałami Izby w zakresie niezastrzeżonym dla innych komisji.

Zasady organizacji pracy Komisji

§  4.  Komisja wybiera ze swojego grona Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących i Sekretarza Komisji.
§  5. 
1.  Komisja może powołać zespoły problemowe (zwane dalej zespołami).
2.  Zespoły mogą określać swój plan działania.
3.  Zespoły mogą powołać ze swojego grona Kierownika odpowiedzialnego za koordynowanie prac zespołu.
4.  Kierownicy zespołów opracowują projekty materiałów i uchwał KRDP i przedstawiają je na posiedzeniu Komisji.
§  6. 
1.  Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji.
2.  Przewodniczący Komisji, dla skutecznego zwołania posiedzenia Komisji, powiadamia członków Komisji o terminie i miejscu posiedzenia, a także o planowanym porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed tym posiedzeniem. Dopuszcza się rozsyłanie powiadomień za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem zbiorczego adresu Komisji.
3.  Do zawiadomienia o posiedzeniu Komisji Przewodniczący obowiązany jest dołączyć projekt porządku obrad oraz materiały i dokumenty, które będą przedmiotem obrad.
4.  W posiedzeniu Komisji mają prawo uczestniczyć przedstawiciele Zarządów Regionalnych Oddziałów KIDP, bez prawa do głosowania. Przewodniczący może zaprosić na posiedzenie inne osoby.
5.  Członek Komisji może złożyć wniosek o zmianę projektu porządku obrad, dołączając o ile to konieczne, materiały, którymi powinna zająć się Komisja na posiedzeniu.
6.  Projekt porządku obrad podlega przyjęciu na najbliższym posiedzeniu Komisji.
7.  Komisja odbywa posiedzenia według przyjętego porządku obrad.
8.  Komisja decyduje o zasadności podjęcia decyzji w formie uchwały.
9.  Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków Komisji. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji lub osoby upoważnionej przez Przewodniczącego Komisji do prowadzenia posiedzenia Komisji.
10.  Przewodniczący obowiązany jest zwołać posiedzenie Komisji jeżeli z takim wnioskiem wystąpi co najmniej połowa jej członków.
11.  W przypadku, o którym mowa w pkt 10 posiedzenie Komisji powinno zostać zwołane w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku a termin posiedzenia ustalony na dzień przypadający w ciągu 14 dni od daty wpływu wniosku.
12.  W przypadku naruszenia przez Przewodniczącego Komisji postanowień pkt 10 lub 11, posiedzenie Komisji zwołać może każdy z jej członków.
§  7.  Posiedzenie Komisji prowadzi Przewodniczący lub w czasie jego nieobecności Wiceprzewodniczący z uwzględnieniem postanowień § 39 Regulaminu KRDP. Przewodniczący może wyznaczyć inną osobę do prowadzenia posiedzenia Komisji.
§  8. 
1.  Z posiedzenia Komisji - na podstawie zapisu dźwiękowego - sporządzany jest protokół, zatwierdzany na jednym z następnych posiedzeń Komisji i podpisywany przez prowadzącego posiedzenie.
2.  Po zatwierdzeniu protokołu z posiedzenia Komisji zapis dźwiękowy dotyczący jego przebiegu podlega skasowaniu.
3.  Protokół wraz z pozostałą dokumentacją pracy Komisji jest przechowywany w Biurze KIDP. Dokumentacja ta jest dostępna dla Członków Rady w formie środków komunikacji elektronicznej.
§  9. 
1.  Członka Komisji obowiązuje czynny udział w pracach Komisji.
2.  Członek Komisji potwierdza swoją obecność na posiedzeniu Komisji podpisem na liście obecności.
3.  W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji, Członek Komisji jest obowiązany zawiadomić pisemnie lub w formie elektronicznej Przewodniczącego Komisji przed terminem posiedzenia o swojej nieobecności.
§  10. 
1.  Przewodniczący może komunikować się z członkami Komisji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2.  Przewodniczący Komisji może przeprowadzić dyskusję wewnątrz Komisji i głosowanie jej Członków z wykorzystywaniem środków komunikacji elektronicznej.
3.  W przypadkach o których mowa ust. 1 i 2 § 8 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

Postanowienia końcowe

§  11. 
1.  Przewodniczący Komisji reprezentuje Komisję przed Radą, innymi organami Izby oraz Zarządami Regionalnych Oddziałów KIDP. Pod jego nieobecność Komisję reprezentuje Wiceprzewodniczących.
2.  Przewodniczący Komisji lub osoba upoważniona składa Krajowej Radzie Doradców Podatkowych sprawozdanie z działalności Komisji.