Przyjęcie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Akty korporacyjne

Lekarz.2011.12.2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 2 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 27/11/VI
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 2 grudnia 2011 r.
w sprawie przyjęcia projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 16 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708) uchwala się, co następuje:
§  1.
1.
Naczelna Rada Lekarska stoi na stanowisku, że wystawianie recept na leki pro auctore i pro familia nie wymaga prowadzenia dokumentacji medycznej. Mając jednak na względzie pojawiające się w tym zakresie wątpliwości i sprzeczne opinie Naczelna Rada Lekarska uznając, iż ewentualny obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej recept wystawianych pro auctore i pro familia powinien być ograniczony do podstawowych niezbędnych danych uchwala projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
2.
Upoważnia się Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej do podjęcia działań w celu wszczęcia inicjatywy legislacyjnej dotyczącej projektu rozporządzenia.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.