Akty korporacyjne

Podat.2019.12.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 819/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia procedury zwolnienia z obowiązku opłacania składek członkowskich

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zw. z § 6 ust. 3 lit. a uchwały nr 40/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 13 stycznia 2018 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych Krajowa Rada Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych wprowadza procedurę zwolnienia z obowiązku opłacania składek członkowskich, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Traci moc uchwała nr 447/2015 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 września 2015 r. w sprawie przyjęcia procedury zwolnienia w całości lub w części z obowiązku opłacania składek członkowskich.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Procedura zwolnienia z obowiązku opłacania składek członkowskich

1. W celu realizacji postanowień § 6 ust. 3 lit. a Uchwały 40/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 13 stycznia 2018 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Krajowa Rada Doradców Podatkowych wprowadza procedurę zwolnienia z obowiązku opłacania składek członkowskich.
2. Dla zapewnienia realizacji postanowień wskazanych w ust. 1 ustala się co następuje:
1) Wnioski doradców podatkowych w sprawie zwolnienia z obowiązku opłacania składek członkowskich przekazywane są Krajowej Radzie Doradców Podatkowych za pośrednictwem właściwych miejscowo Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych z uwzględnieniem postanowień zawartych w pkt. 2-7. Wnioski złożone bezpośrednio w Biurze KIDP w Warszawie przekazywane są przez pracownika Biura w terminie do 3 dni roboczych do właściwego miejscowo Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
2) Zarządy Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych każdorazowo opiniują wnioski o zwolnienie z obowiązku opłacania składek członkowskich przed przekazaniem ich do Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Opinia Zarządu w formie stanowiska winna zawierać propozycję merytorycznego rozstrzygnięcia oraz uzasadnienie.
3) Uzasadnienie stanowiska Zarządu winno zawierać:
data wpływu wniosku do RO KIDP
stan faktyczny sprawy
informacje o podjętych działaniach przez RO KIDP np. wizja lokalna,

doradca podatkowy znany w środowisku, rozmowa z doradcą podatkowym

uzasadnienie
rekomendacja RO KIDP z podaniem okresu oraz wysokości zwolnienia
4) Wniosek winien być złożony na druku stanowiącym załącznik do niniejszej procedury. Wniosek składany w innej formie musi zawierać wszystkie informacje znajdujące się we wniosku przyjętym niniejszą procedurą.
5) Zarządy Regionalnych Oddziałów KIDP mogą wzywać doradców podatkowych do uzupełnienia wniosków o informacje lub dokumenty konieczne do sporządzenia opinii lub żądać od wnioskodawców wyjaśnień w celu ustalenia stanu faktycznego.
6) Po zakończeniu postępowania w Regionalnym Oddziale KIDP i wydaniu przez Zarząd opinii merytorycznej w formie stanowiska wraz z uzasadnieniem, dokumenty przekazywane są do Biura KIDP w Warszawie gdzie po zakończeniu procedury będą podlegały archiwizacji przez okres 1 roku po czym zostaną usunięte.
7) Bez względu na podjęte działania, Zarząd Regionalnego Oddziału KIDP przekazuje sprawę do KRDP ze swoim stanowiskiem bądź informacją o podjętych dotychczas działaniach w terminie do 6 miesięcy od dnia wpływu wniosku do RO KIDP. brak odzewu ze strony wnioskodawcy bądź wystąpienie innych okoliczności, nie wpływa na termin wskazany w zdaniu poprzednim.
8) Niedozwolone jest informowanie wnioskodawcy, przed wydaniem ostatecznej decyzji przez KRDP, o treści stanowiska wydanego przez Regionalny Oddział KIDP.
9) Pracownik Biura KIDP w Warszawie, odpowiedzialny za procedurę, weryfikuje wniosek pod względem formalnym. W przypadku braków wniosek zwracany jest do Regionalnego Oddziału KIDP w celu uzupełnienia.
10) Wnioski z dołączoną dokumentacją zgromadzoną w trakcie postępowania oraz stanowiskiem RO KIDP, rozpatruje Zespół do spraw rozpatrywania wniosków o zwolnienie z obowiązku opłacania składek członkowskich powołany na mocy odrębnej uchwały KRDP (dalej: Zespół);
11) Zespół po zapoznaniu się z wnioskiem przedkłada stosowną rekomendację Krajowej Radzie Doradców Podatkowych celem podjęcia uchwały w sprawie. Zespół wydaje rekomendację o zwolnieniu w okresie nie dłuższym niż od daty z wniosku do 31 grudnia ostatniego pełnego roku danej kadencji KRDP.
12) Krajowa Rada Doradców Podatkowych informuje wnioskodawcę o swojej decyzji, która jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
13) W przypadku wystąpienia nowych okoliczności mających istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy (m.in. zmiana stanu faktycznego), wnioskodawca może zwrócić się do Krajowej Rady Doradców Podatkowych z nowym wnioskiem.
14) Zmiany wchodzą w życie z dniem podjęcia. W przypadku wniosków złożonych do dnia podjęcia niniejszej procedury stosuje się niniejszą procedurę.

Załącznik

imię i nazwisko:
nr wpisu:
tel.:
e-mail:
adres:
KRAJOWA RADA DORADCÓW PODATKOWYCH

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3/310

02-362 Warszawa za pośrednictwem

.................................... Regionalnego Oddziału KIDP

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

Na podstawie § 6 ust.3 lit. a Uchwały 40/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 13 stycznia 2018 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych, wnoszę o zwolnienie mnie z obowiązku opłacania składek członkowskich.

Wnoszę o możliwość opłacania 0 / 25% / 50% / 75% wysokości miesięcznej składki członkowskiej przez okres od ................................. do .................................

Swój wniosek motywuję szczególną sytuacją (proszę zaznaczyć właściwe):

a) finansową 1 ;

b) zdrowotną 2 .

Uzasadnienie

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

I. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych (ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310, 02-362 Warszawa) moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury zwolnienia z obowiązku opłacania składek członkowskich, w tym weryfikacji możliwości dokonania zwolnienia, przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych i jej regionalne oddziały, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r., poz.1000 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Dane podaję dobrowolnie (jednak brak podania niniejszych danych oraz zgody na ich przetwarzanie spowoduje brak możliwości realizacji procedury zwolnienia), przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania. Więcej informacji uzyskają Państwo w zakładce "Polityka Prywatności" oraz "RODO" bądź na naszej stronie internetowej: www.krdp.pl

II. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym wniosku są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Krajowej Izby Doradców Podatkowych w błąd przy przedstawianiu informacji.

Lista załączników:

1) ..................................................................;

2) ..................................................................;

.................................................................

(data i podpis)

1 przesłanie rozliczeń PIT za lata objęte wnioskiem o zwolnienie, ilość członków w gospodarstwie w tym ilość osób pełnoletnich,
2 np. zaświadczenie od lekarza dotyczące stanu zdrowia (maksymalnie sprzed 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku) PROSIMY NIE DOŁĄCZAĆ DO WNIOSKU KART LECZENIA SZPITALNEGO ORAZ WYNIKÓW BADAŃ - przesłane dokumenty będą niszczone bez wprowadzania do systemów KIDP, nie będą także przedstawiane członkom KRDP.