Akty korporacyjne

Podat.2019.12.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 622/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia planu przychodów i wydatków Krajowej Izby Doradców Podatkowych na rok 2020

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt. 4 Statutu KIDP w zw. z § 1 ust. 3 uchwały nr 40/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 13 stycznia 2018 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Planuje się przychody Organów Izby w wysokości 3.769.517,00 zł Planuje się wydatki Organów Izby w wysokości 3.526.902,22 zł
§  2.  Planuje się przychody Regionalnych Oddziałów Izby w wysokości 9.559.103,80 zł Planuje się wydatki Regionalnych Oddziałów Izby w wysokości 10.700.034,70 zł
§  3.  Planuje się wydatki Biura Izby w wysokości 3.255.500,00 zł
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.