Akty korporacyjne

Podat.2008.2.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 lutego 2008 r.

UCHWAŁA Nr 1489/2008
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 12 lutego 2008 r.
w sprawie przyjęcia instrukcji dotyczącej przeprowadzania konkursów na stanowisko Dyrektora Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie § 42 ust. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1. Krajowa Rada Doradców Podatkowych wprowadza Instrukcję nr 1 Krajowej Rady Doradców Podatkowych w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko Dyrektora Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych, stanowiącą załącznik do uchwały.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

INSTRUKCJA NR 1

KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko

Dyrektora Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Postanowienia ogólne

§  1. Niniejsza instrukcja określa zasady przeprowadzenia konkursów na stanowisko Dyrektora Biura KIDP oraz określa zadania zespołu konkursowego.

Skład i zadania zespołu konkursowego

§  2.
1. Konkurs przeprowadza zespół konkursowy, zwany dalej "zespołem", do którego zadań w szczególności należy:
1) rozstrzygnięcie o dopuszczeniu albo odmowie dopuszczenia kandydata do udziału w konkursie;
2) ustalenie wyniku konkursu.
2. Przewodniczący KRDP przewodniczy pracom zespołu i wyznacza zastępcę przewodniczącego, który wykonuje zadania przewodniczącego zespołu w razie jego nieobecności.
§  3. Powołania zespołu dokonuje Krajowa Rada Doradców Podatkowych w formie uchwały. W skład zespołu wchodzi Przewodniczący KRDP oraz czterech członków zespołu, będących członkami Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
§  4.
1. Członkiem zespołu nie może być osoba, która jest małżonkiem kandydata lub jego krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie, albo pozostaje wobec niego w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
2. Osoby biorące udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu nie mogą przystąpić do tego konkursu.
3. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 1., zostaną ujawnione po powołaniu zespołu, Krajowa Rada Doradców Podatkowych dokonuje niezwłocznie odpowiedniej zmiany w składzie zespołu.
4. Krajowa Rada Doradców Podatkowych uznaje za nieważne dotychczasowe czynności zespołu, jeżeli osoba, o której mowa w ust. 1., brała udział w pracach zespołu.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4., zespół w składzie zmienionym zgodnie z ust. 3. przystępuje do wykonania zadań, o których mowa w § 2. ust. 1.
§  5.
1. Zespół obraduje na posiedzeniach.
2. Z posiedzenia zespołu jest sporządzany protokół. Protokół podpisują członkowie zespołu obecni na posiedzeniu.
3. W celu wykonania zadań zespół podejmuje uchwały:
1) o dopuszczeniu, odmowie dopuszczenia kandydata do udziału w konkursie albo wezwaniu do uzupełnienia dokumentów;
2) o dopuszczeniu albo odmowie dopuszczenia kandydata do kolejnego etapu konkursu albo części sprawdzianu;
3) o ustaleniu wyniku konkursu.
4. Uchwały są podejmowane jednomyślnie, przy obecności co najmniej 4 członków zespołu.
5. W razie nieosiągnięcia jednomyślności, przewodniczący zespołu zarządza przeprowadzenie głosowania, przy obecności co najmniej 4 członków zespołu. Uchwały podejmowane są przez członków zespołu większością głosów, a w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zespołu.

Przygotowanie i przebieg konkursu

§  6.
1. Kandydat przystępujący do konkursu na stanowisko dyrektora Biura KIDP, zwanego dalej "konkursem", składa wymagane dokumenty bezpośrednio w Biurze KIDP, zwanego dalej "Biurem", albo drogą pocztową pod adresem Biura, z zaznaczeniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu o konkursie. W razie złożenia dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego.
2. Termin składania dokumentów, o których mowa w ust. 1., nie może być krótszy niż 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia o konkursie.
§  7.
1. Wymagania dotyczące stanowiska dyrektora Biura KIDP, na które jest przeprowadzany konkurs, ustalane przez zespół, powinny uwzględniać w szczególności:
1) zakres wykonywanych zadań;
2) zakres odpowiedzialności kierowniczej;
3) zakres uprawnień do podejmowania decyzji;
4) rodzaj i zakres kontaktów niezbędnych do wykonywania zadań;
5) liczbę podległych pracowników oraz zakres ich samodzielności.
2. Wymagania dotyczące stanowiska dyrektora Biura KIDP, na które jest przeprowadzany konkurs, w zakresie predyspozycji i zdolności ogólnych oraz umiejętności kierowniczych, mogą obejmować w szczególności:
1) zdolności analityczne;
2) kreatywność;
3) elastyczność;
4) pewność siebie;
5) komunikatywność;
6) odporność na stres;
7) umiejętność pracy w zespole;
8) umiejętność kierowania zespołem;
9) umiejętność myślenia strategicznego.
§  8.
1. Ustala się rodzaje wymagań, od których spełnienia może być uzależnione dopuszczenie kandydata do udziału w konkursie:
1) brak przeszkód prawnych do zatrudnienia na stanowisku, na które jest przeprowadzany konkurs;
2) okres zatrudnienia, w tym okres pracy na określonych stanowiskach;
3) kwalifikacje zawodowe w zakresie wykształcenia, posiadanych uprawnień zawodowych lub znajomości określonego języka obcego.
2. Dla każdego konkursu określa się szczegółowe wymagania warunkujące dopuszczenie kandydata do udziału w tym konkursie, w zakresie, o którym mowa w ust. 1.
3. Kandydat przystępujący do konkursu składa dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2.
4. Zespół, na podstawie dokumentów złożonych przez kandydata, rozstrzyga o dopuszczeniu albo odmowie dopuszczenia go do udziału w konkursie.
5. W terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia o odmowie dopuszczenia do udziału w konkursie przewodniczący zespołu zawiadamia kandydata na piśmie, za potwierdzeniem odbioru, o przyczynie odmowy dopuszczenia.
§  9.
1. Przewodniczący zespołu zawiadamia na piśmie, za potwierdzeniem odbioru, członków zespołu i kandydatów dopuszczonych do udziału w konkursie o terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu - co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem konkursu.
2. Przewodniczący zespołu zawiadamia w sposób zwyczajowo przyjęty członków Krajowej Rady Doradców Podatkowych o terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu oraz o terminie i miejscu posiedzenia zespołu - co najmniej na 7 dni przed tymi terminami.
§  10.
1. Konkurs składa się z następujących etapów:
1) sprawdzianu;
2) rozmowy kwalifikacyjnej.
2. Sprawdzian jest przeprowadzany za pomocą testu wyboru, wypowiedzi na zadane pytania, testów psychologicznych, badania predyspozycji kandydata lub zadań symulacyjnych.
3. Sprawdzian może mieć formę pisemną lub ustną i odbywać się w częściach.
4. Etap konkursu i część sprawdzianu kończy się oceną kandydata.
5. Dopuszczenie do udziału w kolejnym etapie konkursu lub części sprawdzianu może być uzależnione od uzyskania przez kandydata minimalnej oceny wyrażonej w sposób punktowy lub ograniczone do określonej liczby kandydatów, którzy uzyskali najlepsze oceny.
§  11.
1. Sekretarz KRDP zapewnia prawidłowe ogłoszenie o konkursie co najmniej w dwóch gazetach o zasięgu lokalnym oraz na stronach internetowych KIDP.
2. Sekretarz KRDP przekazuje zespołowi:
1) opis stanowiska pracy dyrektora Biura KIDP, na które jest przeprowadzany konkurs;
2) wymagania dotyczące stanowiska, podane w ogłoszeniu o konkursie;
3) listę wymagań, o których mowa w § 8 ust. 2.; 3. Zespół ustala procedurę konkursu i materiały służące przeprowadzeniu konkursu, zgodne z wymaganiami podanymi w ogłoszeniu o konkursie, zawierające w szczególności:
a) testy, pytania i zadania symulacyjne, o których mowa w § 10 ust. 2,
b) określenie sposobu oceniania kandydatów,
c) określenie czasu przeprowadzania poszczególnych etapów konkursu lub części sprawdzianu,
d) jednakowe dla wszystkich kandydatów warunki dopuszczania do udziału w kolejnym etapie konkursu lub części sprawdzianu, ustalone zgodnie z § 10 ust. 5.
4. Listę wymagań i procedurę konkursu zatwierdza Krajowa Rada Doradców Podatkowych.
5. Materiały służące do przeprowadzenia konkursu oraz sposób oceniania kandydatów powinny umożliwiać ocenę kandydatów pod względem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu.
§  12. Przewodniczący zespołu informuje kandydata na piśmie, co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem konkursu, o formie i czasie przeprowadzania sprawdzianu lub jego części, sposobie wyrażania oceny oraz warunkach dopuszczania do udziału w kolejnym etapie konkursu lub części sprawdzianu, ustalonych zgodnie z § 10 ust. 5.
§  13.
1. Sprawdzian przeprowadza się w sali egzaminacyjnej pod nadzorem co najmniej dwóch członków zespołu wyznaczonych przez przewodniczącego zespołu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Sprawdzian lub jego część, odbywane w formie ustnej, prowadzi zespół przy udziale co najmniej trzech członków zespołu, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Członkowie zespołu obecni w sali egzaminacyjnej sporządzają protokół z przebiegu sprawdzianu lub jego części.
4. Sprawdzian lub jego część może być przeprowadzona przez osobę, nie będącą członkiem zespołu, na podstawie pisemnego upoważnienia przez przewodniczącego zespołu do wykonywania określonych czynności. Do tej osoby stosuje się odpowiednio przepis § 4 ust. 1.
5. Przed rozpoczęciem sprawdzianu lub jego części kandydaci są informowani o zasadach przeprowadzania sprawdzianu oraz o sposobie oceniania kandydatów i czasie trwania sprawdzianu lub jego części.
6. Po okazaniu dowodu tożsamości kandydat otrzymuje materiały egzaminacyjne opatrzone pieczęcią KIDP oraz materiały pomocnicze. Uwzględnia się jedynie odpowiedzi udzielone na arkuszach opatrzonych pieczęcią KIDP.
7. Członek zespołu wyklucza z udziału w sprawdzianie lub jego części kandydata, który posługiwał się materiałami innymi niż dostarczone przez zespół, porozumiewał się z innymi osobami lub zakłócał przebieg sprawdzianu.
8. Opuszczenie przez kandydata sali egzaminacyjnej stanowi zakończenie udziału w sprawdzianie lub jego części. Przed opuszczeniem sali egzaminacyjnej kandydat zwraca otrzymane materiały.
9. W czasie sprawdzianu lub jego części członek zespołu może, w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia kandydata, wyrazić zgodę na opuszczenie przez niego sali egzaminacyjnej. Na czas nieobecności kandydat przekazuje członkowi zespołu otrzymane materiały.
§  14.
1. Rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem prowadzi zespół przy udziale co najmniej trzech członków. Członkowie zespołu obecni przy rozmowie kwalifikacyjnej sporządzają protokół z przebiegu rozmowy.
2. Przewodniczący zespołu może upoważnić na piśmie osobę nie będącą członkiem zespołu do wzięcia udziału w rozmowie kwalifikacyjnej. W upoważnieniu określa się jego zakres.
3. Do osoby, o której mowa w ust. 2 stosuje się odpowiednio przepis § 4 ust. 1.

Postanowienia końcowe

§  15.
1. Po przeprowadzeniu konkursu zespół ustala wynik konkursu, wskazując najlepszego kandydata lub podając kolejność kandydatów spełniających w wystarczającym stopniu wymagania przewidziane dla stanowiska, na które był przeprowadzony konkurs, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zespół odstępuje od wskazania kandydata na stanowisko, na które był przeprowadzony konkurs, jeżeli żaden z kandydatów biorących udział w konkursie nie spełnia w wystarczającym stopniu wymagań przewidzianych dla tego stanowiska.
§  16. W terminie 14 dni od podjęcia uchwały o wyniku konkursu przewodniczący zespołu zawiadamia kandydata na piśmie, za potwierdzeniem odbioru, o wyniku konkursu, o którym mowa w § 15 ust. 1 oraz o otrzymanych przez kandydata ocenach.
§  17. W terminie 40 dni od podjęcia przez zespół uchwały, o której mowa w § 16 Krajowa Rada Doradców Podatkowych podejmuje uchwałę o wyrażeniu zgody na zatrudnienie danego kandydata przez Przewodniczącego KRDP na stanowisko dyrektora Biura KIDP.