Akty korporacyjne

Podat.2008.6.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 czerwca 2008 r.

UCHWAŁA Nr 1561/2008
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 11 czerwca 2008 r.
w sprawie przyjęcia i sposobu stosowania Systemu Identyfikacji Wizualnej Doradców Podatkowych

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 9 i 10 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz w związku z § 5 uchwały nr 1490/2008 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia Sytemu Identyfikacji Wizualnej dla Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1. W celu wykreowania jednolitego wizerunku doradcy podatkowego Krajowa Rada Doradców Podatkowych rekomenduje doradcom podatkowym stosowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Doradców Podatkowych.
§  2. Zasady stosowania Systemu Identyfikacji Wizualnej Doradców Podatkowych określa załącznik do niniejszej uchwały.
§  3. System Identyfikacji Wizualnej Doradców Podatkowych podlega ochronie prawnej.
§  4. Krajowa Rada Doradców Podatkowych zobowiązuje Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych do ustalenia sposobu udostępnienia Systemu Identyfikacji Wizualnej Doradców Podatkowych.
§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ DORADCÓW PODATKOWYCH