Akty korporacyjne

Podat.2020.1.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 stycznia 2020 r.

UCHWAŁA Nr 1/2020
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 22 stycznia 2020 r.
w sprawie przyjęcia i przekazania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych wniosków dotyczących działalności finansowej i majątkowej Izby za rok 2017

Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w związku z § 33 ust. 5 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP przyjmuje wnioski dotyczące działalności finansowej i majątkowej Izby za rok 2017, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP przekaże wnioski, o których mowa w § 1 Krajowej Radzie Doradców Podatkowych.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Wnioski dotyczące działalności finansowej i majątkowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych w 2017 r.

Realizując obowiązki wynikające z zapisów § 33 ust. 5 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, na podstawie:
-przeprowadzonej analizy wybranych zapisów w księgach rachunkowych 2017 r., dowodów księgowych i innych dokumentów,
-dwóch wersji sprawozdania finansowego Krajowej Izby Doradców Podatkowych za 2017 r.,
-sprawozdania z wykonania planu przychodów i wydatków Krajowej Izby Doradców

Podatkowych za 2017 r.,

-wyników przeprowadzonych czynności kontrolnych realizowanych na podstawie:

* uchwały Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP nr 17/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r., zmienionej uchwałą nr 21/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r.,

* uchwały Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP nr 30/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r.,

-wyjaśnień i informacji przekazanych przez: osobę pełniącą obowiązki Głównego

Księgowego Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Zarządy Regionalnych Oddziałów KIDP oraz pracowników Biura KIDP,

Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP przedstawia wnioski dotyczące działalności finansowej i majątkowej Izby:

I. Sytuacja finansowa i majątkowa Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Ocena sytuacji finansowo i majątkowej Izby na dzień 31 grudnia 2017 r. dokonana została na podstawie drugiej wersji sprawozdania finansowego za 2017 r., sporządzonego w dniu 11 września 2018 r., przyjętego przez Krajową Radę Doradców Podatkowych w dniu 11 września 2018 r. Uchwałą nr 385/2018, oraz zatwierdzonego przez Krajową Komisję Rewizyjną w dniu 22 listopada 2019 r. Uchwałą nr 12/2019.

Wartość majątku Krajowej Izby Doradców Podatkowych wg stanu na dzień 31.12.2017 r. zmalała w stosunku do stanu na koniec 2016 r. o kwotę 1.384.759,59 zł (zmniejszenie o 10,4%). Podobna sytuacja miała miejsce w roku 2016 r., jednakże majątek zmniejszył się wówczas w stosunku do stanu na koniec 2015 r. o dużo niższą kwotę (122.248,09 zł, zmniejszenie wartości majątku o 0,92%).

Na zmniejszenie wartości majątku KIDP znaczący wpływ miała wartość środków pieniężnych posiadanych przez Izbę w dniu bilansowym 2017 r. Wartość ta zmalała w stosunku do poprzedniego roku sprawozdawczego o 6.617.577,72 zł. W pozycji "inne krótkoterminowe aktywa finansowe" na dzień 31.12.2017 r. wykazano kwotę 5.157.634,25 zł, która daje w rezultacie wartość "krótkoterminowych aktywów finansowych" na poziomie 11.235.037,92 zł. Porównując "krótkoterminowe aktywa finansowe" rok do roku odnotowujemy zmniejszenie ich wartości o kwotę 1.459.943,47 zł (zmniejszenie o 11,5%). Zwiększyła się natomiast wartość majątku trwałego o 56.876,45 zł, głównie w związku z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych. W stosunku do poprzedniego roku nie uległa zmianie wartość należności długoterminowych. Wzrosła natomiast wartość należności krótkoterminowych o 29.835,54 zł, a zmalała wartość krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych o 11.528,11 zł.

Niższy poziom posiadanych środków pieniężnych skutkował zmniejszeniem wskaźnika płynności bieżącej. Wskaźnik płynności bieżącej w 2017 roku wyniósł 4,5% i informował, że aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania i zapewniają zachowanie płynności finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Wysokość wskaźnika płynności bieżącej w 2017 roku była niższa od wskaźnika płynności z 2016 roku, który wówczas wynosił 5,2%.

W strukturze majątku posiadanego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych główny udział (98,04%) stanowi majątek obrotowy, na który składają się:

- krótkoterminowe aktywa finansowe stanowiące 94,06% wartości majątku KIDP,

- należności krótkoterminowe, których wartość stanowi 2,4% wartości majątku KIDP,

- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1,58% wartości aktywów KIDP.

Majątek trwały stanowił 1,96% wartości całego majątku Krajowej Izby Doradców Podatkowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

W omawianym 2017 roku w stosunku do roku 2016 zmalały fundusze własne o kwotę 1.402.643,60 zł (13,02%). Wynik finansowy netto za rok 2017 wyniósł -1.402.643,60 zł i był gorszy w stosunku do poprzedniego roku o 1.092.431,75 zł (strata za 2016 r. wyniosła - 310.211,85 zł).

Na niższy (względem 2016 r.) wynik finansowy netto za rok 2017 miały wpływ:

- niższe o 130.606,67 zł przychody statutowe, obejmujące składki oraz inne przychody określone statutem,

- wyższe o 290.958,21 zł koszty realizacji zadań statutowych,

- wzrost kosztów administracyjnych o 415.518,11 zł,

- niższe pozostałe przychody operacyjne o 223.235,23 zł,

- wyższe pozostałe koszty operacyjne o 10.541,86 zł,

- niższe przychody finansowe o 16.760,47 zł,

- wyższe koszty finansowe o 5.891,20 zł.

W 2017 roku fundusze obce wzrosły o 17.884,01 zł (tj. o 0,7%).

Na dzień bilansowy 2017 r. zobowiązania krótkoterminowe były niższe w stosunku do roku 2016 o kwotę 119.614,72 zł (o 5,94%).

Rozliczenia międzyokresowe, których wartość stanowiła 6,57% funduszy obcych, wykazywały tendencję wzrostową w stosunku do 2016 r. i były wyższe o 2.258,19 zł (o 1,35%).

II. Wnioski dotyczące działalności finansowej i majątkowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych w 2017 r.

W ramach prowadzonych przez Krajową Komisję Rewizyjną czynności kontrolnych, analizy dowodów księgowych za 2017 r. oraz zapisów w księgach rachunkowych w 2017 r., stwierdzono:

1. W zakresie gospodarki majątkiem rzeczowym Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Czynności inwentaryzacyjne zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi w KIDP uregulowaniami wewnętrznymi.

Powołane komisje inwentaryzacyjne oraz osoby dokonujące rozliczenia inwentaryzacji nie stwierdziły nieprawidłowości i niezgodności pomiędzy stanem rzeczywistym, a ewidencyjnym.

Jednakże w wyniku przeprowadzonej przez Krajową Komisję Rewizyjną kontroli dostrzeżono drobne uchybienia polegające na:

- nieujęciu w arkuszach spisu z natury niektórych składników majątkowych,

- ujmowaniu pod jednym numerem inwentarzowym (ewidencyjnym) kilku składników majątkowych,

- stosowaniu nieprecyzyjnego nazewnictwa w odniesieniu do składników majątkowych ujmowanych w ewidencjach (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia) oraz w arkuszach inwentaryzacyjnych (nieposługiwanie się dla celów ewidencyjnych numerami seryjnymi sprzętu elektronicznego),

- ujmowaniu w ewidencji wyposażenia przedmiotów o niskiej wartości jednostkowej, które zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa wewnętrznego, nie podlegają takiej ewidencji

(par. 48 Instrukcji Kancelaryjnej),

- zróżnicowanej praktyce w odniesieniu do zasad wypełniania przez zespoły inwentaryzacyjne (ujednoliconych) druków arkuszy spisów z natury (w niektórych przypadkach nie są podawane numery ewidencyjne (inwentarzowe) wykazywane w prowadzonej przez KIDP ewidencji środków trwałych, tylko inne numery, których porównanie z ewidencją środków trwałych jest niemożliwe),

- braku jednolitych i precyzyjnych zasad ewidencjonowania wyposażenia (tj. brak wyraźnych wytycznych, w jaki sposób winna być prowadzona ewidencja wyposażenia oraz ewentualnie przeprowadzane spisy z natury).

Praktyka poszczególnych regionalnych oddziałów KIDP i Biura KIDP w tym zakresie jest zróżnicowana. Nie jest bowiem jasne, jaki sposób nazewnictwa (oznaczania) winien być stosowany w odniesieniu do składników wyposażenia, tak aby możliwa była ich późniejsza jednoznaczna identyfikacja podczas okresowo przeprowadzanych spisów z natury. Ponadto niektóre Oddziały ewidencję wyposażenia prowadzą w rachunku narastającym (od początku funkcjonowania Oddziału), inne zaś jedynie w obrębie jednego roku. Niektóre na koniec roku obrotowego dokonują spisu z natury, inne nie. Podobna sytuacja (rozbieżna praktyka) występuje również w odniesieniu do ujmowania przez poszczególne oddziały w ewidencji wartości elementów wyposażenia.

- przepisy wewnętrzne nie zobowiązują do przeprowadzania faktycznego spisu z natury elementów wyposażenia.

Analizy stanu majątkowego KIDP w tym zakresie dokonuje się jedynie w drodze formalnego porównania zapisów w ewidencji wyposażenia z zapisami w ewidencji księgowej, i tylko w obrębie jednego (bieżącego) roku obrotowego. W związku z powyższym regulacje prawa wewnętrznego nie zapewniają rzeczywistej weryfikacji, czy nabyte przez KIDP wyposażenie faktycznie istnieje. Mając na względzie wartość składników uznawanych za wyposażenie (aktualnie: 10.000 zł) może budzić wątpliwości co do prawidłowego nad nim nadzoru, tym bardziej że struktura KIDP jest rozdrobniona.

Brak obowiązku przeprowadzania inwentaryzacji elementów wyposażenia prowadzi do sytuacji, że inwentaryzowane są środki trwałe o relatywnie niskiej wartości (ujęte w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych), zaś nie podlegają takiej inwentaryzacji (a tym samym kontroli) składniki majątkowe o wyższej wartości, tylko dlatego, że są klasyfikowane jako wyposażenie.

Przepisy wewnętrzne nie obligują do umieszczania w prowadzonych ewidencjach takich danych, które pozwalałyby na jednoznaczną identyfikację składników majątku KIDP (w tym wyposażenia), w szczególności sprzętu elektronicznego.

Brak konsekwencji KIDP w zakresie realizacji celu w postaci uruchomienia serwisu internetowego www.twojdoradcapodatkowy.info (internetowy katalog doradców podatkowych) budzi wątpliwości co do racjonalności działań w tym zakresie i gospodarowania majątkiem KIDP.

2. W zakresie całokształtu działalności finansowej KIDP za 2017 rok, ze szczególnym uwzględnieniem następujących obszarów: ściągalność należności, zawierane przez KIDP umowy skutkujące zaciąganiem zobowiązań.

Po przeprowadzeniu kontroli całokształtu działalności finansowej KIDP za 2017 rok, ze szczególnym uwzględnieniem następujących obszarów: (1) ściągalność należności, (2) zawierane przez KIDP umowy skutkujące zaciąganiem zobowiązań, Krajowa Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości w obszarze zobowiązań.

W odniesieniu do należności KIDP, w ocenie Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowa Izba Doradców Podatkowych winna podjąć zdecydowana działania w celu radykalnej poprawy ściągalności należności z tytułu składek członkowskich. W 2017 r. nastąpił wzrost zaległości z tytułu opłacania składek członkowskich, co jest zjawiskiem niepokojącym i niepożądanym zwłaszcza w obszarze sald zaległości w składkach bieżących.

Ze względu na wysokość zaległości z tytułu nieopłaconych składek zaleca się podejmowanie wszelkich dostępnych prawem kroków, w tym w oparciu o art. 15b pkt 4 Zasad etyki doradców podatkowych, stanowiących załącznik do Uchwały nr 237/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Zasad etyki doradców podatkowych.