Podat.2018.8.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 6 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 27/2018
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 6 sierpnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia i przekazania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych wniosków dotyczących działalności finansowej i majątkowej Izby za rok 2015

Na podstawie § 8 ust.1 Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby, w związku z § 33 ust. 5 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP przyjmuje wnioski dotyczące działalności finansowej i majątkowej Izby za rok 2015, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP przekaże wnioski o których mowa w § 1 Krajowej Radzie Doradców Podatkowych.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wnioski dotyczące działalności finansowej i majątkowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych w 2015 r.

Realizując obowiązki wynikające z zapisów § 33 ust. 5 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, na podstawie:
- przeprowadzonej analizy wybranych zapisów w księgach rachunkowych 2015 r., dowodów księgowych i innych dokumentów oraz dwóch wersji sprawozdania finansowego Krajowej Izby Doradców Podatkowych za 2015 r. i dwóch wersji sprawozdań z wykonania planu przychodów i wydatków Krajowej Izby Doradców Podatkowych za 2015 r.,
- wyników przeprowadzonych czynności kontrolnych realizowanych na podstawie:
* uchwały Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP nr 9/2016 z dnia 22 marca 2016 r., zmienionej uchwałami nr 13/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r. oraz nr 68/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.
* uchwały Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP nr 32/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r., zmienionej uchwałą 15/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r.
- wyjaśnień i informacji przekazanych przez osobę pełniącą obowiązki głównego księgowego Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Zarządy Regionalnych Oddziałów KIDP oraz pracowników Biura KIDP,

Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP przedstawia wnioski dotyczące działalności finansowej i majątkowej Izby za 2015 r.:

1. Sytuacja finansowa i majątkowa Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Druga wersja sprawozdania finansowego za 2015 r. sporządzona dnia 31 marca 2017 r., przyjęta przez Krajową Radę Doradców Podatkowych w dniu 31 marca 2017 r. uchwałą nr 129/2017 oraz zatwierdzona przez Krajową Komisję Rewizyjną KIDP w dniu 11 czerwca 2018 r. uchwałą nr 20/2018, stanowiła podstawę oceny sytuacji finansowej i majątkowej Izby wg stanu na 31 grudnia 2015 r.

Majątek Krajowej Izby Doradców Podatkowych wg stanu na 31.12.2015 r. zmalał w stosunku do analogicznego okresu 2014 r. o 1.674.078,33 zł, tj. o 11,1%. Natomiast w 2014 r. wzrost majątku w stosunku do poprzedniego dnia bilansowego wynosił 0,9%.

Na zmniejszenie majątku KIDP miało wpływ zmniejszenie wartości środków pieniężnych posiadanych przez Izbę 31.12.2015 r. (która zmalała w stosunku do poprzedniego roku o 1.604.340,59 zł) oraz spadek krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych. Jednocześnie zwiększyła się wartość majątku trwałego, głównie w związku z nabyciem nowych maszyn i urządzeń. Wzrosły również należności długoterminowe.

Niższy poziom posiadanych środków pieniężnych nie wpłynął negatywnie na wskaźnik płynności bieżącej wynoszący w 2015 r. 6,7%, co oznacza, że aktywa obrotowe pokryły zobowiązania i zapewniły zachowanie płynności finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

W strukturze majątku posiadanego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych główny udział, tj. 98,56% stanowił majątek obrotowy, na który składały się:

- środki pieniężne stanowiące 95,77% majątku KIDP,
- należności stanowiące 1,86% majątku KIDP,
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe stanowiące 0,93% aktywów KIDP.

Majątek trwały stanowił 1,44% wartości aktywów Krajowej Izby Doradców Podatkowych wg stanu na 31 grudnia 2015 r.

W 2015 roku w stosunku do roku 2014 wzrosły fundusze własne KIDP o 278.393,27 zł, tj. 2,5% przy wyższym o 363.425,94 zł wyniku finansowym netto.

Na wzrost wyniku finansowego netto za 2015 r. o 59,1% w stosunku do wyniku finansowego

osiągniętego w 2014 r. miały wpływ:

- niższe koszty realizacji zadań statutowych o 141.175,28 zł,
- niższe przychody finansowe o 20.853,29 zł,
- wyższe przychody statutowe obejmujące składki oraz inne przychody określone statutem o 286.971,81 zł,
- spadek wartości pozostałych przychodów o 61.312,87 zł,
- zmniejszenie kosztów administracyjnych o 30.402,08 zł,
- wzrost pozostałych kosztów o 11.146,42 zł,
- zmniejszenie kosztów finansowych o 1.998,35 zł,
- wyższa wartość kwoty należnego podatku dochodowego od osób prawnych o 3.809,00 zł.

W 2015 roku zmalały fundusze obce o 1.952.471,60 zł, tj. 45,2%.

Na dzień bilansowy 2015 r. zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne były niższe w stosunku do analogicznego okresu 2014 r. o 2.122.145,46 zł. Rozliczenia międzyokresowe, których wartość stanowiła 18,26% funduszy obcych, wykazały tendencje wzrostowe w stosunku do 2014 r. i były wyższe o 169.673,86 zł, tj. o 64,7%.

2. Wnioski dotyczące działalności finansowej i majątkowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych w 2015 r.

2.a.

KRDP powinna podjąć działania mające na celu ujednolicenie procedur w zakresie:

- odbywania i rozliczania podróży służbowych,
- prawidłowego i terminowego podejmowania uchwał w odniesieniu do ponoszonych wydatków,
- prawidłowego przygotowywania i realizacji budżetu KIDP oraz klasyfikowania wydatków,
- obowiązujących w oddziałach zasad organizowania integracji środowiska doradców podatkowych, doskonalenia zawodowego członków izby (regulamin/uchwała) oraz ujednolicenia formy zawierania umów.
- obowiązujących w RO KIDP zasad odpłatności z tytułu uczestnictwa w szkoleniach członków Zarządów RO lub organizatorów szkoleń.

2.b.

KRDP powinna podjąć działania mające na celu:

- zintensyfikowanie kontroli oraz nadzoru w zakresie prawidłowości i terminowości podejmowania uchwał będących podstawą poniesionych wydatków, realizacji budżetu, rozliczania delegacji,
- poprawienie ściągalności należności z tytułu odpłatności za uczestnictwo w szkoleniach przez poszczególne Regionalne Oddziały.