Przyjęcie harmonogramu realizacji "Programu działania Krajowej Izby Biegłych Rewidentów na 2010 r.".

Akty korporacyjne

Rewid.2010.6.1

Akt nieoceniany
Wersja od: 1 czerwca 2010 r.

POSTANOWIENIE Nr 1165/44/2010
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 1 czerwca 2010 r.
w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji "Programu działania Krajowej Izby Biegłych Rewidentów na 2010 r."

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649) oraz § 2 uchwały Nr 1 VI Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 30 czerwca 2007 r. w sprawie programu działania Krajowej Izby Biegłych Rewidentów na kadencję 2007-2011 postanawia się, co następuje:
§  1.
Przyjmuje się do wykonania ustalony na 2010 r. harmonogram realizacji "Programu działania Krajowej Izby Biegłych Rewidentów na 2010 r.", stanowiący załącznik do postanowienia.
§  2.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK 

Harmonogram realizacji

"Programu działania Krajowej Izby Biegłych Rewidentów"

na rok 2010

odpowiedzialnysposób realizacji
Sekretarz Krajowej Rady Biegłych Rewidentów* opracowanie, a następnie przyjęcie przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów harmonogramu realizacji programu (czerwiec 2010 r.),

* publikacja harmonogramu na stronie internetowej www.kibr.org.pl do końca czerwca 2010 r. oraz publikacja w najbliższym biuletynie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Cele zawarte w "Programie działania Krajowej Izby Biegłych Rewidentów na kadencję 2007 - 2011"
I. JAKOŚĆ USŁUG
1) upowszechnianie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, jako wzorca postępowania etycznego i gwaranta niezależności;
odpowiedzialnysposób realizacji
Komisja ds. etyki* opracowywanie przez członków Komisji ds. etyki i konsultantów stanowisk w sprawie praktycznych problemów dotyczących zasad i procedur oraz postaw biegłych rewidentów w zakresie ich zgodności z zasadami etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz Kodeksem etyki zawodowych księgowych IFAC,
* umieszczenie przetłumaczonego Kodeksu etyki zawodowych księgowych IFAC na stronach internetowych Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz jej regionalnych oddziałów celem upowszechnienia jego treści wśród członków samorządu,
* kontynuowanie współpracy z konsultantami Komisji (przy jednoczesnym przeniesieniu ciężaru współpracy na regionalne oddziały Krajowej Izby Biegłych Rewidentów),
* współpraca z Grupą Roboczą FEE ds. Etyki,
* promowanie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów poprzez uczestnictwo członków Komisji w spotkaniach w regionalnych oddziałach Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.
2) upowszechnianie Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej (MSRF) i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF);
odpowiedzialnysposób realizacji
Komisja ds. standardów rewizji finansowej i norm wykonywania zawodu* współpraca z Ministerstwem Finansów oraz Bankiem Światowym w realizacji szkoleń z zakresu MSRF w ramach projektu: Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prawnym,

* wspólne wydanie przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce kolejnych tomów MSRF oraz ich rozpowszechnianie wśród biegłych rewidentów.

Komisja ds. szkoleń
3) systematyczne dokształcanie się biegłych rewidentów i aktywne uczestnictwo we wszelkich formach doskonalenia warsztatu, w szczególności poprzez opanowanie MSRF i MSSF oraz wysoką jakość corocznego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów;
odpowiedzialnysposób realizacji
Komisja ds. szkoleń* koordynacja przebiegu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów w 2010 r., w tym rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosków jednostek ubiegających się o wyrażenie zgody na prowadzenie seminariów, ustalenie planu wizytacji i nadzór nad jego realizacją,
* przygotowanie propozycji obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów na 2011 r., w tym dokonanie wyboru tematyki szkoleń i opracowanie wskazówek organizacyjno-metodycznych.
4) umożliwianie biegłym rewidentom szerokiego dostępu do najnowszych światowych i krajowych osiągnięć teorii i praktyki rachunkowości i audytu m.in. informowanie o konferencjach, seminariach i sympozjach oraz popularyzowanie ich dorobku na stronie internetowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz w innych publikacjach;
odpowiedzialnysposób realizacji
Komisja ds. szkoleń* informowanie poprzez stronę internetową Krajowej Izby Biegłych Rewidentów o konferencjach, seminariach i sympozjach oraz możliwości udziału w nich biegłych rewidentów,
Komisja ds. współpracy międzynarodowej* umieszczanie na stronie internetowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów merytorycznych elementów sprawozdań z konferencji.
5) rozwijanie działalności informacyjnej o pracach organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów;
odpowiedzialnysposób realizacji
Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów* nadzór nad wydawaniem biuletynów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.
Komisja organizacyjna* wykonywanie zadań zleconych i ściśle określonych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.
Organy Krajowej Izby Biegłych Rewidentów* opracowywanie i przygotowywanie informacji do publikacji na stronie internetowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.
Komisje Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
6) dążenie do zorganizowania działalności służącej pomocą biegłym rewidentom w rozwiązywaniu merytorycznych i etycznych problemów związanych ze świadczonymi usługami;
odpowiedzialnysposób realizacji
Komisja ds. etyki* opracowywanie wskazówek, wykładni i wyjaśnień do praktycznego wykorzystania w konkretnych sytuacjach etycznego zachowania się w pracy biegłego rewidenta.
7) aktywne uczestnictwo przedstawicieli Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w międzynarodowych gremiach pracujących nad doskonaleniem MSSF i MSRF oraz rozpowszechnianie ich dorobku w języku polskim;
odpowiedzialnysposób realizacji
Komisja ds. współpracy międzynarodowej
* uczestnictwo w pracach IFAC,

* uczestnictwo w Radzie FEE oraz grupach roboczych FEE,

Komisja ds. standardów rewizji finansowej i norm wykonywania zawodu* uczestnictwo w pracach TEG EFRAG,

* współpraca z Ministerstwem Finansów i Komitetem Standardów Rachunkowości.

8) rozszerzanie działalności wydawniczej i szkoleniowej;
odpowiedzialnysposób realizacji
Komisja ds. szkoleń* opracowanie planu wydawniczego Krajowej Izby Biegłych Rewidentów na 2011 r. i kontrola jego realizacji, a w szczególności materiałów szkoleniowych do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów do modułów z rewizji finansowej,
* w przygotowaniu organizacja szkoleń z zakresu MSRF w ramach współpracy z Ministerstwem Finansów oraz Bankiem Światowym w realizacji szkoleń z zakresu MSRF w ramach projektu: Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prawnym.
9) organizowanie dorocznej ogólnopolskiej konferencji audytingu;
odpowiedzialnysposób realizacji
Komisja ds. szkoleń* ustalenie tematyki i szczegółowej koncepcji konferencji,

* przygotowanie propozycji terminu i miejsca konferencji oraz opłaty konferencyjnej,

* ustalenie listy potencjalnych autorów referatów,
* nadzór merytoryczny nad organizacją i przebiegiem konferencji.
10) kontynuowanie przez regionalne oddziały Krajowej Izby Biegłych Rewidentów spotkań tematycznych (w wybranych przez oddziały formach - np. seminariów, konferencji, warsztatów, klubów) wspomagających biegłych rewidentów w poznawaniu nowych zagadnień i rozwiązywaniu szczególnie trudnych problemów;
odpowiedzialnysposób realizacji
Prezesi regionalnych rad biegłych rewidentów regionalnych oddziałów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów* inicjowanie i organizowanie spotkań oraz szkoleń biegłych rewidentów w przedmiocie przepisów wynikających z ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym,

* inicjowanie i organizowanie dla biegłych rewidentów szkoleń z tematów wspierających warsztat pracy, a w szczególności wspieranie małych i średnich podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w sprostaniu nowym wymogom dotyczącym: wewnętrznej kontroli jakości, wdrażaniu nowych standardów badania oraz szkolenia,

* kontynuowanie szkoleń dla biegłych rewidentów z zakresu MSR/MSSF,

* przeprowadzenie szkoleń z zakresu wdrażania informatycznych systemów wspomagania pracy biegłych rewidentów.

11) utrzymywanie wysokiego poziomu wymagań stawianych kandydatom na biegłych rewidentów.
odpowiedzialnysposób realizacji
Komisja Egzaminacyjna* organizacja kolejnych sesji egzaminacyjnych i stały nadzór nad ich przebiegiem,

* doskonalenie form i metod przygotowywanych egzaminów,

* bieżąca aktualizacja bazy tematów egzaminacyjnych,
* stała dbałość o wysoki poziom merytoryczny egzaminów,
* przegląd dotychczasowych procedur działania Komisji Egzaminacyjnej pod kątem ich zgodności z wymaganiami ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.
II. PRESTIŻ ZAWODU
1) wyjaśnianie społeczeństwu znaczenia audytu i innych usług wykonywanych przez biegłych rewidentów i korzyści, jakie przynosi badanie sprawozdania finansowego i inne usługi poświadczające;
odpowiedzialnysposób realizacji
Zbigniew Libera* współpraca z firmą specjalistyczną w zakresie PR.
Komisja ds. etyki* promowanie znaczenia usług biegłego rewidenta poprzez publikowanie stanowisk i artykułów prasowych (uzgodnionych z Krajową Radą Biegłych Rewidentów) w zakresie wartości etycznych obowiązujących biegłych rewidentów.
2) dbanie o pozytywny wizerunek profesji biegłych rewidentów;
odpowiedzialnysposób realizacji
Krajowa Rada* wspieranie inicjatyw promujących pozytywny wizerunek zawodu,
Biegłych* współpraca z firmą PR,
Rewidentów* reagowanie na działania mogące naruszyć dobry wizerunek wykonywania zawodu biegłego rewidenta.
3) inicjowanie działań zmierzających do rozszerzenia kręgu podmiotów zobowiązanych do potwierdzania prawidłowości i wiarygodności sprawozdań finansowych i ksiąg rachunkowych;
odpowiedzialnysposób realizacji
Komisja do opiniowania aktów prawnych* bieżące monitorowanie odpowiednich aktów prawnych,

* podejmowanie inicjatyw legislacyjnych i przygotowywanie konkretnych zapisów do projektów aktów prawnych.

4) propagowanie idei udziału biegłych rewidentów w radach nadzorczych oraz komitetach audytu spółek ze względu na ich kompetencje;
odpowiedzialnysposób realizacji
Krajowa Rada Biegłych Rewidentów* zgłaszanie inicjatyw w trakcie spotkań z przedstawicielami administracji publicznej, w tym głównie z Ministerstwa Skarbu Państwa.
Komisja do opiniowania aktów prawnych* bieżące monitorowanie odpowiednich aktów prawnych,

* podejmowanie inicjatyw legislacyjnych i przygotowywanie konkretnych zapisów do projektów aktów prawnych.

5) inicjowanie działań zmierzających do rozszerzenia zakresu uprawnień biegłego rewidenta do występowania w charakterze pełnomocnika w postępowaniu w zakresie sądowej kontroli decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących obowiązków podatkowych;
odpowiedzialnysposób realizacji
Komisja do opiniowania aktów prawnych* zgłaszanie odpowiednich uwag w trakcie prac nad ustawą o biegłych w postępowaniach sądowych oraz innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw.
6) inicjowanie działań zmierzających do doskonalenia przepisów uwzględniających rekomendacje Komisji Europejskiej dotyczących rachunkowości i biegłych rewidentów;
odpowiedzialnysposób realizacji
Komisja ds. standardów rewizji finansowej i norm wykonywania zawodu* kontynuacja prac nad wdrożeniem kraj owych standardów rewizji finansowej.
7) opiniowanie projektów ustaw dotyczących rachunkowości i innych zagadnień związanych z ochroną obrotu gospodarczego i upublicznianie stanowiska Krajowej Izby Biegłych Rewidentów;
odpowiedzialnysposób realizacji
Komisja do opiniowania aktów prawnych* monitorowanie projektowanych zmian legislacyjnych w zakresie prawa gospodarczego, finansów, rachunkowości oraz rewizji finansowej i zawodu biegłego rewidenta,

* analiza i opiniowanie projektów istotnych zmian prawa w ww. zakresie,

* uczestnictwo w charakterze ekspertów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów na etapie tworzenia prawa w powyższym zakresie,
* przygotowywanie opracowań i projektów zmian w obowiązujących przepisach prawa, dotyczących istotnych kwestii dla wykonywania zawodu biegłego rewidenta i funkcjonowania samorządu oraz środowiska gospodarczego.
8) umacnianie współpracy z organami administracji państwowej skutkującej podnoszeniem roli audytu i osoby biegłego rewidenta jako godnego zaufania fachowca uwiarygodniającego informacje finansowe;
odpowiedzialnysposób realizacji
Komisja organizacyjna* wykonywanie zadań zleconych i ściśle określonych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.
Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów* inicjowanie spotkań z przedstawicielami organów administracji państwowej.
9) wspieranie działalności Komitetu Standardów Rachunkowości.
odpowiedzialnysposób realizacji
Komisja ds. standardów rewizji finansowej i norm wykonywania zawodu* opiniowanie projektów standardów opracowywanych przez Komitet Standardów Rachunkowości.
III. NADZÓR
1) doskonalenie formorganizacji kontroli i nadzoru nad pracami biegłych rewidentów i podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
odpowiedzialnysposób realizacji
Krajowa Komisja Nadzoru* dostosowanie dokumentacji kontrolnej,
* dostosowanie procedur stosowanych przez Krajową Komisję Nadzoru,
* dostosowanie zasad działania Krajowej Komisji Nadzoru do wymogów ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, w terminie przyjętym dla procesu wdrożenia ustawy.
Komisja organizacyjna* wykonywanie zadań zleconych i ściśle określonych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.
2) doskonalenie umiejętności osób wykonujących kontrolę wewnętrzną jakości badania sprawozdań finansowych i innych usług poświadczających;
odpowiedzialnysposób realizacji
Krajowa Komisja Nadzoru* uwzględnianie podczas kontroli dokumentacji z badania sprawozdań finansowych oceny wewnętrznej kontroli jakości.
3) doskonalenie systemu okresowych kontroli samorządowych podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
odpowiedzialnysposób realizacji
Krajowa Komisja Nadzoru* zorganizowanie szkolenia dla wizytatorów,

* doskonalenie systemu kontroli realizowanych przez Krajową Komisję Nadzoru,

* przeprowadzenie rekrutacji kontrolerów i wizytatorów.
4) opracowywanie okresowych raportów o wynikach kontroli prowadzonych przez Krajową Komisję Nadzoru;
odpowiedzialnysposób realizacji
Krajowa Komisja Nadzoru* opracowywanie rocznego raportu o wynikach kontroli.
5) aktywne uczestnictwo w tworzeniu nadzoru publicznego.
odpowiedzialnysposób realizacji
Kraj owa Komisja Nadzoru* według bieżących ustaleń.
Krajowa Rada Biegłych Rewidentów* według bieżących i doraźnych ustaleń.
IV. OCHRONA INTERESÓW ZAWODOWYCH
1) działania profilaktyczne w celu unikania błędów kwalifikujących się do postępowania dyscyplinarnego;
odpowiedzialnysposób realizacji
Krajowa Komisja Nadzoru* przedstawianie uogólnionych wniosków z kontroli na spotkaniach w regionalnych oddziałach Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (według zgłoszonych zapotrzebowań, w terminach uzgodnionych z regionalnymi oddziałami Krajowej Izby Biegłych Rewidentów),
* przedstawianie indywidualnych rekomendacji w pismach kierowanych do podmiotów po zakończeniu kontroli,
* opublikowanie wzorów dokumentów kontrolnych oraz procedur,
* doroczne spotkania z Krajowym Rzecznikiem Dyscyplinarnym oraz Krajowym Sądem Dyscyplinarnym.
Krajowy Sąd Dyscyplinarny* kontynuowanie udziału w spotkaniach z biegłymi rewidentami w regionalnych oddziałach Krajowej Izby Biegłych Rewidentów i informowanie o najczęściej popełnianych przewinieniach, ich skutkach, co mogłoby przyczynić się do poprawy pracy biegłych rewidentów.
2) sprawne prowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz dyscyplinarnego;
odpowiedzialnysposób realizacji
Krajowy Rzecznik DyscyplinarnyW celu usprawnienia pracy Rzecznika w toku prowadzonych postępowań wyjaśniających oraz dochodzeń dyscyplinarnych podejmowane będą następujące czynności:
* przestrzeganie postanowień obowiązujących przepisów dotyczących postępowania dyscyplinarnego wobec biegłych rewidentów, zwłaszcza w zakresie terminowości w prowadzeniu postępowań i jakości przygotowywanych dokumentów,
* usprawnienie pracy rzeczników poprzez opracowywanie i doskonalenie - w zależności od potrzeb - wzorów postanowień, zarządzeń, pism i wniosków o ukaranie,
* zorganizowanie raz w roku konferencji szkoleniowej Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego i Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w celu omówienia aktualnych spraw wiążących się z postępowaniem dyscyplinarnym,
* kontynuacja organizowania okresowych narad, co zapewni sprawne prowadzenie postępowań oraz umożliwi rozwiązywanie spornych zagadnień powstających w praktyce dochodzeniowej,
* powołanie przez Komisję organizacyjną forum, składającego się z przedstawicieli (przewodniczących) regionalnych oddziałów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz przedstawicieli znaczących na rynku krajowym podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, które miałoby na celu wzbogacenie zasad wykonywania zawodu biegłego rewidenta oraz przestrzegania zasad etyki.
Krajowy Sąd Dyscyplinarny* doskonalenie wiedzy członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w zakresie postępowania dyscyplinarnego i karnego, m.in. na konferencji szkoleniowej organizowanej wspólnie z Krajowym Rzecznikiem Dyscyplinarnym.
3) działania integrujące członków samorządu, w tym poprzez uczestnictwo przedstawicieli regionalnych oddziałów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w komisjach Krajowej Rady Biegłych Rewidentów;
odpowiedzialnysposób realizacji
Komisja ds. szkoleń* kontakt z konsultantami (ekspertami - 13 osób) zgłoszonymi przez regionalne oddziały Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.
Komisja ds. etyki* kontakt z konsultantami zgłoszonymi przez regionalne oddziały Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.
4) działania regionalnych oddziałów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, szczególnie na polu integracji środowiska oraz pomocy w rozwiązywaniu merytorycznych i etycznych problemów;
odpowiedzialnysposób realizacji
Komisja organizacyjna* wykonywanie zadań zleconych i ściśle określonych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.
Prezesi Regionalnych Rad Biegłych Rewidentów regionalnych oddziałów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów* współpraca z Komisją organizacyjną na polu integracji środowiska oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów merytorycznych, a także natury etycznej,

* inicjowanie spotkań z przedstawicielami organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli Krajowej Komisji Nadzoru, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego.

5) partnerska współpraca ze wszystkimi gremiami i instytucjami, z którymi biegli rewidenci współdziałają, szczególnie ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Kraj ową Radą Doradców Podatkowych, Komitetem Standardów Rachunkowości, uczelniami wyższymi kształcącymi kadry księgowych.
odpowiedzialnySposób realizacji
Komisja ds. szkoleń* kontynuacja współpracy Krajowej Izby Biegłych Rewidentów i Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w sprawach związanych z obligatoryjnym doskonaleniem zawodowym biegłych rewidentów.
Ignacy Dziedziczak* współpraca ze środowiskiem akademickim.
Zaleca się odpowiednie wykorzystanie wniosków zgłoszonych do programu działania, które ze względu na zbyt szczegółowy lub przyczynkowy charakter nie zostały ujęte w treści programu.
odpowiedzialnysposób realizacji
Komisja organizacyjna* kontynuowanie opracowywania propozycji i form realizacji wniosków i uwag z VI Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów dla Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.