Akty korporacyjne

Podat.2018.9.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 września 2018 r.

UCHWAŁA Nr 385/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 11 września 2018 r.
w sprawie przyjęcia drugiej wersji sprawozdania finansowego Krajowej Izby Doradców Podatkowych za rok 2017

Na podstawie § 5 ust. 3 uchwały nr 40/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 13 stycznia 2018 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1. 
1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych przyjmuje drugą wersję sprawozdania finansowego Krajowej Izby Doradców Podatkowych za rok 2017 w związku ze zmianą prezentacji danych w bilansie i zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym.
2.  Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, składa się z:
1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2) bilansu zawierającego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 11.944.909,26 zł,
3) rachunku zysków i strat zamykających się nadwyżką kosztów nad przychodami w wysokości 1.402.643,60 zł,
4) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,
5) rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia),
6) dodatkowych informacji i objaśnień.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.