Akty korporacyjne

Lekarz.2018.1.19

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 11/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 19 stycznia 2018 r.
w sprawie przeznaczenia środków na zorganizowanie zebrania rzeczników praw lekarza i pełnomocników do spraw zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów poza siedzibą Naczelnej Izby Lekarskiej

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 23 i art. 114 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 522 z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Wyraża się zgodę na przeznaczenie kwoty w wysokości do 7.000 zł brutto z budżetu Rzecznika Praw Lekarza na zorganizowanie w dniach 6-7 kwietnia 2018 r. w Częstochowie wspólnego zebrania rzeczników praw lekarza oraz pełnomocników do spraw zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów działających w okręgowych izbach lekarskich.
§  2.  Koszty dojazdu, diet, zakwaterowania i inne koszty udziału w zebraniu rzeczników praw lekarzy oraz pełnomocników do spraw zdrowia lekarzy działających w okręgowych izbach lekarskich ponoszą okręgowe izby lekarskie.
§  3.  Powierza się Rzecznikowi Praw Lekarza Naczelnej Izby Lekarskiej kol. Zbigniewowi Brzezinowi bieżący nadzór nad organizacją zebrania.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.