Przeznaczenie środków na pokrycie kosztów usług wynajęcia trenera oraz fizjoterapeuty dla Reprezentacji Polskich Lekarzy.

Akty korporacyjne

Lekarz.2023.6.30

Akt nieoceniany
Wersja od: 30 czerwca 2023 r.

UCHWAŁA Nr 90/23/P-IX
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie przeznaczenia środków na pokrycie kosztów usług wynajęcia trenera oraz fizjoterapeuty dla Reprezentacji Polskich Lekarzy

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 23 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 1342), § 1 uchwały nr 18/23/P-IX Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie wyrażania zgody przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej na zaciąganie zobowiązań majątkowych oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyraża się zgodę na wydatkowanie kwoty 10 000 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na pokrycie kosztów usług wynajęcia trenera oraz fizjoterapeuty dla Reprezentacji Polskich Lekarzy podczas Mistrzostw Świata Lekarzy w piłce nożnej, które odbędą się w dniach 1-8 lipca 2023 roku w Wiedniu.
2. 
Koszty, o których mowa w ust. 1, pokryte zostaną z budżetu Komisji ds. Sportu NRL na rok 2023.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.