Lekarz.2018.1.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 8/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 12 stycznia 2018 r.
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację XX Konferencji Okrągłego Stołu poświęconej kształceniu przed- i podyplomowemu w stomatologii

Na podstawie art. 114 ust. 1 i 3 i art. 40 ust. 4 z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r., poz. 522) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Przeznaczyć kwotę do 20 000 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) na organizację XX Konferencji Okrągłego Stołu poświęconej kształceniu przed- i podyplomowemu w stomatologii, która odbędzie się w Lublinie w dniach 18-20 kwietnia 2018 r.
§  2.  Upoważnia się Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej - Macieja Hamankiewicza oraz Skarbnika Naczelnej Rady Lekarskiej - Wojciecha Marquardta do zawarcia umów dotyczących dofinansowania Konferencji, o której mowa w § 1.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.