Lekarz.2017.6.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 157/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 23 czerwca 2017 r.
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na dofinansowanie obchodów 150-lecia Towarzystwa Lwowskiego Lekarskiego

Na podstawie art. 114 ust. 1 i 3, art. 5 pkt 21 i art. 40 ust. 4 z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r., poz. 522, z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Przeznaczyć z budżetu Naczelnej Rady Lekarskiej kwotę do 25.000 złotych (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) na sfinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń Opery i wydarzenia artystycznego w trakcie obchodów 150-lecia Towarzystwa Lwowskiego Lekarskiego, które odbędą się w dniach 18-21 października 2017 r. we Lwowie.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.