Lekarz.2017.7.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 lipca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 163/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 7 lipca 2017 r.
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na dofinansowanie druku książki "Moje powroty"

Na podstawie art. 114 ust. 1 i 3 i art. 40 ust. 4 z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r., poz. 522) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Przeznaczyć kwotę 1.500 złotych (słownie: tysiąc pięćset złotych) na dofinansowanie druku książki "Moje powroty" autorstwa Macieja A. Zarębskiego.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.