Akty korporacyjne

Podat.2019.3.29

| Akt nieoceniany
Wersja od: 29 marca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 35/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie przesunięcia w ramach przyjętego planu przychodów i wydatków Krajowej Izby Doradców Podatkowych na rok 2019

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt. 4 Statutu KIDP w zw. z § 1 ust. 3 uchwały nr 40/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 13 stycznia 2018 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Planuje się przychody Wielkopolskiego Oddziału KIDP: w poz. Ps 4 w wysokości 357.000,00 zł w poz. Ps 6 w wysokości 74.000,00 zł w poz. Ps 7 w wysokości 135.000,00 zł Planuje się wydatki Wielkopolskiego Oddziału KIDP: w poz. Ws 1 w wysokości 478.400,00 zł w poz. Ws 5 w wysokości 132.000,00 zł w poz. Ws 9 w wysokości 230.720,00 zł
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.