PAN.2017.10.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 października 2017 r.

DECYZJA Nr 50 / 2017
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 10 października 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572 z późn. zmianami), w związku z art. 26 i 27 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2016 poz. 1047 z późn. zmianami) postanawiam, co następuje:
§  1.  Przeprowadzenie inwentaryzacji majątku Akademii odbywa się zgodnie z planem inwentaryzacji określonym w załącznikach 1-3 do niniejszej decyzji i zasadami określonymi w Decyzji Nr 49 /2017 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Kancelarii Polskiej Akademii Nauk, pomocniczych jednostkach naukowych, placówkach naukowych nieposiadających osobowości prawnej oraz innych jednostkach organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk.
§  2.  Nadzór nad przebiegiem inwentaryzacji powierza się Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej zwaną dalej "GKI" i Lokalnym Komisjom Inwentaryzacyjnym, zwanymi dalej "LKI". Wybór przewodniczącego GKI i pozostałych członków komisji odbywa się na podstawie decyzji Prezesa PAN na okres 01 października 2017 r. - 31 marca 2021 r. Zmiana Przewodniczącego GKI wymaga odrębnej decyzji Prezesa. Dobór kandydatów na przewodniczących LKI i składy osobowe LKI odbywa się na zasadach określonych w pkt.5 instrukcji inwentaryzacyjnej.
§  3.  Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych Kancelarii Polskiej Akademii Nauk, kierujących pomocniczymi jednostkami naukowymi, placówkami naukowymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz innymi jednostkami organizacyjnymi Polskiej Akademii Nauk i osoby odpowiedzialne za prowadzenie ksiąg rachunkowych do ścisłej współpracy z GKI i LKI w celu sprawnego i efektywnego przeprowadzenia oraz terminowego rozliczenia inwentaryzacji.
§  4.  Inwentaryzację należy przeprowadzić w terminach zgodnych z harmonogramem z zastrzeżeniem, że terminy rozpoczęcia i terminy zakończenia nie mogą być wcześniejsze i późniejsze niż daty skrajne dla poszczególnych obszarów spisowych.
§  5.  Inwentaryzacja odbywa się w Kancelarii Polskiej Akademii Nauk, pomocniczych jednostkach naukowych, placówkach naukowych nieposiadających osobowości prawnej oraz innych jednostkach organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk, zwanymi dalej "jednostkami organizacyjnymi PAN". Kierujący jednostkami organizacyjnymi PAN oraz kierownicy komórek organizacyjnych Kancelarii zobowiązani są do udzielania wszelkich wyjaśnień przy ustaleniu przyczyn różnic inwentaryzacyjnych.
§  6.  Zobowiązuję kierujących jednostkami organizacyjnymi PAN i przewodniczących LKI, w terminie 7 dni od wejścia w życie niniejszej decyzji, do wyłonienia składów osobowych LKI, powołania zespołów spisowych, ustalenia szczegółowych terminów przeprowadzenia inwentaryzacji oraz określenia poszczególnych pól spisowych i obszarów w zakresach wykazanych w załączniku do niniejszej decyzji. Informacje o składzie zespołów spisowych i terminach przeprowadzenia inwentaryzacji przekazywane są do GKI.
§  7.  Zobowiązuję Głównego Księgowego Akademii oraz osoby odpowiedzialne za prowadzenie ksiąg rachunkowych w jednostkach organizacyjnych PAN do prawidłowego i terminowego dokonania wyceny inwentaryzowanych składników majątku trwałego i obrotowego oraz sporządzenia wykazu ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych. Dopuszcza się możliwość wyceny zestawień arkuszy spisowych sporządzanego przez LIKI w formie elektronicznej. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych następuje w księgach rachunkowych jednostek organizacyjnych PAN, dla których prowadzona jest ewidencja poszczególnych składników majątkowych.
§  8.  Dokumentacja z przeprowadzonej inwentaryzacji (tj. zestawienie arkuszy spisowych, arkusze spisowe, sprawozdanie z przebiegu inwentaryzacji wynik rozliczeń różnic inwentaryzacyjnych, dokumentacja księgowa w zakresie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych) archiwizowana jest w poszczególnych jednostkach organizacyjnych PAN, a jeden egzemplarz wymienionej wyżej dokumentacji przekazywany jest do GIKI.
§  9.  Zobowiązuję Głównego Księgowego Akademii oraz osoby odpowiedzialne za prowadzenie ksiąg rachunkowych w jednostkach organizacyjnych PAN do ujęcia w księgach rachunkowych roku obrotowego, na który przypadł termin inwentaryzacji, wszystkich ujawnionych w toku inwentaryzacji różnic pomiędzy stanem rzeczywistym, a stanem wykazanym w księgach rachunkowych.
§  10.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Szczegółowym harmonogram inwentaryzacji AKTYWÓW OBROTOWYCH w Polskiej Akademii Nauk

Lp.ZAKRES INWENTARYZACJIMETODA INWENTARYZACJITERMINY PRZEPROWADZENIA
201720182019 r.2020 r.
1środki pieniężne w kasie ispis z naturywg stanu na 31 grudnia
2środki pieniężne na rachunkach bankowychpotwierdzenie saldawg stanu na 31 grudnia
3środki pieniężne w drodzeweryfikacja saldwg stanu na 31 grudnia
4akcje, udziały, papiery wartościowe (w postaci zdematerializowanej)potwierdzenie saldawg stanu na 31 grudnia
5akcje, udziały, papiery wartościowe (w postaci materialnej)spis z naturywg stanu na 31 grudnia
6produkcja w tokuspis z naturywg stanu na 31 grudnia
7należności sporne i wątpliweweryfikacja saldwg stanu na 31 grudnia
8należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowychweryfikacja saldwg stanu na 31 grudnia
9należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnychweryfikacja saldwg stanu na 31 grudnia
10odpisy ktulizujące nalznościweryfikacja saldwg stanu na 31 grudnia
11rozliczenia międzyokresowe kosztówweryfikacja saldwg stanu na 31 grudnia
12rozliczenia międzyokresowe przychodówweryfikacja saldwg stanu na 31 grudnia
13utworzone rezerwyweryfikacja saldwg stanu na 31 grudnia
14pozostałe aktywa i pasywa niepodlegające spisowi z naturyweryfikacja saldwg stanu na 31 grudnia

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Szczegółowym harmonogram inwentaryzacji AKTYWÓW OBROTOWYCH w Polskiej Akademii Nauk

Lp.Nazwa jednostki organizacyjnejZAPASY OBCEZAPASY WŁASNEZAPASY NIE OBJĘTE BIEŻĄCĄ EWIDENCJĄ (ODPIS W KOSZTY W MOMENCIE ZAKUPU)ZAPASY SKŁADOWANE NA WOLNYM POWIETZU
mienie znajdujące się na terenie strzeżonym
spis z natury (ilościowy)spis z naturyweryfikacjaspis z naturyspis z naturyspis z natury
2017,2018,2019,2020,2021 r,2018 r.2019 r.2020 r.2017,2018,2019,20202017,2018,2019,2020, r.
1Kancelaria Polskiej Akademii Nauk01 października -15 stycznia01 czerwca - 30 wrześniawg stanu na 31 grudnia01 czerwca - 30 wrześniawg stanu na 31 grudnia01 czerwca - 30 września
2Stacja Naukowa PAN w Paryżu01 października -15 stycznia01 czerwca - 30 wrześniawg stanu na 31 grudnia01 czerwca - 30 wrześniawg stanu na 31 grudnia01 czerwca - 30 września
3Stacja Naukowa PAN w Rzymie01 października - 15 stycznia01 czerwca - 30 wrześniawg stanu na 31 grudnia01 czerwca - 30 wrześniawg stanu na 31 grudnia01 czerwca - 30 września
4Stacja Naukowa PAN w Wiedniu01 października -15 stycznia01 czerwca - 30 wrześniawg stanu na 31 grudnia01 czerwca - 30 wrześniawg stanu na 31 grudnia01 czerwca - 30 września
5Stacja Naukowa PAN w Moskwie01 października -15 stycznia01 czerwca - 30 wrześniawg stanu na 31 grudnia01 czerwca - 30 wrześniawg stanu na 31 grudnia01 czerwca - 30 września
6Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli01 października -15 stycznia01 czerwca - 30 wrześniawg stanu na 31 grudnia01 czerwca - 30 wrześniawg stanu na 31 grudnia01 czerwca - 30 września
7Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie01 października - 15 stycznia01 czerwca - 30 wrześniawg stanu na 31 grudnia01 czerwca - 30 wrześniawg stanu na 31 grudnia01 czerwca - 30 września
8Przedstawicielstwo Polskiej Akademii Nauk w Kijowie01 października - 15 stycznia01 czerwca - 30 wrześniawg stanu na 31 grudnia01 czerwca - 30 wrześniawg stanu na 31 grudnia01 czerwca - 30 września
9Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska01 października -15 stycznia01 kwietnia - 31 majawg stanu na 31 grudnia01 kwietnia - 31 majawg stanu na 31 grudnia01 kwietnia - 31 maja
10Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka01 października -15 stycznia1 sierpnia - 31 październikawg stanu na 31 grudnia1 sierpnia - 31 październikawg stanu na 31 grudnia1 października - 31 grudnia
11Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi01 października -15 stycznia1 października - 31 grudniawg stanu na 31 grudnia1 października - 31 grudniawg stanu na 31 grudnia1 października - 31 grudnia
12Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie01 października -15 stycznia1 sierpnia - 31 październikawg stanu na 31 grudnia1 sierpnia - 31 październikawg stanu na 31 grudnia1 sierpnia - 31 października
13Polska Akademia Nauk Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie01 października -15 stycznia1 sierpnia - 31 październikawg stanu na 31 grudnia1 sierpnia - 31 październikawg stanu na 31 grudnia1 sierpnia - 31 października
14Polska Akademia Nauk Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu01 października - 15 stycznia01 lutego - 30 czerwcawg stanu na 31 grudnia01 lutego - 30 czerwcawg stanu na 31 grudnia01 lutego - 30 czerwca
15Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie01 października -15 stycznia01 września - 30 listopadawg stanu na 31 grudnia01 września - 30 listopadawg stanu na 31 grudnia01 września - 30 listopada
16Polska Akademia Nauk Dom Rencisty im. Witolda Orłowskiego w Konstancinie01 października - 15 stycznia01 października- 31 grudniawg stanu na 31 grudnia01 października- 31 grudniawg stanu na 31 grudnia01 października- 31 grudnia
17Polska Akademia Nauk Dom Pracy Twórczej w Wierzbie01 maja - 30 września01 maja - 30 wrześniawg stanu na 31 grudnia01 maja - 30 wrześniawg stanu na 31 grudnia01 maja - 30 września
18Polska Akademia Nauk Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie01 października -15 stycznia01 października- 30 listopadawg stanu na 31 grudnia01 października- 30 listopadawg stanu na 31 grudnia01 października- 30 listopada
19Polska Akademia Nauk Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie01 października -15 stycznia01 października- 30 listopadawg stanu na 31 grudnia01 października- 30 listopadawg stanu na 31 grudnia01 października- 30 listopada
20Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie01 października - 15 stycznia1 październik - 31 grudniawg stanu na 31 grudnia1 październik - 31 grudniawg stanu na 31 grudnia1 październik - 31 grudnia
21Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny w Kórniku01 października -15 stycznia1 września - 31 grudniawg stanu na 31 grudnia1 września * 31 grudniawg stanu na 31 grudnia1 września - 31 grudnia

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Szczegółowym harmonogram inwentaryzacji AKTYWÓW TRWAŁYCH w Polskiej Akademii Nauk

Lp.Nazwa jednostki organizacyjnejŚrodki trwałe grup 0Wartości niematerialne i prawneŚrodki trwałe grup 1Środki trwałe grup 2Środki trwałe grup 3 - 7 i 9Środki trwałe grupy 8 - z wyłączeniem dzieł sztuki, zbiorów muzealnych, zbiorów bibliotecznych i zbiorów archiwalnychŚrodki trwałe grup 0 - 8 będące przedmiotem użyczeniaŚrodki trwałe w budowie (na terenie strzeżonym)
Środki trwałe na terenie strzeżonym
METODA INWENTARYZACJI
weryfikacjaweryfikacjaspis z naturyspis z naturyspis z naturyspis z naturyweryfikacjaweryfikacja
TERMINY PRZEPROWADZENIA
2017 r.2018 r.2018 r.2018 r.2019 r.2019 r.2020 r.2020 r.
1Kancelaria Polskiej Akademii Naukwg stanu na 31 grudnia01 czerwca 30 września01 czerwca - 30 września01 czerwca - 30 września01 czerwca 30 września
2Stacja Naukowa PAN w Paryżuwg stanu na 31 grudnia01 czerwca - 30 września01 czerwca 30 września01 czerwca 30 września01 czerwca 30 września
3Stacja Naukowa PAN w Rzymiewg stanu na 31 grudnia01 czerwca 30 września01 czerwca - 30 września01 czerwca 30 września01 czerwca 30 września
4Stacja Naukowa PAN w Wiedniuwg stanu na 31 grudnia01 czerwca 30 września01 czerwca 30 września01 czerwca 30 września01 czerwca - 30 września
5Stacja Naukowa PAN w Moskwiewg stanu na 31 grudnia01 czerwca 30 września01 czerwca - 30 września01 czerwca 30 września01 czerwca 30 września
6Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseliwg stanu na 31 grudnia01 czerwca 30 września01 czerwca 30 września01 Czerwca 30 września01 czerwca 30 września
7Centrum Badań Historycznych PAN w Berliniewg stanu na 31 grudnia01 czerwca - 30 września01 czerwca 30 września01 czerwca 30 września01 czerwca 30 września
8Przedstawicielstwo Polskiej Akademii Nauk w Kijowiewg stanu na 31 grudnia01 czerwca 30 września01 czerwca 30 września01 czerwca 30 września01 czerwca 30 września
9Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańskawg stanu na 31 grudnia01 kwietnia 31 maja01 kwietnia - 31 maja01 kwietnia - 31 maja01 kwietnia 31 maja
10Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka01 października - 31 grudniawg stanu na 31 grudnia1 sierpnia 31 października1 sierpnia - 31 października1 sierpnia - 31 października1 sierpnia 31 października
11Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemiwg stanu na 31 grudnia1 października - 31 grudnia1 października 31 grudnia1 października 31 grudnia1 października - 31 grudnia
12Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawiewg stanu na 31 grudnia1 sierpnia 31 października1 sierpnia - 31 października1 sierpnia - 31 października1 sierpnia 31 października
13Polska Akademia Nauk Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowiewg stanu na 31 grudnia1 sierpnia - 31 października1 sierpnia 31 października1 sierpnia - 31 października1 sierpnia - 31 października
14Polska Akademia Nauk Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszuwg stanu na 31 grudnia01 lutego 30 czerwca01 lutego- 30 czerwca01 lutego 30 czerwca01 lutego 30 czerwca
15Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsiniewg stanu na 31 grudnia01 września - 30 listopada01 sierpnia 30 listopada01 września 30 listopada01 września 30 listopada
16Polska Akademia Nauk Dom Rencisty im. Witolda Orłowskiego w Konstanciniewg stanu na 31 grudnia01 października 31 grudnia01 października- 31 grudnia01 października 31 grudnia01 października- 31 grudnia
17Polska Akademia Nauk Dom Pracy Twórczej w Wierzbicwg stanu na 31 grudnia01 listopada -15 grudnia01 listopada 15 grudnia01 października 31 grudnia01 października 31 grudnia
18Polska Akademia Nauk Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonniewg stanu na 31 grudnia01 października 30 listopada01 października- 30 listopada01 października- 30 listopada01 października 30 listopada
19Polska Akademia Nauk Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawiewg stanu na 31 grudnia01 października- 30 listopada01 października 30 listopada01 października 30 listopada01 października- 30 listopada
20Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowiewg stanu na 31 grudnia1 październik 31 grudnia1 październik - 31 grudnia1 październik - 31 grudnia1 październik 31 grudnia
21Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny w Kórnikuwg stanu na 31 grudnia1 września - 31 grudnia1 września 31 grudnia1 września - 31 grudnia1 września 31 grudnia