Przepisy ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dotyczących stosowania ograniczeń wiekowych oraz zasad łączenia funkcji.

Akty korporacyjne

KRASP.2018.11.16

Akt nieoceniany
Wersja od: 16 listopada 2018 r.

UCHWAŁA
ZGROMADZENIA PLENARNEGO KRASP
z dnia 16 listopada 2018 r.
w sprawie przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dotyczących stosowania ograniczeń wiekowych oraz zasad łączenia funkcji

Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich przyjmuje następującą interpretację przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:
-
ograniczenie wieku do 67 lat (art. 20 ust. 1 pkt 7 oraz przepisy odwołujące się do tego punktu) nie ma zastosowania do członków obecnych organów (w tym także uzupełniania składów organów) uczelni, funkcjonujących do końca obecnej kadencji;
-
członek organu kolegialnego uczelni (art. 17 ust. 1 pkt 1 oraz art. 17 ust. 2) oraz członek kolegium elektorów nie pełni funkcji organu kolegialnego; dlatego art. 20 ust. 3 odnosi się jedynie do pełnienia funkcji organu jednoosobowego.

Taka interpretacja służy opracowaniu statutów uczelni zgodnie z duchem i literą ustawy.

KRASP zwraca się do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyjęcie i stosowanie w swoich działaniach takiej interpretacji.