Podat.2018.6.19

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 378/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 19 czerwca 2018 r.
w przedmiocie przejęcia nadzoru i zarządzania nad sprzętem informatycznym i oprogramowaniem funkcjonującym w KIDP

Realizując obowiązek nałożony na Krajową Radę Doradców Podatkowych, wyrażony w Uchwale nr 37/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 13 stycznia 2018 r. w zakresie podejmowania działań zmierzających do utrzymania i zapewnienia należytego poziomu informatyzacji Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w tym w zakresie integracji i unifikacji systemów informatycznych, Krajowa Izba Doradców Podatkowych uchwala, co następuje:
§  1. 
1.  Postanawia się, że po zakończeniu procesu modernizacji sprzętu oraz oprogramowania w Biurze Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz w Biurach Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych, o której mowa w Uchwale nr 376/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 19 czerwca 2018 r. nadzór oraz zarządzanie nad sprzętem informatycznym, sprzętem sieciowym oraz oprogramowaniem funkcjonującym w tych jednostkach przejmuje Krajowa Rada Doradców Podatkowych.
2.  W ramach nadzoru oraz zarządzania Krajowa Rada Doradców Podatkowych pozostaje uprawniona w szczególności do:
a. ustalania minimalnych i zalecanych wymogów sprzętowych oraz co do oprogramowania w Biurze Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz w Biurach Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych, zapewniających należytą ochronę oraz integralność danych oraz informacji przetwarzanych przy wykorzystaniu tego sprzętu;
b. bieżącej kontroli stanu sprzętu oraz oprogramowania w Biurze Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz w Biurach Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zakresie spełniania wymogów, o których mowa w lit. a wyżej;
c. zapewniania obsługi informatycznej w Biurze Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz w Biurach Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
d. ustalania zasad wymiany informacji pomiędzy Biurem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, a Biurami Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
3.  Działania, o których mowa w ust. 1 i 2 wyżej finansowane będą:
a. w roku 2018 - z pozycji Wa13;
b. w latach następnych - z wskazanych w planie przychodów i wydatków Krajowej Izby Doradców Podatkowych na dany rok pozycji budżetowych.
§  2. 
1.  Do sprzętu informatycznego, sprzętu sieciowego oraz oprogramowania postanowień § 31 Załącznika nr 4 do Uchwały nr 27/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 lutego 2018 r. nie stosuje się.
2.  Nadzór nad prawidłowym wykorzystywaniem składników majątkowych w zakresie sprzętu informatycznego, sprzętu sieciowego oraz oprogramowania powierza się Krajowej Radzie Doradców Podatkowych.
3.  Zarządy Oddziałów Regionalnych Krajowej Izby Doradców Podatkowych zobowiązane są do zapewnienia należytego użytkowania sprzętu oraz oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem, utrzymania sprzętu w należytym stanie technicznym oraz do sprawowania bieżącej kontroli nad jego funkcjonowaniem.
4.  Zarządy Oddziałów Regionalnych Krajowej Izby Doradców Podatkowych zobowiązane są do przekazywania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych informacji o wszystkich awariach lub nieprawidłowościach w funkcjonowaniu sprzętu lub oprogramowania, jak również do niezwłocznego zgłaszania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych zapotrzebowania na sprzęt lub oprogramowanie.
5.  Niezależnie od obowiązku, o którym mowa w ust. 4 wyżej, Zarządy Oddziałów Regionalnych Krajowej Izby Doradców Podatkowych zobowiązane są do składania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych kwartalnych raportów co do stanu sprzętu oraz oprogramowania w terminie do piętnastego (15) dnia miesiąca następującego po kwartale, którego raport dotyczy.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.